Skip to main content

Nadležnost sudova se reguliše Zakonom o uređenju sudova. U republici Srbiji postoji 16 privrednih sudova, od kojih je i Privredni sud u Beogradu.

Pravilima o mesnoj nadležnosti određuje se koji od privrednih sudova će suditi u konkretnom slučaju. Prema opštem pravilu, za suđenje u sporovima protiv pravnih lica (mesno) je nadležan privredni sud na čijem se području nalazi njihovo sedište, naznačeno u evidenciji Agencije za privredne registre.

Privredni sud u prvom stepenu sudi:
1. u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, kao i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva;
2. u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti koji nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava;
3. u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji i hartijama od vrednosti;
4. u sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom reorganizacije, sudske i dobrovoljne likvidacije i stečaja osim sporova za utvrđenje postojanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa koji su pokrenuti pre otvaranja stečaja.

Privredni sud u prvom stepenu vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata, ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje

na osnovu izvršnih i verodostojnih isprava, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova,

odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz stava , određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima;

vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima.

Privredni sud u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude. Privredni sud pruža međunarodnu pravnu pomoć za pitanja iz svoje nadležnosti i vrši i druge poslove određene zakonom. Zakonom se može predvideti da u određenim vrstama pravnih stvari postupa samo određeni privredni sud.

Povodom žalbi na odluke Privrednih sudova u drugom stepenu odlučuje Privredni apelacioni sud.

Osim odlučivanja po žalbi Privredni apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova i vrši druge poslove određene zakonom.

Advokat za privredno pravo zastupa sve privredne subjekte u postupcima pred privrednim sudovima. Advokat za privredno pravo, tokom privrednih sporova, obezbeđuje sve relevantne dokaze sudu u cilju zaštite pravnog interesa privrednih subjekata i njihovih ogranaka u samom postupku. Sve žalbe, prigovore i ostale pravne radnje koje su u vezi privrednog suda ili apelacionog privrednog suda, podnosi advokat za privredno pravo.