Skip to main content

Besplatna pravna pomoć obezbjeđuje se građanima radi ostvarivanja prava na pravično suđenje ukoliko određeno lice prema svom imovnom stanju nije u mogućnosti da obezbijedi pravo na sudsku zaštitu.

Besplatna pravna pomoć obuhvata obezbjeđivanje neophodnih sredstava

kako bi se potpuno ili djelimično obezbijedili troškovi stručne pravne pomoći u postupku pred nadležnim sudom, državnim tužilaštvima i Ustavnim sudom Crne Gore

i u postupku za vansudsko rješavanje sporova, a podrazumijeva oslobađanje troškova sudskog postupka.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu ostvariti sledeća lica:
– lice koje je crnogorski državljanin,
– lice bez državljanstva(apatrid) koje u Crnoj Gori zakonito boravi i lice koje u Crnoj Gori traži azil,
– stranac sa stalnim nastanjenjem ili boravkom ili odobrenim privremenim boravkom i drugo lice koje boravi zakonito u Crnoj Gori,
– drugo lice shodno potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima,
u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Određeno lice ima pravo na besplatnu pravnu pomoć ukoliko je:
– korisnik materijalnog obezbjeđenja porodice u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita,
– dijete bez roditeljskog staranja,
– ukoliko je lice sa invaliditetom,
– žrtva krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i trgovine ljudima, kao i žrtva nasilja u porodici u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od nasilja u porodici,
– lice koje je lošeg imovnog stanja.

Za odobravanje besplatne pravne pomoći nadležan je predsjednik osnovnog suda ili sudija koga predsjednik suda ovlasti, na čijem području podnosilac zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć ima prebivalište ili boravište.

Postupak odobravanja besplatne pravne pomoći pokreće se zahtjevom koji se podnosi Službi za besplatnu pravnu pomoć i zahtjev mora sadržati:
• ime, JMBG i adresu podnosioca zahtjeva,
• ime, JMBG i adresu članova porodice podnosioca,
• potrebne podatke o predmetu podnosioca zahtjeva,
• opis potrebnog oblika pravne pomoći,
• podatke o korišćenju prava na materijalno obezbeđenje porodice,
• izjavu o imovini i prihodima podnosioca zahtjeva i njegove porodice.

Nakon ispunjenja potrebnih uslova Osnovni sud, Služba za besplatnu pravnu pomoć odobrava podnosiocu besplatnu pravnu pomoć u formi rješenja.

Lice kojem je odobrena besplatna pravna pomoć dužno je da obavještava Službu za besplatnu pravnu pomoć o promjenama svih činjenica i okolnosti koje su od uticaja za ostvarivanje za prava na besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć je od velikog značaja naročito u slučajevima nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, koji slučajevi su nažalost sve učestaliji u poslednje vrijeme u našem društvu. Pa stoga žrtve nasilja treba da budu upoznate sa svojim pravom na besplatnu stručnu pravnu pomoć, kako bi se ovoj učestalijoj pojavi pokušalo stati na kraj.

Stoga neophodno je da sredstva javnog informisanja u što većoj mjeri ukazuju na ovo pravo građanima, kako bi žrtve nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici bile svjesne da imaju ovu značajnu zaštitu.

Advokat Dejan Dragović, Podgorica
Kontakt email adresa: dragovicdejo@gmail.com
Tel:+382 68 106 333

Autor: Advokat Dejan Dragović, Podgorica