Skip to main content

Vrhovni kasacioni sud je doneo presudu radi proglašenja izvršenja nedopuštenim, odlučujući o reviziji tužene izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 1478/19 od 03.04.2019. godine, u sednici veća održanoj dana 25.02.2021. godine, kojom se kao neosnovana odbija revizija tužene izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 1478/19 od 03.04.2019. godine.

Iz Obrazloženja:

„Presudom Višeg suda u Novom Sadu P 10/16 od 18.12.2018. godine, stavom prvim izreke, usvojen je tužbeni zahtev i proglašeno nedopuštenim izvršenje u predmetu Privrednog suda u Novom Sadu Iv 4722/2012, po predlogu tužene kao izvršnog poverioca protiv Stambene zadruge „Aktiva gradnja“ iz Novog Sada i PP kao izvršnog dužnika, u odnosu na posebne delove zgrade u ulici… broj… u… sagrađene na katastarskoj parceli… i upisane u list nepokretnosti… KO… . Stavom drugim izreke, obavezana je tužena da na ime naknade troškova parničnog postupka isplati tužiocima iznos od 3.117.292,40 dinara u roku od 15 dana.
Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 1478/19 od 03.04.2019. godine, stavom prvim izreke, odbijena je žalba tužene i potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu P 10/16 od 18.12.2018. godine. Stavom drugim izreke, odbijen je zahtev tužioca za naknadu troškova žalbenog postupka.
Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu tužena je blagovremeno izjavila reviziju zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.
Odlučujući o izjavljenoj reviziji, na osnovu člana 408. ZPP, Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija tužene nije osnovana.
U sprovedenom postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 2. ZPP na koju revizijski sud pazi po službenoj dužnosti. Nisu osnovani navodi revizije o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 1. ZPP, učinjenoj u drugostepenom postupku, jer drugostepeni sud nije pogrešno primenio ni jednu procesnu odredbu, pa ni odredbu člana 159. tog zakona.
Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu Iv 4722/12 od 09.11.2015. godine treća lica – tužioci u ovom sporu, upućeni su na parnicu za utvrđenje nedopuštenosti izvršenja na posebnim delovima zgrade u ulici… broj… u…, sagrađene na katastarskoj parceli 4… i upisanoj u list nepokretnosti… KO… .
Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužioci AA, BB, GG, ĐĐ, ZZ, II, JJ, LL, LJLJ, MM, Privredno društvo „In stan gradnja“, NN, NJNJ, DD, KK i sada pokojni RR, čiji je sledbenik tužilac OO zaključili su sa Stambenom zadrugom „Aktiva gradnja“ iz Novog Sada ugovore o kupoprodaji ili ugovore o udruživanju sredstava radi izgradnje stanova ili drugih posebnih delova zgrade u ulici… broj… u… . Tužioci VV i ŽŽ su ugovore o kupoprodaji određenih posebnih delova navedene zgrade zaključili sa Privrednim društvom „Metalno“ DOO iz Novog Sada koje je prethodno te posebne delove zgrade kupilo od označene stambene zadruge. Svi ugovori zaključeni su u pisanoj formi i potpisi ugovarača su overeni kod suda ili javnog beležnika. Svi tužioci su isplatili ugovorenu cenu u celosti, osim tužilaca DD i KK koji su isplatili samo deo cene, i svi se nalaze u posedu posebnih delova zgrade koji su bili predmet ugovora. Tužioci se na osnovu tih ugovora nisu upisali u katastru nepokretnosti kao vlasnici posebnih delova označene zgrade. Po predlogu izvršnog poverioca – tuženog u ovom sporu, Privredni sud u Novom Sadu je rešenjem o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Iv 4722/12 od 08.10.2012. godine obavezao izvršne dužnike Stambenu zadrugu „Aktiva gradnja“ iz Novog Sada i PP iz… na solidarnu isplatu novčanog potraživanja i odredio izvršenje prodajom nepokretnosti – stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ulici… broj… u…, na katastarskoj parceli… iz lista nepokretnosti… KO… i određenih posebnih delova zgrade u ulici… u…, na katastarskoj parceli… iz lista nepokretnosti… KO…, kao i popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari izvršnih dužnika. Zaključkom tog suda Iv 4722/12 od 24.12.2014. godine, na predlog izvršnog poverioca zamenjeni su sredstvo i predmet izvršenja tako što je određeno da će se izvršenje sprovesti na stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ulici… u… . Ova zgrada je upisana u list nepokretnosti… KO… (objekat koji ima građevinsku dozvolu), kao zgrada u privatnoj svojini, a Stambena zadruga „Aktiva gradnja“ iz Novog Sada je upisana kao njen držalac.
