Skip to main content

Poslovanje privrednih subjekata se odvija u interakciji sa drugim privrednim subjektima, finansijskim i državnim institucijama. Privredno i finansijsko okruženje i poslovanje je uređeno brojnim zakonima, kako bi sistem pružio stabilnost i mogućnost profitabilnog poslovanja pod jednakim uslovima za sve privredne subjekte. Privredno poslovanje se odnosi na aktivnosti koje preduzeće obavlja u cilju proizvodnje i distribucije svojih dobara i usluga, dok je finansijsko poslovanje skup aktivnosti koje se odnose na upravljanje finansijama preduzeća.

Neusklađenost poslovanja privrednih društava sa zakonskim regulativa iz oblasti privrednog i finansijskog poslovanja dovodi do sankcionisanja aktivnosti i lica koja te zakonske norme krše. Zakon o privrednim prestupima štiti zakonitosti u oblasti privrednog i finansijskog poslovanja, uređuje opšte uslove i načela za izricanje sankcija za privredne prestupe, sistem sankcija, kao i postupak u kome se utvrđuje odgovornost i izriču sankcije učiniocima privrednih prestupa.

Privredni prestup, prema zakonu, se definiše kao društveno štetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati teže posledice i koja je propisom nadležnog organa određena kao privredni prestup.

Odgovornost za privredne prestupe snosi pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu. Pravno lice je odgovorno za privredni prestup ako je do izvršenja privrednog prestupa došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od strane organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica koje je bilo ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica. Za odgovorno lice u privrednom društvu se kaže da je odgovorno za privredni prestup ukoliko je privredni prestup izvršen njegovom radnjom ili njegovim propuštanjem dužnog nadzora iako je ono pri tom postupilo sa umišljajem ili iz nehata.

Zakonodavac je predvideo da se za privredni prestup može propisati samo novčana kazna. Raspon novčane kazne za pravno lice je 10.000 dinara kao najmanja novčana kazna, a najveća 3.000.000 dinara. Odgovorno lice u pravnom licu se kažnjava novčanom kaznom od najmanje 2.000 dinara, do najveće od 200.000 dinara.

Ukoliko je privredni subjekt počinio privredni prestup ili sumnja da neka njegova aktivnost može biti novčano sankcionisanja, poželjno je angažovanja advokata za privredno pravo. Advokat za privredno pravo pruža stručne pravne usluge kako za privredna društva, tako i za odgovorna lica u privrednim društvima u slučaju postojanja privrednog prestupa.

Advokat za privredno pravo prikuplja sve relevantne dokaze koji će pomoći u odbrani klijenta kod privrednog prestupa (dokumentaciju, svedočenja i druge materijale koji mogu biti korisni u sudskom postupku). Advokat za privredno pravo priprema najbolju odbranu za svog klijenta, oslanjajući se na zakonske i druge pravne akte i dokaze kojima raspolaže. U sudskom postupku utvrđivanja postojanja privrednog prestupa, advokat za privredno pravo zastupa klijente na ročištima, iznosi dokaze u korist klijenta i ispituje svedoke. Ako postoji mogućnost nagodbe, advokat za privredno pravo savetuje klijenta o najboljim opcijama za njega i pruža pravnu podršku kod pregovaranja o uslovima nagodbe. Advokat za privredno pravo priprema i podnosi žalbe u ime klijenta koji je nezadovoljan presudom u vezi privrednog prestupa.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd, poštujući etičke i profesionalne norme, oslanjajući se na stručnost i iskustvo svog tima advokata, pruža sveobuhvatne usluge iz oblasti privrednog prava, uključujući i pravne aktivnosti u vezi privrednog prestupa.