Skip to main content

Poslovne aktivnosti privrednih subjekata u koje stupaju u prometu robom i/ili u prometu novcem prate različite vrste ugovora, bez kojih njihovo poslovanje ne bi ni bilo moguće. Svi ugovori, koje privredni subjekti mogu da zaključe sa drugim pravnim licima ili fizičkim licima, nisu i privredni ugovori ili ugovori u privredi. Samo određeni ugovori se smatraju ugovorima u privredi i to su oni ugovori koji imaju određene specifičnosti, koje ih definišu kao privredne ugovore – specifičnosti po formi i vrsti zaključenja.

Ugovori u privredi su oni ugovori koje privredne organizacije,

kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost,

zaključuju među sobom u obavljanju delatnosti koje čine predmete njihovog poslovanja ili

su u vezi sa registrovanim delatnostima privrednih subjekata.

Ugovori u privredi su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima, kao i drugim zakonima koji bliže određuju predmet privrednog ugovora.

Predmet ugovora u privredi je najčešće promet robe ili vršenje različitih usluga u vezi sa prometom robe. Ostale specifičnosti ugovora u privredi uključuju i izričitu pažnju ugovornih strana, rešavanje sporova u nadležnosti trgovinskih sudova, tipska forma ugovora i njihova masovnost.

Načela, koja se primenjuju kod sklapanja ugovora u privredi, obuhvataju:
1. slobodu ugovaranja i autonomiju volje u pogledu izbora druge ugovorne strane,
2. konsensualnost, koja znači da je po pravilu dovoljna izjava volja bez formalnosti, uz izuzetak ugovora u privredi koji su u pisanoj formi.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, ugovori u privredi su u načelu neformalni, ali isti zakon predviđa niz ugovora u privredi u pismenoj formi: ugovor o prodaji sa obročnim otplatama cene, ugovor o građenju, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta, ugovor o osiguranju, ugovor o jemstvu i za ugovor o kreditu.

Pre zaključenja ugovora u privredi, može se drugom privrednom subjektu i/ili fizičkom licu, uputiti ponuda za zaključenje ugovora (po svojoj formi je to predlog za zaključenje ugovora), koja sadrži sve one elemente koji se smatraju bitnim za samo zaključenje ugovora. Izričitim prihvatanjem ponude, smatra se da je ugovor zaključen. Ukoliko se i bez izričite saglasnosti ponude, posao izvrši, primenjuje se načelo konsensualnosti.

Naročite vrste zaključenja ugovora u privredi se javljaju kada je neophodno njihovo brzo zaključenje. U naročite vrste zaključenja privrednih ugovora se ubrajaju:
• ugovori zaključeni preko telefona, putem telegrama, preko teleprintera i drugih sistema veza kao što je internet, e-mail, konferencijska veza preko skajpa ili drugih internet aplikacija,
• zaključivanje ugovora po pristupu (adhezijom) gde je neophodno da uslovi ugovora budu poznati i drugoj ugovornoj strani, kao što su ugovori o turističkim uslugama, ugovori iz oblasti osiguranja, ugovor o kreditu,
• ugovori u privredi zaključeni preko zakonskih zastupnika i punomoćnika.

Za ugovore u privredi su karakteristična i prisutna sredstva obezbeđenja, koja mogu biti različite vrste, zavisno od vrste privrednog ugovora, samog posla koji je predmet ugovaranja i dogovora ugovornih strana. Sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora u privredi mogu biti: kapara, odustanica, ugovorna kazna, zaloga, jemstvo.

Vrste ugovora u privredi, koje su najčešće prisutne:
– ugovor o kupovini i prodaji robe (ugovor o kupoprodaji),
– ugovor o posredovanju,
– ugovor o trgovinskom zastupanju,
– ugovor o komisionu.

Sve vrste ugovora mogu imati i međunarodni karakter ukoliko je neka od ugovornih strana nerezident, te se tada dodatno primenjuju zakoni i načela koji važe u međunarodnom prometu robe i usluga.

Angažovanjem advokata za privredno pravo odnosno advokata za privredu (advokat za ugovore) osigurava se upoznavanje ugovornih strana sa zakonskim pravima i obavezama koje proističu iz pojedinih vrsta ugovora, pravna valjanost ugovorenog posla ukoliko privredni ugovor sačini advokat za ugovore, čime se i sigurnost u izvršenje posla povećava. U slučaju tužbi po osnovu neizvršenja odredbi privrednog ugovora, advokat za privredno pravo odnosno advokat za privredu (advokat za ugovore) zastupa privredne subjekte pred sudom u cilju ostvarivanja pravom zagarantovanih ugovorenih obaveza.