Skip to main content

Privredno (trgovinsko, korporativno) pravo se bavi pravnim pitanjima i regulativama koje se odnose na privredne subjekte. Subjekti privrednog prava su sva fizička i pravna lica, koja su privredno-pravnom prometu nosioci određenih prava i obaveza. Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) mogu biti organizovana u formi preduzetnika, privrednih društava u vidu ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva kao i drugih oblika predviđenih za obavljanje privrednih delatnosti u skladu sa posebnim zakonima – zadruge, banke, berze, osiguravajuća društva, javna preduzeća koje osniva država.

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše pitanje pravnog položaja privrednih subjekata je Zakon o privrednim društvima.

Za sva pravna pitanja koja se javljaju u svim fazama privrednih društava, stručnu pravnu pomoć pruža advokat za privredno pravo.

Advokat za privredno pravo pomaže kod pravnih pitanja kao što su: savetovanje u skladu sa zakonskim odredbama, izrada privrednih dokumenata i ugovora, konsalting u vezi svih regulatornih pitanja kod osnivanja, rada ili gašenja privrednih subjekata, stečaj i likvidacija.

Pravna pomoć koju pruža advokat za privredno pravo obuhvata pomoć pri sastavljanju svih vrsta ugovora iz privredno prava, kao i radnog prava. Neophodnost izrade ugovora u skladu sa zakonom proizilazi iz formalne prirode ugovora i zaštite interesa ugovorne strane koju advokat zastupa. Savetodavne usluge advokata specijalizovanog za oblast privredno pravo (advokat za privredno pravo) je često potrebna kod revizije postojećih ugovora i izrade aneksa ugovora.

Osnivanje preduzeća može biti složen postupak, što je u direktnoj vezi sa formom organizovanja privrednog društva. U tim slučajevima advokat za privredno pravo osigurava poštovanje svih procedura kod osnivanja, uz izradu sve neophodne dokumentacije (osnivački akti, statuti, ugovori osnivača). Advokat za privredno pravo se bavi i pitanjem osnivanja i registracije ogranaka privrednih subjekata ili povezanih pravnih lica.

Tokom poslovanja i rada privrednih društava, advokat za privredno pravo pruža pravne usluge vezane za korporativno restrukturiranje, pravne poslove i izradu dokumentacije vezano za prenos udela u privrednim društvima, kao i pravne poslove i izradu dokumentacije vezane za zajedničko ulaganje.

Advokat za privredno pravo konsultuje stranke u vezi poštovanja zakonskih i regulatornih okvira, kao i svim izmenama koje nastaju u skladu sa promenom privrednog okruženja.

Pravna pomoć u postupcima stečaja i likvidacije privrednih subjekata je od velikog značaja kod ovih načina prestanka rada preduzetnika i privrednih društava. Advokat za privredno pravo pruža sva pravna objašnjenja postupka stečaja i likvidacije i pomaže pravnim savetima, izradom dokumenata i zastupanjem pravnih lica pred nadležnim institucijama.

Zastupanje stranaka pred nadležnim organima povodom tužbi nastalih povredom privrednog prava ili prava privrednih subjekata je u delokrugu rada advokata za privredno pravo, kao i zastupanje pred poreskim i drugim državnim organima.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd je kancelarija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti privredno pravo. Ekspertski tim advokata za privredno pravo kancelarije pruža pravnu pomoć efikasno i sa velikom pažnjom za sve privredna lica kroz pravne usluge konsaltinga, izrade dokumentacije i zastupanja klijenata.