Skip to main content

Reč escrow znači obveznica, imovina, novac ili drugi dokument koji čuva treća strana i stupa na snagu tek kada je ispunjen određeni uslov.

Escrow račun je privremeni račun na koji jedna ugovorna strana (nalogodavac) u nekom poslovnom ugovoru predaje novac, vrednosne papire, imovinu ili određene dokumente

na čuvanje trećem licu (escrow banka ili administrator escrow računa),

pri čemu je treća strana ovlašćena da položeni novac isplati ili dokumente izruči drugoj ugovornoj strani (korisniku računa) pod uslovima koji su utvrđeni osnovnim poslovnim ugovorom.

Escrow račun je:
– vid obezbeđenja poslovnog ugovora kojim se garantuje da će kupcu, prodavcu ili investitoru biti plaćena cena utvrđena kupoprodajnim ugovorom i/ili sticanje prava svojine nad predmetom ugovornog odnosa,
– račun sa posebnom namenom, koji se vezuju za konkretne poslove i ima svoj rok trajanja (identičan ugovorenom roku iz osnovnog poslovnog ugovora),
– garancija da će posao biti izvršen u skladu sa osnovnim poslovnim govorom,
– račun na koji kupac deponuje sredstva kod finansijske institucije koja je posrednik u ugovornom odnosu i koja garantuje isplatu prodavcu po ispunjenju uslova iz osnovnog poslovnog ugovora,
– račun koji se otvara samo za jednu poslovnu transakciju,
– jedinstven račun sa kog se deponovana sredstva ne prenose prodavcu (korisniku računa) sve dok ne ispune uslovi i odredbe osnovnog ugovora.

Escrow račun se vezuje, kao vid obezbeđenja i garancije za uspešnu realizaciju poslova kao što su: kupovina nekretnina, zemljišta, poslovi kupovine udela, preduzeća, akcija ili drugih stvari i prava, kao i za finansiranje projekata.

Za otvaranje escrow računa neophodno je da ugovorne strane iz osnovnog posla sklope ugovor sa trećom stranom – najčešće escrow bankom. Osnov za predaju novca, hartija od vrednosti ili drugih dokumenata escrow banci, je trostrani ugovor koji nalogodavac i korisnik zaključuju sa bankom, a u kojem su dogovoreni uslovi pod kojima će banka primiti novac na escrow račun, a potom će (u skladu sa dogovorenim uslovima) biti ovlašćena za izvršenje plaćanja iz tog računa ili izručenje dokumenata.

Ugovorne strane escrow računa su banka, nalogodavac i korisnik. Nalogodavac je ona osoba koja daje banci novac ili isprave, uz uslov da ih banka preda korisniku kad se ispune svi ugovoreni uslovi naznačeni u ugovoru o otvaranju i vođenju escrow računa. Korisnik je osoba koja je ugovorom o otvaranju i vođenju escrow računa ovlašćena da podigne novac sa escrow računa, kad i ako se ispune ugovoreni uslovi. Banka je finansijska institucija kojoj je povereno otvaranje i vođenje escrow računa i ona je poverenik i za nalogodavca i korisnika. Banka koja ima obavezu upravljanja i vođenja escrow računa postupa strogo u skladu sa uslovima iz ugovora o otvaranju escrow računa. Banka je treća strana (posrednik), koja je nepristrasna i ima obavezu da obezbedi izvršenje ugovorenih obaveza.

Pravna obeležja ugovora o escrow računu:
– neimenovani ugovor bankarskog poslovanja, koji sadrži elemente ugovora o delu, ugovora o novčanom depozitu, ugovora o deponovanju hartija od vrednosti i ugovora o čuvanju i upravljanju drugim vrednostima,
– fiducijarni ugovor, gde je banka dužna da postupa sa jednakom pažnjom prema svim ugovornim stranama,
– višestrani ugovor (nalogodavac, korisnik i escrow banka),
– teretni ugovor (banka naplaćuje naknadu po osnovu otvaranja i vođenja računa).

Prednosti escrow računa:
– novac ili tražene isprave su deponovane u banci u koju obe strane imaju poverenje,
– deponent sredstava na escrow računu se odrekao prava da raspolaže deponiranim novčanim sredstvima ili dokumentima sve dok se ne ispune uslovi navedeni u escrow ugovoru,
– ocenu ispunjenosti uslova plaćanja iz ugovora vrši samo banka kao treće nezavisno lice iz osnovnog posla,
– smanjenje rizika transakcija i problema sa poverenjem između ugovornih strana,
– ako se bilo koja strana ne pridržava uslova escrow ugovora, olakšava se podmirivanje (ispunjenje obaveza) sa escrow računa u odnosu na direktno međusobno poslovanje ugovornih strana,
– štiti interese obe ugovorne strane,
– postojanje garancije da se sredstva, deponovana na escrow račun, čuvaju na sigurnom do trenutka kada transakcija ne bude namirena u skladu sa unapred predviđenim odnosno ugovorenim uslovima.