Skip to main content

Advokat Slavica Janjić, Beograd ima dugogodišnje iskustvo (preko 20 godina rada) u advokaturi i svim segmentima prava, a koja se odnose na pravne radnje iz oblasti sudstva, privrede i građanstva. Advokat Slavica Janjić, Beograd je pouzdan partner u rešavanju problema iz oblasti svih pravnih disciplina.

Advokat Slavica Janjić, Beograd pruža svojim klijentima (i pravnim i fizičkim licima) pravnu pomoć i

stručne savete, celovito i kompleksno tumačenje zakona, iznalaženje najboljeg pravnog rešenja,

uz prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije, kao i zastupanje pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonskom potrebom.

Oblasti pravne prakse advokata Slavice Janjić, Beograd su:
1. radno pravo,
2. poresko pravo,
3. naknada štete,
4. građansko pravo,
5. krivično i prekršajno pravo,
6. ustavno pravo i pravo finansija,
7. trgovinsko i privredno pravo,
8. upravno pravo,
9. pravo intelektualne svojine i njenu zaštitu (autorsko pravo i srodna prava i industrijske svojine).

Advokat Slavica Janjić, Beograd pruža sledeće pravne radnje iz oblasti radnog prava: zastupanje u radnim sporovima, zasnivanje i prestanak radnih odnosa, zaštita osoba u radnom odnosu, materijalna prava i obaveze iz radnih odnosa, sistem nematerijalne i materijalne odgovornosti, ostvarivanje prava iz radnih odnosa, ostvarivanje prava pred Republičkim fondom za penzijsko i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, prava na udruživanje radnika (sindikat) i poslodavaca (udruženja poslodavaca), kolektivni ugovori, nadzor države nad primenom propisa o radu.

Pravne usluge iz oblasti poreskog prava koje pruža advokat Slavica Janjić, Beograd obuhvataju: poreska krivična dela (poreska utaja, neuplaćivanje poreza po odbitku) i druga krivična dela protiv privrede, zastupanje domaćih fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima, zastupanje stranih firmi pred poreskim organima i sudovima, poresko savetovanje fizičkih i pravnih lica iz različitih oblasti, porez na dohodak građana, PDV, porezi na imovinu, poresko planiranje, određivanje kapitalne dobiti, pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama (poreska optimizacija).

Advokatske usluge iz oblasti naknade štete koje advokat Slavica Janjić, Beograd pruža se odnose na sledeće usluge: naknada usled umanjenja imovine (gubitak kod smanjenja aktive, ograničavanje ili smanjenje nekog prava, povećanje iznosa dugovanja), naknada izmakle dobiti (izmakli prirodni plodovi, izmakli civilni plodovi i izgubljena zarada), naknada troškova lečenja, izmakle zarade i troškova povećane potrebe usled povrede, naknada za pretrpljeni i budući fizički bol, strah, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog umanjenja životnih aktivnost, naruženosti, povrede ugleda i časti, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog povrede slobode, povrede prava ličnosti, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog smrti bliskog lica, naročito teškog invaliditeta bliskog lica, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol zbog izvršenog krivičnog dela protiv polnog integriteta.

Građansko pravo je pravna oblast, u okviru koje advokat Slavica Janjić, Beograd, rešava pravna pitanja vezana za građanskopravne odnose. Pravna pitanja, iz oblasti građanskog prava obuhvataju: obligaciona prava, stvarno pravo, nasledno pravo, porodično pravo, medijsko pravo, pravo intelektualne svojine, pravo u oblasti stanovanja.

Bilo da je klijent pravno ili fizičko lice, advokat Slavica Janjić, Beograd, će pružiti pravne usluge konsaltinga, zastupanja ili izrade potrebne dokumentacije vezano za krivično i prekršajno pravo. Usluge iz ove pravne oblasti, koje advokat Slavica Janjić, Beograd pruža su: odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima, odbrane maloletnika, zastupanja kod privatnih krivičnih postupaka, odbrane maloletnika u krivičnim postupcima, zastupanja maloletnika oštećenih u krivičnim postupcima, zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima, ostvarivanja naknada štete u krivičnim postupcima, naplata troškova postupka u krivičnim predmetima, naplata troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama, kao i posle donošenja oslobađajućih presuda, podnošenje zahteva za pomilovanja, zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija, sva ostala pravna problematika vezana za krivične postupke, izdržavanje kazni zatvora u kućnim uslovima, izvršavanje ostalih krivičnih sankcija.

Usluge iz oblasti upravnog prava, koje pruža advokat Slavica Janjić, Beograd su sveobuhvatne, kompleksne i obuhvataju: zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu, zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave, zastupanje u svim postupcima pred Katastrom nepokretnosti, zastupanje u postupcima parcelacije, legalizacije, kod izrade urbanističkih projekata i planova, podnošenje prigovora za javni uvid, pokretanje i zastupanje u policijskim i inspekcijskim poslovima, pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave-državnih organa.

Usluge iz oblasti ustavnog prava i prava finansija su još jedna grana prava, gde advokat Slavica Janjić, Beograd može pomoći u smislu rešavanja sledećih pravnih pitanja: osnivanje i rad udruženja građana i političkih partija, podnošenje ustavnih žalbi i predstavki državnim organima, zaštita prava na razumno suđenje, podnošenje žalbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, savetovanje klijenata za ostvarivanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, praćenje i informisanje privrednih subjekata o programima IPARD-a, nacionalnih mera Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Razvojne Agencije Srbije, Fonda za inovacionu delatnost, Fonda za razvoj Republike Srbije, izrada biznis planova i investicionih programa, uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP), procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izrada studija kao štos su: opravdanosti, uticaja na zaštitu životne sredine i drugih na zahtev klijenta, izrada projektne dokumentacije, zaštita geografskog porekla, obuke, izrada sve potrebne pravne dokumentacije, koja prati finansijsko pravo i poslovne finansije.

Privredno pravo, kao grana prava, predstavlja nadgradnju nad privredom i privrednim poslovima. Usluge advokata Slavice Janjić, Beograd iz ove pravne oblasti obuhvataju: osnivanja svih vrsta preduzeća, upravljanje preduzećima, zastupanje u sporovima vezanim za privredne odnose, pronalaženje vršioca usluga vođenja knjigovodstva, izrada svih akata iz oblasti javnih nabavki, zastupanja u otvaranju stečaja, otvaranje stečaja, sprovođenja reorganizacije u stečajnim postupcima i ostvarivanje potraživanja u stečaju, naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima, zaključivanje svih vrsta ugovora u privredi, naplaćivanje potraživanja u privrednim poslovanjima, obezbeđivanja potraživanja u privrednom poslovanju.

Autorsko pravo i srodna prava predstavljaju grupu prava i ovlašćenja kojim se štiti autor povodom svog dela koje najčešće podrazumeva delo iz oblasti književnosti, umetnosti ili nauke. Glavna podela u vezi sa autorskim pravima odnosi se na podelu dela na izvorna dela, dela prerade i zbirke, uz napomenu da sve grupe dela moraju da ispunjavaju zakonom određene opšte uslove. U prava industrijske svojine spadaju: patenti, žigovi, znak geografskog porekla, topografija integrisanog kola i dizajn.