Na ovako utvrđeno činjenično stanje nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo.
U ovom sporu, pokrenutom po uputu izvršnog suda koji je odlučivao o prigovorima trećih lica izjavljenim na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 31/11), odlučna činjenica je postojanje prava tužilaca koje sprečava izvršenje na nepokretnosti – posebnim delovima zgrade u ulici… broj… u… .
Tužioci tvrde da na određenim posebnim delovima navedene zgrade imaju pravo svojine. Svoju tvrdnju zasnivaju na ugovorima o kupoprodaji, odnosno ugovorima o udruživanju sredstava radi izgradnje stana ili drugog posebnog dela zgrade zaključenim u zakonom propisanoj formi sa izvršnim dužnikom Stambenom zadrugom „Aktiva gradnja“ iz Novog Sada ili drugim prodavcem koji je poseban deo zgrade kupio od označene stambene zadruge, te činjenici da su ugovori izvršeni – cena isplaćena i predmet ugovora predat u posed.
Svojina i druga stvarna prava na nepokretnosti stiču se, prenose i ograničavaju upisom u katastar nepokretnosti (konstitutivnost upisa), a prestaju brisanjem upisa. To je izričito propisano članom 60. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09), kojim je u članu 61. predviđeno i načelo obaveznosti koje obavezuje imaoca prava na nepokretnosti da podnese zahtev za upis prava svojine na nepokretnosti u katastar nepokretnosti.
Prema odredbi člana 33. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, na osnovu pravnog posla pravo svojine na nepokretnosti stiče se upisom u javne knjige ili na drugi odgovarajući način predviđen zakonom.
U konkretnom slučaju, ugovori o kupoprodaji, odnosno ugovori o udruživanju sredstava radi izgradnje stanova ili drugih posebnih delova predmetne zgrade zaključeni su u formi propisanoj članom 4. Zakona o prometu nepokretnosti – u pisanoj formi uz overu potpisa ugovarača od strane suda ili javnog beležnika. Suprotno navodima revizije, kojima se ističe da su ništavi – protivni prinudnim propisima sadržanim u članu 20. stav 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, članu 31. Zakona o hipoteci i članu 46. stav 3. Zakona o platnom prometu, zaključeni ugovori su punovažni pravni poslovi.
Odredbom člana 20. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, važećim u vreme kada je pokrenut izvršni postupak radi naplate novčanog potraživanja tužene, uređeno je pitanje obima izvršenja i obezbeđenja. Navedenom odredbom je, pored ostalog, propisano: da sud određuje izvršenje, odnosno obezbeđenje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u predlogu za izvršenje, odnosno u predlogu za obezbeđenje, kad se izvršenje određuje na predlog izvršnog poverioca (stav 1); da sud može, na predlog izvršnog poverioca ili po službenoj dužnosti, u toku postupka, zaključkom odrediti drugo sredstvo i na drugim predmetima izvršenja, odnosno obezbeđenja umesto onih koji su prethodno određeni (stav 2); da ne proizvode pravno dejstvo raspolaganja imovinom koja izvršni dužnik učini nakon prijema rešenja o izvršenju, odnosno zaključka kojim se određuje izvršenje (stav 7).
Izvršni dužnik – Stambena zadruga „Aktiva gradnja“ iz Novog Sada je posebnim delovima zgrade u ulici… u… raspolagala nakon prijema rešenja o izvršenju Privrednog suda u Novom Sadu Iv 4722/12 od 08.10.2012. godine, kojim nije bilo određeno izvršenje na toj nepokretnosti, odnosno njenim posebnim delovima. Ugovori koje je označena stambena zadruga zaključila sa tužiocima, zaključeni su pre donošenja zaključka istog suda Iv 4722/12 od 24.12.2014. godine kojim je izmenjen predmet izvršenja tako što je određeno sprovođenje izvršenja na zgradi u ulici… u…, umesto na ranije određenim predmetima izvršenja. Zbog toga, i po nalaženju revizijskog suda, ugovori koje je izvršni dužnik zaključio sa tužiocima nisu protivni članu 20. stav 7. Zakona o izvršenju i obezbeđenju jer predmet tih ugovora u vreme njihovog zaključenja nije bio i predmet izvršenja.
Prema članu 31. stav 5. tačka 2. Zakona o hipoteci, zabeležba hipotekarne prodaje sadrži i zabranu otuđenja i bilo koje vrste pravnog raspolaganja hipotekovanom nepokretnosti od strane vlasnika. Stavom desetim istog člana predviđena je ništavost akta o otuđenju, odnosno drugom pravnom raspolaganju hipotekovanom nepokretnosti, suprotno zabrani iz stava 5. tačka 2. tog člana.
