Skip to main content

Radno pravo je oblast prava koja uređuje pitanja kao što su radni odnos i pravni položaj subjekata radnog prava (njihova prava i obaveze) koji proizilazi iz radnog odnosa. Najvažnija pitanja radnog prava su definisana Zakonom o radu, gde se precizno određuje pojam ugovora o radu, radnog vremena, zarada zaposlenih, bezbednosti na radu, socijalnog osiguranja, kao i odmora, zaštite na radu, sindikata, kolektivnog pregovaranja i štrajkova zaposlenih.

Radno pravo, kao složena pravna oblast koja prati svaki vid poslovanja privrednih subjekata, nameće potrebu angažovanja stručnog lica iz ove pravne oblasti – advokat za radno pravo.

Advokat za radno pravo se može angažovati kod svih pravnih pitanja vezanih za prava i obaveze zaposlenih tokom uspostavljanja radnog odnosa, njegovog trajanja ili prekida istog (u slučaju narušavanja prava zaposlenih i pokretanja tužbe za ostvarivanje tih prava). Za sve pravne subjekte, koji žele uređivanje svoje poslovne politike u skladu sa zakonskim normama iz radnog prava i radnog odnosa, advokat za radno pravo omogućava izradu internih zakonskih akata preduzeća iz oblasti radno pravo.

Advokat za radno pravo, koji zaposleni angažuje, zastupa interese radnika. Za sva pitanja i nejasnoće u vezi sa radnim zakonodavstvom, advokat za radno pravo daje stručne savete kako bi zaposleni razumeo svoja prava i obaveze kod poslodavca. Advokat za radno pravo može biti angažovan od strane zaposlenih u postupku zaključivanja ugovora o radu, kao savetodavno telo, koje će detaljno uputiti zaposlenog u zakonitost dokumenta, prava i obaveze koje iz njega proističu. Kod otkaza ugovora o radu, angažovani advokat za radno pravo će pružiti relevantne informacije u pogledu mogućnosti tužbe protiv poslodavca i pokrenuti sudski postupak. Advokat za radno pravo, kao pravno lice koje zastupa zaposlenog u sudskom procesu spora sa poslodavcem, pribavlja svu neophodnu dokumentaciju i vodi tužbeni postupak. Advokat za radno pravo će zaposlenom, koji se tokom trajanja radnog odnosa, susretne sa nezakonitim radnim uslovima, pružiti svu neophodnu pravnu pomoć i savete u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, posebno u slučajevima zaštite zlostavljanja na radu (mobinga) i diskriminacije. Advokat za radno pravo pruža svim zaposlenima pravne sluge kod naplate zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa.

Advokat za radno pravo, može biti angažovan i od strane poslodavca, zastupajući njegove interese i uređujući sva interna akta poslodavca iz oblasti radnog prava sa Zakonom o radu, kao što su ugovor o radu, kolektivni ugovori, pravilnici, otkaz ugovora o radu. Advokat za radno pravo, omogućava poslodavcima da zaštite svoja prava ukoliko su ona narušena nezakonitim radnjama zaposlenih, uključujući i zakonito pokretanje disciplinskih mera ili udaljavanja sa rada. Advokat za radno pravo može obavljati i pravne poslove za poslodavca, koji su vezani za sastavljanje svih oblika tužbi iz radnog odnosa protiv zaposlenih, zastupanje u radnim sporovima, zastupanje u postupcima vezanih za kolektivne ugovore. Advokat za radno pravo daje poslodavcima zakonski okvir za rešavanje pitanja viška zaposlenih i preraspodele zaposlenih tokom rada, kao i sve neophodne pravne savete kod internog rešavanja radnih sporova – medijacija.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd ima dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti radnog prava, te može svim strankama (zaposleni i poslodavci, fizička i pravna lica) pružiti stručnu pravnu pomoć u vidu konsaltinga i preduzimanja pravnih radnji u cilju zaštite interesa i prava stranaka koje zastupa.