Skip to main content

Radno pravo, odnosno prava i obaveze iz radnog odnosa nalaze svoju primenu kod poslovanja svih privrednih subjekata, bez obzira na formu osnivanja.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, bliže se uređuju Zakonom o radu i posebnim zakonima. Pored Zakona o radu, radne odnose iz oblasti radnog prava, a koji se direktno odnose na rad privrednih subjekata i pravno se dopunjuju, imajući obavezan karakter, su: poresko pravo, antikorupcijsko zakonodavstvo, zakonodavstvo u vezi socijalnog i penzijskog osiguranja, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti podataka o ličnosti, mobingu i drugi.

Prava i obaveze iz radnog odnosa su obavezujuće i za poslodavce, ali i za sve zaposlene.

Nesavesno i nemarno izvršavanje radnih zadataka u radnom pravu je definisano Zakonom o radu (član 179. st. 2.).

Nesavesno i nemarno izvršavanje radnih zadataka se odnosi na postupanje zaposlenih i to na onaj način

koji nije u skladu sa standardima pažnje, odgovornosti i brižnosti na radnom mestu.

Shodno Zakonu o radu, nemarno izvršavanje radnih zadataka je prisutno kada zaposleni postupa na nedopušteni način uz nedostatak pažnje ili brige prilikom obavljanja svojih radnih dužnosti.

Ukoliko postoji nesavesno i nemarno izvršavanje radnih zadataka od strane zaposlenih, tada se kaže da je izvršavanje radnih obaveza takvo da je prisutno ignorisanje radnih zadataka ili nepoštovanjem pravila poslodavca. Poslodavac ima pravo da u slučaju nesavesnog i nemarnog izvršavanja radnih obaveza svojih zaposlenih primeni disciplinske mere, daje upozorenja, suspenzije ili otkaz ugovora o radu, pri čemu je neophodno da poslodavac ima sve neophodne dokaze kojima se potvrđuje nesavesno ili nemarno izvršavanje radnih zadataka. Krivica je osnov odgovornosti zaposlenog za povredu radne obaveze, a teret dokazivanja je na poslodavcu.

Neki od najčešćih primera nesavesnog i nemarnog izvršavanja radnih zadataka od strane zaposlenog:

  • Greške koje učestalo ponavljaju

Nemarno izvršavanje zadataka zaposlenog postoji ukoliko on konstanto ponavlja iste greške prilikom obavljanja radnih zadataka.

  • Zaposleni ignoriše uputstva

Zaposleni može ignorisati uputstva koja mu je dao poslodavac, te se u tom slučaju kaže da je prisutan nedostatak pažnje prema uputstvima ili pravilima poslodavca.

  • Nepravovremeno obavljanje radnih zadataka od strane zaposlenog:

Neizvršavanje radnih obaveza u skladu sa definisanim rokovima je oblik nemarnog postupanja zaposlenog.

  • Ne postoji poštovanje sigurnosnih procedura

Ukoliko zaposleni ignoriše sigurnosne procedure i propise na radu, prisutan je oblik nemarnog izvršavanja radnih zadataka.

Advokat za radno pravo pruža kvalifikovana pravna objašnjenja u vezi svih prava i obaveza iz radnog odnosa. Advokat za radno pravo poseban akcenat u pružanju pravnih usluga stavlja na zaštitu prava i radnika i poslodavca.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge iz oblasti radnog prava, a time i usluge vezane za nemarno i nesavesno izvršavanje radnih obaveza. Advokat za radno pravo može podneti tužbu i zastupati stranku pred nadležnim organima u cilju ostvarivanja najboljeg interesa za stranku.

Angažovani advokat za radno pravo od strane poslodavca pruža niz prednosti u poslovanju poslodavcu, a koje se temelje na pružanju ekspertskih usluga. Advokat za radno pravo time eliminiše kršenje zakona i zaposleni se angažuju u skladu sa propisanim pravnim normama. Advokat za radno pravo angažovan od strane poslodavca će pružiti sve pravne usluge iz oblasti radnog prava u slučaju povrede prava od strane zaposlenih. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge kao što su zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa, kao i sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih i zastupanje u radnim sporovima.