Tužena osporava punovažnost ugovora koje su tužioci zaključili sa stambenom zadrugom zato što su isti zaključeni nakon zabeležbe hipotekarne prodaje zgrade u ulici… u…, izvršene 07.06.2012. godine u korist druge banke kao hipotekarnog poverioca. Za hipoteku važi načelo određenosti (specijalnosti), kako pogledu potraživanja koje obezbeđuje tako i u pogledu njenog predmeta. Predmet hipoteke može, između ostalog, biti zgrada ali i deo zgrade (stan, garaža, poslovni prostor i dr). Zabeležba hipotekarne prodaje u korist druge banke kao hipotekarnog poverioca izvršena je u odnosu na zgradu, a ne na posebne delove zgrade, s’ obzirom da u korist hipotekarnog poverioca nije ni bio izvršen upis hipoteke na posebnim delovima te nepokretnosti.
Tužena u reviziji tvrdi da su ugovori o kupoprodaji određenih posebnih delova predmetne zgrade, zaključeni između Privrednog društva „Metalno“ DOO kao kupca i označene stambene zadruge kao prodavca, ništavi pravni poslovi jer su zaključeni u vreme kada je račun stambene zadruge bio u blokadi i zato su protivni članu 46. stav 3. Zakona o platnom prometu, tako da su ništavi i kupoprodajni ugovori koje su pojedini tužioci zaključili sa tim privrednim društvom kao prodavcem. Ove činjenice tužena nije isticala do zaključenja glavne rasprave. To je po prvi put učinila u žalbi, suprotno odredbi člana 372. stav 1. ZPP, a ponavlja ih i u reviziji i na taj način u suštini ukazuje na nepotpunost utvrđenog činjeničnog stanja što je suprotno članu 407. stav 2. istog zakona.
I navodima revizije kojima se dovodi u sumnju izvršenje ugovorne obaveze tužioca na isplatu cene, protivno navedenoj odredbi da se revizija ne može izjaviti zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, osim u slučaju iz člana 403. stav 2. ZPP (koji u ovom sporu nije ostvaren), pobija se utvrđeno činjenično stanje. Okolnost da tužioci DD i KK obavezu isplate ugovorne cene nisu u potpunosti ispunili, koja se ističe u reviziji, nema uticaja na pravilnost presude. Ugovori tih tužilaca nisu raskinuti na način propisan članom 124. Zakona o obligacionim odnosima, niti je njihov raskid nastupio po samom zakonu, u smislu člana 125. navedenog zakona, jer rok za isplatu cene u tim ugovorima nije predviđen kao njihov bitni sastojak.
Sledstveno izloženom, ugovori koje su tužioci zaključili predstavljaju valjane pravne osnove za sticanje prava svojine na posebnim delovima predmetne zgrade. Tužioci nisu izvršili upis tog prava u katastar nepokretnosti, ali oni to nisu mogli učiniti zato što u katastru nepokretnosti nije bio izvršen upis stanova i drugih posebnih delova zgrade u ulici… u… (iz tog razloga je, rešenjem Republičkog geodetskog zavoda – Služba za katastar nepokretnosti… od 11.08.2016. godine, odbijen zahtev tužilje GG za upis prava svojine na stanu broj… na drugom spratu zgrade). U takvoj situaciji, propust tužilaca da se u katastru nepokretnosti upišu kao vlasnici posebnih delova zgrade ne može se pripisati njihovom nemaru i nepoštovanju načela obaveznosti upisa propisanog članom 61. Zakona o državnom premeru i katastru, već objektivnom nemogućnošću upisa tog prava prouzrokovanom propustom investitora – stambene zadruge da izvrši etažiranje zgrade.
Međutim, tužioci imaju punovažne ugovore i valjane isprave za upis prava svojine, na osnovu kojih će moći izvršiti upis tog prava u katastru nepokretnosti čim za to budu ispunjeni uslovi, odnosno u katastru bude izvršen upis posebnih delova zgrade. Tužioci se nalaze u posedu stanova i drugih posebnih delova zgrade u koje ih je uveo prodavac – investitor, pa zato njihovo pravo na predmetnim nepokretnostima ima takav kvalitet da, bez obzira što iz objektivnih razloga nije upisano u javnu knjigu, sprečava izvršenje.
Iz navedenih razloga, na osnovu člana 414. stav 1. ZPP odlučeno je kao u izreci.“

Izvor: Vrhovni kasacioni sud, Beograd, Rev 602/2021 od 25.02.2021. godine.