Skip to main content

Radni odnos, po svojoj sadržini, predstavlja prava i obaveze zaposlenog i poslodavca propisanih zakonom. Radni odnosi mogu biti kolektivni i individualni. Uređenje radnih odnosa se vrši na osnovu Zakona o radu. Rad u radnom odnosu se uspostavlja ugovorom o radu. Ugovor o radu je pravna institucija na koju se primenjuju norme radnog prava.

Ugovor o radu je ugovor kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog, a kojim se detaljno regulišu njihova međusobna prava i obaveze. Prema Zakonu o radu, utvrđuje se obaveza zaključivanja ugovora o radu prilikom stupanja u radni odnos, njegova forma i oblik, momenat zaključivanja, sadržina i mesto ugovora o radu, odnos koji ima prema opštim aktima poslodavca. Ugovor o radu može biti zaključen na određeno ili neodređeno vreme. Ugovor o radu može biti zaključen kao ugovor kojim se angažuju lica (zapošljavanje radnika) uz zasnivanje radnog odnosa i angažovanje lica van radnog odnosa.

Važnost postojanja ugovora o radu je podjednaka i za zaposlenog i za poslodavca, zbog svih pravnih aspekata koje uključuje i obuhvata.

Važnost ugovora o radu počiva i na svim onim njegovim elementima, koji osiguravaju jasnoću i sigurnost radnog odnosa, štiteći interese obe ugovorne strane (zaposlenog i poslodavca).

Ugovor o radu osigurava:

  • pravnu zaštitu,
  • regulisanje radnih uslova,
  • kontinuitet poslovanja,
  • zaštitu prava zaposlenih i poslodavaca,
  • zakonski prekid radnog odnosa.

Ugovor o radu je prvenstveno dokument koji dokazuje da postoji zasnovan radni odnos. Ugovor jasno definiše prava i obaveze kako poslodavca, tako i zaposlenog. Precizan ugovor o radu, sačinjen u skladu sa zakonom, smanjuje mogućnost sukoba, a ukoliko do njih dođe, pruža zakonsku zaštitu obema sukobljenim stranama.

Ugovor o radu precizno određuje radne uslove, kao što su: opis radnog mesta, vrstu i stepen stručne spreme odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu, radno vreme, zarada, prijavu na obavezno socijalno osiguranje i njihovo plaćanja, odmori, beneficije, rad vikendom i za vreme praznika, rad u smenama, dodatni rad.

Definisani uslovi rada i radnog mesta pomažu da se očuva kontinuitet poslovanja, čime zaposleni stiče sigurnost u pogledu zarade i poslova koje treba da obavlja (isključuje se mogućnost promene radnih zadataka i samog radnog mesta, koji ne bi bio u skladu sa kvalifikacijama zaposlenog), dok je poslodavac siguran da će potreban način rada održati željeni kvalitet i kontinuitet rada preduzeća.

Važnost ugovora o radu proizilazi i zbog činjenice da on garantuje zakonska prava zaposlenima tokom trajanja radnog odnosa kod poslodavca. Zakonska prava zaposlenih uključuju: pravo na odmor, plaćeno bolovanje, plaćen prekovremeni rad, sigurnost na radu i druge beneficije koje su propisane zakonom i internim pravilnicima poslodavca.

Ugovor o radu garantuje poslodavcu da će zaposleni raditi odgovorno i poštovati radnu disciplinu na radnom mestu, te se time stvara pravni okvir za nesmetano obavljanje radnih zadataka i samog poslovanja. Ugovorom se precizno definišu i sve posledice neispunjavanja radnih obaveza.

U skladu sa zakonom i ugovorom o radu, radni odnos može biti prekinut. Ugovor o radu određuje uslove pod kojima radni odnos može biti prekinut – otkaz, istek ugovora ili sporazumni raskid radnog odnosa.