Skip to main content

Ugovor je pravni odnos koji nastaje razmenom saglasnih izjava volja lica kojih se ugovor tiče. Postupak usaglašavanja njihovih volja naziva se zaključivanje ili sklapanje ugovora. Lica koja sklapaju ugovor su ugovorne strane. Ugovorom se određuju prava i obaveze ugovornih strana. Postojanje ugovora, kao načina da se regulišu odnosi između fizičkih i/ili pravnih lica, je karakteristično i prisutno u gotovo svim pravnim oblastima, pa tako i u obligacionim i privrednim oblastima.

Obligaciono pravo je ono pravo koje obuhvata sve vrste odnosa koji se nazivaju obligacionim (obligacijama). Obligacioni odnosi su građanskopravni odnosi između određenih pravnih ili fizičkih lica, koja su jedno drugom obavezna na određeno ponašanje. Jedan od najčešćih izvora obligacionog odnosa tj. obligacionog prava su ugovori.

Kako bi ugovor bio pravnovaljan, poželjno je izradu ugovora poveriti

advokatu za izradu ugovora u privredi.

Kod izrade bilo koje vrste ugovora, advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore u privredi će upoznati stranke sa svim pravima i obavezama koje proističu iz određene vrste ugovora shodno poslu povodom kog se ugovor zaključuje, pravnim karakteristikama ugovora, zakonskim regulativama kojima je ugovor regulisan, kao i posledicama nepoštovanja odredbi ugovora.

Advokat za izradu ugovora (u privredi) se bavi pravnim poslovima, koji uključuju izradu ugovora, neophodnih za nesmetano, međusobno poslovanja privrednih subjekata. U te vrste ugovora se najčešće ubrajaju:
– izrada ugovora o kupoprodaji robe i usluga,
– izrada ugovora o osiguranju,
– izrada ugovora o konsaltingu,
– izrada ugovora o lizingu, ugovor o komisionu,
– izrada ugovora o franšizingu,
– izrada ugovora o radnom odnosu,
– izrada ugovora o zakupu,
– izrada ugovora o građenju,
– izrada ugovora o kreditu, ugovor o nepokretnosti,
– izrada ugovora o posredovanju,
– izrada drugih ugovora u privredi (neimenovani ugovori u privredi).

Advokat za ugovore u privredi će pružiti svu pravnu pomoć ne samo u vezi izrade svih vrsta ugovora, već i aneksa ugovora, kao i usluge zastupanja stranaka u pregovorima u vezi zaključenja ugovora.

Advokat za izradu ugovora (u privredi) će sačiniti sve vrste ugovora obligacionog prava. Advokat za ugovore u privredi je posebno specijalizovan za izradu sledećih obligacionih ugovora: ugovor o zajmu, ugovor o delu, ugovor o prevozu, ugovor o posluzi, ugovor o preuzimanju duga, sve ostale vrste imenovanih i neimenovanih ugovora.

Advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore u privredi predlaže pravno rešenje u najboljem interesu ugovornih strana. Advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore u privredi pruža ekspertske usluge, koje su od važnosti za ugovorne strane, a koje podrazumevaju davanje pravnih saveta i mišljenja od početka pravnog posla, preko njegove realizacije, pa do eventualnog raskida ugovora i posledica koje se u tom slučaju mogu javiti.

U slučaju tužbi po osnovu nepoštovanja ugovornih odredbi, advokat za izradu ugovora odnosno advokat za ugovore u privredi vodi sudske postupke i zastupa stranke pred nadležnim organima.