Skip to main content

Marketing je deo poslovne strategije privrednih subjekata, koji obuhvata niz procesa i aktivnosti usmerenih na istraživanje tržišta, stvaranje i dostizanje onih vrednosti koje bi zadovoljile potrebe definisanog ciljnog tržišta radi ostvarivanje profita. Marketing identifikuje neispunjene potrebe i želje određenog tržišnog segmenta i potencijal profitiranja i usmerava tokove proizvoda i usluga od proizvođača i/ili prodavca prema potrošaču. Takođe precizira koji segmenti poslovanja privrednih subjekata mogu najbolje da posluže za dizajniranje i promovisanje relevantnih proizvoda, usluga ili brenda, a koje imaju vrednost za kupce, klijente, poslovne partnere i društvo u celini. Marketing je karika između privrednih subjekata i njegovih kupca. Šire shvatanje marketinga ne podrazumeva samo povećanje obima prodaje privrednih subjekata i njihovo maksimiziranje profita putem marketinga, već održavanje konstantnog odnosa sa kupcima (eng. Relationship Marketing), kako bi se razvila lojalnost, te se na taj način kupac dugoročno vezao za preduzeće. Kako se potrebe ciljnog tržišta stalno menjaju, marketing aktivnosti moraju biti prilagođene tim promenama i odgovoriti adekvatnim marketinškim aktivnostima na njih.

Vrste marketinga:
• izlazni marketing ili „tradicionalni“ marketing – korišćen pre pojave Interneta, za koji je karakteristično da su privredni subjekti inicirali kontakte sa potrošačima (ciljnim grupama) putem plaćenog oglašavanja, najčešće vrlo „agresivnog“ (televizijske, novinske i radio reklame, hladne pozive, bilborde i oglase),
• ulazni marketing ili „Inbound Marketing“ – kao najnovija je marketinška strategija koja je nastala sa pojavom Interneta i društvenih medija (On-line marketing), a koja podrazumeva „privlačenje“ kupaca tako što kod njih stvara svest o kompaniji, proizvodu, usluzi, brendu i podstiče interesovanje putem sajtova, blogova, biltena i postova u društvenim medijima i ostalim vidovima Internet marketinga.

Marketing se može posmatrati kao marketing organizacije (privrednog subjekta), marketing proizvoda, marketing određenog brenda ili marketing usluga kompanije.

Usluge marketinga se najčešće poveravaju privrednim subjektima kojima je to osnovna delatnost, a uslovi i način oglašavanja se regulišu ugovorom o marketingu.

Ugovor o marketingu je vrsta ugovora u privredi, kojim se jedna ugovorna strana (pružalac marketing usluga) obavezuje da će na predviđen način sprovesti određene marketinške aktivnosti

za drugu ugovornu stranu tj. privrednog subjekta (naručilac marketing usluge)

u cilju promovisanja njegove kompanije, proizvoda, brenda ili usluga i za to steći pravo na naknadu (proviziju), kao cenu svojih marketing usluga.

Pravne karakteristike ugovora o marketingu:
– obligatoran odnosno dvostrano obavezan ugovor (obaveze postoje na strani i pružaoca i naručioca marketing aktivnosti),
– formalan (ugovor u pismenom obliku),
– teretan (provizija kao cena pružene marketing usluge).

Obaveze pružaoca marketing usluge:
– izraditi i objaviti podatke na ugovorenim sredstvima oglašavanja po uputima naručioca,
– vrši marketinške aktivnosti u skladu sa uslovima i odredbama ugovorene vrste marketing aktivnosti, njihovim postavkama, cenama reklamnih kampanja, banera, paketa,
– brine o stalnoj funkcionalnosti i dostupnosti predmeta oglašavanja (oglasne poruke i sadržaji na predviđenoj platformi oglašavanja) od dana potpisivanja ugovora o marketingu,
– čuvati sve dobijene podatke od naručioca marketing usluge u vezi njegovih poslovnih aktivnosti, neophodne za kreiranje i vođenje marketinških aktivnosti, kao poslovnu tajnu.

Obaveze naručioca marketing usluge:
– dostavlja podatke pružaocu marketing usluge,
– jamči za istinitost podataka i vlasništva nad autorskim pravima dostavljenih fotografija, logotipa i ostalog reklamnog materijala,
– preuzima odgovornost za tačnost i istinitost priloženih informacija za ugovorene marketing aktivnosti,
– da marketinškim aktivnostima oglašava kompaniju, brend, proizvod ili uslugu koji su zakonom dozvoljeni za oglašavanje,
– plaća naknadu pružaocu marketing usluge u skladu sa ugovorom o marketingu.

Na ugovor o marketingu se primenjuju odredbe Zakona o oglašavanju, Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakon o privrednim društvima, Zakon o obligacijama, poslovne uzanse, opšti uslovi poslovanja, dobri poslovni običaji, privredna praksa i drugi zakoni shodno delatnosti naručioca usluge i vrste marketinških aktivnosti.

Zakon o oglašavanju uređuje sadržinu oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. Shodno zakonu, oglašavanje se definiše kao predstavljanje u bilo kom obliku u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza. Zakon o oglašavanju se primenjuju na oglašavanje bez obzira na način i sredstvo kojim se vrši. Oglašavanje se ne sme izazivati mržnja ili netolerancija, zloupotrebljavati poverenje, odnos zavisnosti, lakovernost, nedostatak iskustva ili znanja i sujeverje primalaca oglasne poruke, niti ona sme da sadrži izjave ili vizuelno predstavljanje koje se može smatrati uvredljivim. Zakon određuje i to da oglasna poruka mora da bude istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom. Prema o oglašavanju zabranjeno je oglašavanje kojim se preporučuje oglašivač, aktivnost ili proizvodnja i promet robe i pružanje usluga koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom nadležnog organa, kao i oglašavanje kojim se poziva na nedopuštene radnje prema drugome ili na bojkotovanje drugog, odnosno prekidanje ili neuspostavljanje odnosa sa njim. Zakon posebnu pažnju posvećuje zaštiti dece i maloletnika od neprikladnog oglašavanja.

Zakonom o autorskim i srodnim pravima predviđeno je da autor autorskog dela ima isključivo pravo da njegovo ime, pseudonim ili znak budu naznačeni na svakom primerku dela, odnosno navedeni prilikom svakog javnog saopštavanja dela, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik javnog saopštavanja dela, tehnički nemoguće ili necelishodno. Autor, takođe prema zakonu, ima isključivo pravo da objavi svoje delo i da odredi način na koji će se ono objaviti. Naručilac marketinških usluga, shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima, definiše način i uslove objavljivanja sadržaja marketinških poruka od strane pružaoca marketinških usluga i odgovara za povredu autorskog prava u slučaju dostavljanja materijala koje je tuđe autorsko delo.

Advokat za privredno pravo odnosno advokat za ugovore pruža sve pravne usluge vezane za konsultacije u vezi ugovora o marketingu, kao i usluge sačinjavanja ugovora o marketingu.