Skip to main content

Biznis (preduzeće ili firma) se određuje kao organizacija koja učestvuje u trgovini dobrima i/ili uslugama sa potrošačima, obezbeđujući im dobra i usluge radi postizanja profita. Biznis je i „svaka aktivnost ili preduzeće u koje se ulazi radi profita.”

Kod pokretanja sopstvenog biznisa potrebno je prethodno istražiti tržište i uspostaviti dobre veze i sa dobavljačima i sa kupcima.

Uspeh je moguć samo ukoliko postoji tržišna opravdanost poslovne ideje i dovoljno veliko tržište koje je zainteresovano za kupovinu određenog proizvoda i/ili usluge u potrebnom obimu.

Pored istraživanja tržišta i opravdanosti planiranog poslovnog poduhvata, postoje i drugi definisani koraci, koje treba ispoštovati kod pokretanja sopstvenog biznisa:

  • izrada biznis plana,
  • registracija pri Agenciji za privredne registre i otvaranje računa u poslovnoj banci,
  • odabir forme i veličine privrednog subjekta.

Biznis plan je neophodan korak kod svakog osnivanja privrednog subjekta, jer daje jasnu sliku strategije poslovanja u određenom vremenskom periodu, obuhvatajući sve najvažnije prilike i rizike budućeg poslovanja. U okviru biznis plana se definišu: suština biznis plana (rezime), ko čini menadžment i organizaciju, tržišni segment, vrsta i obim proizvoda/usluga uz navođenje konkurentskih prednosti, marketing plan, strategije poslovanja (cenovna, tržišna, promotivna), operativni plan, finansijski plan, plan rasta i razvoja, prilozi (rezultati istraživanja, cenovnici).

Prilikom registracije u Agenciji za privredne registre neophodno je navesti odnosno prethodno odrediti da li je reč o preduzetniku ili privrednom društvu, naziv privrednog subjekta, vrstu delatnosti, sedište i adresu, naziv vlasnika odnosno ovlašćenog lica. Preduzetnik je takva pravna forme privrednog subjekta koje se određuje kao poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, koje odgovara celokupnom imovinom za poslovanje. Privredno društvo je pravno lice koje obavlja registrovanu delatnost u cilju sticanja dobiti (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo), prilažući neophodnu dokumentaciju u vidu osnivačkog akta i statuta (ukoliko je propisan).

Pravna lica, se shodno zakonu, razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika (na osnovu prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine).

Nakon registracije u APR-u, vrši se izbor poslovne banke i otvaranje poslovnih računa privrednog subjekta.

Kod pokretanja sopstvenog biznisa u velikoj meri pravnim savetima i tumačenjem zakonskih regulativa može pomoći advokat za privredno pravo. Advokat za privredno pravo sastavlja svu osnivačku dokumentaciju i prateće ugovore sa dobavljačima i/ili kupcima, zastupa klijente pred svim agencijama i poreskim organima, izrađuje pravilnike i ugovore o radu. Advokat za privredno pravo pruža i usluge pregovaranja u najboljem interesu klijenata (fizičkih i pravnih lica).

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima tokom svih faza osnivanja preduzeća i zapošljavanja, prateći sve korake kod započinjanja sopstvenog biznisa, uključujući i kontakt sa agencijama i institucijama koje obezbeđuju potrebna sredstva finansiranja – start up.