Skip to main content

Pojam konsalting se definiše kao stručno savetovanje, koje može biti iz različitih sfera poslovanja i rada. Kada se govori o konsaltingu, kao stručnom savetovanju privrednih subjekata, reč je korporativnom, privrednom ili biznis konsaltingu.

Značaj poslovnog konsaltinga je sve veći usled složenosti i promenljivosti zakonskih normi, koje određuju pojedine segmente poslovanja privrednih subjekata, i otvorenosti tržišta odnosno rasta zastupljenosti i obima međunarodnog poslovanja. Cilj poslovnog konsaltinga je unapređenje i usavršavanje poslovanja privrednih subjekata i usklađivanje njihovog rada sa važećim zakonskim standardima, kao i tržišnim uslovima. Neophodan uslov za postizanje ciljeva poslovnog konsaltinga je saradnja korisnika konsultantskih usluga sa konsultantom.

Konsultantske usluge odnosno pružanje stručnog savetovanja i podrške u radu privrednim subjektima nezavisno od forme organizovanja,

najčešće se odnose na sferu zakonodavstva, upravljanja, organizacije, finansije, marketinga, planiranja ljudskih resursa, proizvodnje, ekologije, nadzora i upravljanja sistemima, međunarodnih poslovnih aktivnosti.

Kod konsaltinga se mogu razlikovati:
• pružalac konsultantske usluge (poslovni konsultant) – fizička specijalizovana za određena znanja ili pravna lica, posebno registrovana za pružanje konsultantskih usluga,
• korisnik konsultantske usluge – pravno lice, koje deo svog rada i poslovnih aktivnosti poverava drugom licu (outsourciong) u cilju unapređenja poslovanja ili uštede.

Delatnost konsultanata može biti iz sledećih oblasti:
• konsultantske usluge u unapređenju izvoza,
• konsalting u oblasti prodaje,
• poslovno savetovanje vezano za reviziju, računovodstvo, poresko savetovanje i finansijske usluge,
• konsalting usluge u oblasti organizacionog razvoja i upravljanja ljudskim resursima,
• pravne i ugovorne konsalting poslovne usluge,
• poslovno savetovanje u vezi upravljanja sistemima kvaliteta,
• komunikacija, marketinga, brendiranja, odnosa sa javnošću, istraživanja i analize tržišta,
• informacionih tehnologija,
• konsalting u oblasti obrazovnih usluga, obuke i druge edukativne usluge, kao podrška upravljanju i poslovanju,
• konsultantske usluge u oblasti inovacija,
• domaće i međunarodno partnerstvo,
• korporativna i/ili društvena odgovornost.

Poslovni (korporativni, biznis) konsalting se ostvaruje zaključivanjem ugovora o konsaltingu između konsultanta (kao pružaoca stručnih usluga) i korisnika usluga poslovnog konsaltinga (privredni subjekt koji ima potrebu za angažovanjem stručnog lica iz određene oblasti rada). Ugovorom o konsaltingu se definišu prava i obaveze svake od ugovornih strana, kao i naknada koja se plaća konsultantu (naknada za pružene usluge). Ugovor o konsaltingu se zaključuje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i svim ostalim zakonima koji regulišu oblasti poslovanja na koje se odnose specifične konsultantske usluge.

Kako privredni subjekti imaju potrebu za pravnim uslugama iz raznih oblasti, advokat za privredno pravo može biti angažovan za pružanje svih usluga iz oblasti prava, a koje se odnose na delokrug rada privrednog subjekta.

Advokat za privredu odnosno advokat za privredno pravo može pružiti sledeće pravne konsultantske usluge:
– advokatski konsalting iz različitih pravnih oblasti vezanih za osnivanje, poslovanje i zastupanje privrednih subjekata,
– stručno savetovanje u pogledu donošenja najboljih poslovnih odluka zavisno od važećih zakonskih normi koje bliže određuju delatnost privrednih subjekata,
– pravni saveti vezani za upravljanje i implementaciju poslovnih projekata,
– poresko savetovanje,
– svi ostali pravni konsalting poslovi u vezi sa korporativnim upravljanjem i pravnim poslovima na polju kompanijskog prava i privrede.