Skip to main content

Radno pravo se bavi radnim odnosima u koje stupaju subjekti radnog prava. Zakon kojim se reguliše radno pravo u najvećoj meri je Zakon o radu.

Zakonom o radu je jasno definisan sadržaj i elementi ugovora o radu, koji zaključuju poslodavac i zaposleni. Tokom radnog odnosa može doći do toga da poslodavac ponudi izmenu ugovorenih uslova rada zaposlenom.

Izmena ugovorenih uslova rada vrši se

zaključenjem aneksa ugovora o radu.

Zakonom o radu su navedeni razlozi zbog kojih poslodavac može zaposlenom ponuditi aneks ugovora o radu odnosno menjati ugovorene uslove rada:
1) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;
2) radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu sa zakonom;
3) radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa zakonom;
4) ako je zaposlenom, koji je višak, obezbedio ostvarivanje prava u skladu sa zakonom (premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere);
5) radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu u skladu sa članom zakonom;
6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema Zakonu o radu, aneks ugovora o radu, mora da prati pisano obaveštenje koje sadrži razloge za ponuđeni aneks, rok u kome zaposleni treba da se izjasni (ne kraći od osam radnih dana) i pravne posledice koje mogu da nastanu po zaposlenog usled nepotpisivanja aneksa ugovora o radu.

Prema zakonu, poslodavac, ukoliko nudi zaposlenom aneks ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto, u obavezi je da mu ponudi drugi odgovarajući posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu. Takođe, poslodavac je dužan da u ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto, obrazloži zaposlenom koje su to promene u procesu organizacije rada nastupile, te dovele do toga da se zaposlenom ponudi da zaključi aneks ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto.