Skip to main content

Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pruža sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time predupređuje nastajanje povreda prava na suđenje u razumnom roku. Sudska zaštita prava na suđenje u razumnom roku uključuje i istragu koju u krivičnom postupku sprovodi javni tužilac. Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i izvršni postupak, svaki učesnik po zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak, a oštećeni u krivičnom postupku, privatni tužilac i oštećeni kao tužilac samo ako su istakli imovinsko-pravni zahtev (u daljem tekstu: stranka). Javni tužilac kao stranka u krivičnom postupku nema pravo na suđenje u razumnom roku.

Povodom žalbe tužilje o kršenju prava na suđenje u razumnom roku, Apelacioni sud je usvojio žalbu, preinačio rešenje Višeg suda usvajajući prigovor podnosioca utvrđujući da je povređeno pravo podnosioca na suđenje u razumnom roku, te se nalaže preduzimanje svih potrebnih radnji kako bi se postupak okončao u roku od 30 dana.

Apelacioni sud u Kragujevcu, sudija Tanja Pavlović Nedeljković, u predmetu podnosioca prigovora „AA“ iz …, odlučujući o žalbi podnosioca prigovora izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 od 03.12.2020. godine, dana 25.01.2021. godine, doneo je, rešenje, kojim se:
1. Usvaja se žalba podnosioca prigovora „AA“ iz … i preinačuje se rešenje Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 od 03.12.2020. godine, tako što se usvaja prigovor podnosioca i utvrđuje da je podnosiocu prigovora „AA“ iz … povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u predmetu Višeg suda u Kragujevcu Gž-1571/19.
2. Nalaže se sudiji izvestiocu da preduzme sve neophodne radnje kako bi se postupak okončao i da u roku od 30 dana izvesti predsednika suda da li je predmet rešen.

Obrazloženje:

„AA“ iz … je dana 02.12.2020. godine, podneo Višem sudu u Kragujevcu prigovor radi ubrzavanja postupka u predmetu Višeg suda u Kragujevcu Gž-1571/19.

Rešenjem Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 od 03.12.2020. godine, odbijen je kao neosnovan prigovor predlagača „AA“ iz … kojim je tražio utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Višeg suda u Kragujevcu Gž-1571/19.

Protiv rešenja Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 od 03.12.2020. godine, podnosilac prigovora „AA“ iz …, blagovremeno je, izjavio žalbu iz svih zakonom predviđenih razloga, sa predlogom da Apelacioni sud u Kragujevcu usvoji žalbu, preinači rešenje Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 od 03.12.2020. godine i utvrdi da je podnosiocu povređeno pravo na suđenje u razumnom roku i naloži predsedniku Višeg suda u Kragujevcu da preduzme delotvorne mere iz svoje nadležnosti radi ubrzanja postupka.

Postupajući sudija je, shodno odredbi čl. 16. st. 4. i čl. 18. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, nakon razmatranja pobijanog rešenja Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 od 03.12.2020. godine, izjavljene žalbe, spisa predmeta Višeg suda u Kragujevcu R4P-717/20 i spisa predmeta Osnovnog suda u Kragujevcu 2R1-32/17, zaključio sledeće:

Pobijano rešenje nije doneto uz bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 374. st. 2. tač. 1.-3., 5., 7., 9. ZPP na koje Apelacioni sud pazi po službenoj dužnosti, na čiju shodnu primenu upućuju odredbe čl. 20. st. 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i čl. 30. st. 2. ZVP.

Prvostepeni sud je odbio kao neosnovan prigovor podnosioca sa obrazloženjem da je rok od 9 meseci za okončanje postupka pred drugostepenim sudom instruktivni rok za sud, jer je dužan da prilikom odlučivanja poštuje redosled rešavanja predmeta i da da prednost hitnim predmetima; da se ne radi o predmetu hitne prirode; da je i prvostepeni sud u toku postupka postupao delotvorno i bez odugovlačenja, te da se celokupni postupak u konkretnom slučaju ne može smatrati neprihvatljivo dugim s obzirom na prihvaćene standarde razumnog roka trajanja postupka koji su prihvaćeni u praksi Ustavnog suda Srbije, kao i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i da po oceni Višeg suda prekoračenje roka propisanog odredbom čl. 383. st. 2. ZPP od strane drugostepenog suda, ne može smatrati odugovlačenjem postupka koje bi predstavljalo povredu prava na suđenje u razumnom roku.

Žalbom podnosilaca prigovora osporava se zaključak iznet u pobijanom rešenju i navodi da je sudski postupak pokrenut podnošenjem predloga za uređenje međe dana 13.07.2015. godine, a ne tužbom 30.03.2017. godine kako je navedeno u obrazloženju pobijanog rešenja; da su pojedina ročišta odlagana bez opravdanih razloga; da se prvostepeni sud poziva na odredbu čl. 32. st. 1. Ustava Republike Srbije ali da se taj član ne primenjuje. Takođe, celokupan postupak traje 5 godina i 4 meseca, što je uslov za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku podnosiocu prigovora u predmetu Višeg suda u Kragujevcu Gž-1571/19.

Napred navedene žalbene navode Apelacioni sud cenio je kao delimično osnovane.

Naime, iz spisa predmeta se utvrđuje da je u konkretnom slučaju postupak pokrenut podnošenjem predloga predlagača dana 13.07.2015. godine Osnovnom sudu u Kragujevcu, radi uređenja međe. Prvo ročište zakazano za 31.08.2015. godine je održano, kao i ročište zakazano za 05.10.2015. godine na kome je doneto rešenje 3R1-75/15. Na napred navedeno rešenje protivnik predlagača je uložio žalbu dana 21.10.2015. godine. Viši sud u Kragujevcu je rešenjem Gž-451/16 od 20.02.2017. godine ukinuo rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu R1-75/15 od 05.10.2015. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak. Ročište zakazano za 23.05.2017. godine je održano, a naredna ročišta zakazana za 03.07.2017. godine, 25.07.2017. godine i 09.02.2018. godine su neodržana. Sledeće ročište zakazano za 03.04.2018. godine je održano, a naredna ročišta zakazana za 05.06.2018. godine, 17.07.2018. godine, 31.08.2018. godine i 25.10.2018. godine su neodržana. Ročište zakazano za 05.12.2018. godine je održano i doneto je rešenje 2R1-32/17. Na napred navedeno rešenje žalbu je uložio protivnik predlagača dana 25.01.2019. godine i spisi predmeta dostavljeni su Višem sudu u Kragujevcu dana 02.04.2019. godine. Viši sud u Kragujevcu je rešenjem Gž-1571/19 od 14.07.2020. godine ukinuo rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu R1-32/17 od 05.12.2018. godine u celosti i zakazao glavnu raspravu za 30.09.2020. godine koja nije održana. Naredna rasprava je zakazana za 25.11.2020. godine je održana. Sledeća rasprava je zakazana za 27.01.2021. godine.

Imajući u vidu merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku propisana čl. 4 Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (složenost činjeničnih i pravnih pitanja, celokupno trajanje postupka, postupanje suda, prirodu i vrstu predmeta suđenja ili istrage, značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku, ponašanje stranaka tokom postupka, posebno poštovanje procesnih prava i obaveza, zatim poštovanje redosleda rešavanja predmeta i zakonskih rokova za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izradu odluka) i utvrđeno činjenično stanje, na koje se ukazuje žalbom, Apelacioni sud zaključuje da je pogrešan zaključak prvostepenog suda da u postupku u predmetu Višeg suda u Kragujevcu Gž-1571/19 nije povređeno pravo podnosioca prigovora na suđenje u razumnom roku.

Odlučujući o prigovoru podnosioca, Apelacioni sud je imao u vidu činjenicu da postupak predstavlja jedinstvenu celinu od njegovog pokretanja pa do okončanja.

Ceneći ponašanje prvostepenog suda, ovaj sud je našao da je prvostepeni sud u kratkom roku zakazivao ročišta, ali da je ročišta odlagao bez navođenja zakonskih razloga, ne poštujući procesne odredbe ZPP-a, odnosno ne stvarajući uslove da se ročište održi. Tako su ročišta zakazana za 03.07.2017. godine, 25.07.2017. godine, 09.02.2018. godine, 05.06.2018. godine, 17.07.2018. godine, 31.08.2018. godine i 25.10.2018. godine odlagana, bez navođenja razloga i preduzimanja radnji od strane prvostepenog suda da se naredno ročište održi.

U pogledu žalbenog postupka, koji predstavlja jedinstvenu fazu postupka koja započinje dostavljanjem spisa predmeta drugostepenom sudu i traje do donošenja odluke po žalbi, u predmetnom postupku, isti nije o žalbi odlučio u roku od 9 meseci, kako je propisano odredbom čl. 383 st. 2 ZPP i spisi predmeta u trenutku podnošenja prigovora se u Višem sudu u Kragujevcu nalaze 1 godinu i 8 meseci. Dakle, drugostepeni sud je doprineo dužem trajanju postupka budući da nije odluku o žalbi doneo u roku propisanom odredbom čl. 383 st. 2 ZPP (9 meseci od dana prijema spisa), a imajući i u vidu činjenicu da je rešenje o uređenju međe već dva puta bilo ukidano i da je Viši sud u Kragujevcu tek posle 1 godinu i 3 meseca (period od dana dostavljanja spisa predmeta drugostepenom sudu dana 02.04.2019. godine do dana donošenja rešenja Višeg suda dana 14.07.2020. godine) doneo rešenje Gž-1571/19 od 14.07.2020. godine kojim je ukinuo rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu R1-31/17 od 05.12.2018. godine u celosti i zakazao raspravu pred drugostepenim sudom za 30.09.2020. godine i koji postupak pred drugostepenim sudom još nije okončan.

Uzimajući u obzir činjenicu da je tužilac podneo predlog za uređenje međe, to je o žalbi na prvostepenu presudu, drugostepeni sud trebao da odluči u što kraćem roku, obzirom da se predmet smatra „hitno starim predmetom“ shodno odredbi čl. 166a st. 1. tač. 2. Sudskog poslovnika, a najkasnije u roku propisanom odredbom čl. 383 st. 2 ZPP-a.

Zbog svega napred navedenog ocenjeno je da je vanparnični postupak vođen uz, pre svega, neefikasnost i nedovoljnu aktivnost drugostepenog suda, koji je bio u obavezi da delotvornije postupa, s obzirom da se radi o „hitno starom predmetu“ u kome postupak traje 5 godina i 4 meseca i da je rešenje već dva puta ukidano, od strane drugostepenog suda, što je dovelo do povrede prava na suđenje u razumnom roku. Zbog svega navedenog, Apelacioni sud je zaključio da ukupno trajanje postupka od 5 godina i 4 meseca od dana podnošenja predloga do dana podnošenja prigovora nije u konkretnom slučaju u okviru standarda razumnog roka trajanja postupka prihvaćenih u praksi Ustavnog suda Srbije, kao i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, iz kog razloga je odlučio kao u izreci pod II.

U konkretnom slučaju je, shodno odredbi čl. 11 Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, naloženo sudiji izvestiocu da preduzme potrebne radnje u cilju okončanja postupka, kako je to navedeno u izreci pod III.

Iz svih navedenih razloga Apelacioni sud u Kragujevcu je u smislu čl. 18 Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku odlučio kao u rešenju.“

Izvor: Apelacioni sud u Kragujevcu, Broj: Ržg-324/20 od 25.01.2021. godine.