Skip to main content

Boravak stranaca u Republici Srbiji je regulisan Zakonom o strancima. Zakon uređuje uslove za ulazak stranaca, njihovo kretanje i boravak teritoriji Republike Srbije i njihovim vraćanjem iz Republike Srbije. Isti zakon definiše i termin stranac na sledeći način:” stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije”. Stranac, u Republici Srbiji, može imati odobren privremeni i stalni boravak. Ukoliko stranac ima odobren stalni boravak, može zatražiti državljanstvo Republike Srbije.

Stranac, kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca,

odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji,

može na lični zahtev biti primljen u državljanstvo Republike Srbije,

pod određenim uslovima koji važe za sve kategorije stranaca

u smislu boravka koji imaju prilikom podnošenja zahteva za prijem

u državljanstvo.

Opšti uslovi za sve kategorije stranaca su:
• da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost,
• da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije,
• da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Stranac, podnosilac zahteva za prijem u srpsko državljanstvo, pored ispunjenosti navedenih uslova i dokaza vezanih za njih, prilaže i propisanu dokumentaciju. Dokumentacija obuhvata sledeće:
1. overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji,
2. overenu fotokopiju lične karte za strance,
3. potvrdu – garanciju nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva,
4. dokaz o uplaćenoj taksi.

Nakon podnošenja dokumentacije, stranac dobija rešenje o prijemu u državljanstvo.

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republike Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za prijem u državljanstvo. U ovom slučaju takođe važi ispunjenost opštih uslova vezanih za sve strance, uz koje je neophodno da se priloži i dodatna dokumentacija:
1. izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici),
2. dokaz o uplaćenoj taksi.

Iseljenik i njegov potomak takođe mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost, uz prilaganje zahteva za prijem u državljanstvo. Dokumentacija koja se dodatno (pored opštih uslova i dokaza o njima) prilaže se odnosi na sledeće:
1. izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije,
2. dokaz o uplaćenoj taksi.

Važno je napomenuti da za sve strance koji podnose dokumentaciju za prijem u državljanstvo Republike Srbije nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke i iz službene evidencije, a koji se odnose na sledeće:
• lično stanje građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),
• evidencija o državljanima Republike Srbije – uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
• druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje o prijemu u državljanstvo.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku. Podaci se mogu pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Izvor: Zvanični sajt MUP-a Republike Srbije

ADMISSION OF A FOREIGNER TO THE CITIZENSHIP

 

A foreigner to whom, in accordance with the regulations on the movement and residence of aliens, had been granted permanent residence in the Republic of Serbia, may, at her or his Request, be admitted to the citizenship of the Republic of Serbia, under following conditions:
• that she or he has reached the age of 18 and that she or he has not been deprived of legal capacity,
• that she or he has to have a release from foreign citizenship or to submit proof that she or he will receive the release if she or he is admitted to the citizenship of the Republic of Serbia,
• that he/she had continuously registered residence on the territory of the Republic of Serbia for at least three years until the submission of the request.

In addition to the above evidence, the Applicant shall also enclose:
1. a certified copy of the permanent residence permit in the Republic of Serbia,
2. a certified photocopy of the identity card for foreigners,
3. a certificate – a guarantee from the competent foreign authority that she or he will receive the release if she or he is admitted to the citizenship of the Republic of Serbia, and in case she or he has already been released from foreign citizenship, the decision on release from foreign citizenship,
4. a proof of payment of the fee: tariff number 39. For the decision on admission to citizenship- Other cases of admission.

A foreigner who has been married to a citizen of the Republic of Serbia for at least three years and who has been granted permanent residence in the Republic of Serbia may be admitted to the citizenship of the Republic of Serbia if she or he submits an application for admission, accompanied by the following documents:
1. a marriage certificate (not older than 6 months as proof that she or he has been in the marital union for at least three years),
2. a proof of paid tax, tariff number 39. for the decision on admission to citizenship – Other cases of admission.

An emigrant and his descendant may be admitted to the citizenship of the Republic of Serbia if they have reached 18 years of age and have not been deprived of their legal capacity, if they submit a Request for citizenship, accompanied by the following documents:
1. a birth certificate for ancestors who were born in the Republic of Serbia and had the citizenship of the Republic of Serbia,
2. a proof of payment of the fee, see the table: tariff number 39. for the decision on admission to citizenship – Other cases of admission.

NOTE:

The competent authority ex officio, with the consent of the applicant, obtains data from official records:
• on the personal status of citizens (birth register, marriage register and death register),
• records on citizens of the Republic of Serbia
• certificate of citizenship of the Republic of Serbia,
• other official records with the competent authorities in the Republic of Serbia which contain data necessary for decision-making.

Citizens can also obtain by themselves, i.e. present the following documents if they do not satisfied with obtaining data ex officio within 15 days, and in order their request to be resolved as soon as possible.

Please note that data will be obtained ex officio only if they are in the records of the Republic of Serbia, or if citizens are registered in the registers, records of citizens of the Republic of Serbia and other official records kept by the competent authorities of the Republic of Serbia, for purposes of decision-making.

Source: Official website of Ministry of Interior of the Republic of Serbia