Skip to main content

Ugovor predstavlja pravno obavezujući odnos između dve ili više ugovornih strana u cilju postizanja određenih pravnih dejstava odnosno usmerena na postizanje određenog cilja. Lica (fizička i/ili pravna) koja sklapaju ugovor su ugovorne strane. Ugovorno pravo i zakon propisuje načelo neformalnosti kada su ugovori, kao pravi akti, u pitanju. Postoje posebne vrste ugovora, gde je forma veoma bitna. Ovakvi ugovori se nazivaju formalni i ne smatraju se zaključenim dok se ne ispuni propisana (zakonska) forma.

Kod svih vrsta ugovora, prisutnih u građanskom pravu, je bitno da budu ispunjeni određeni opšti uslovi: postojanje poslovne sposobnosti ugovornih strana, saglasnosti izjavljenih volja ugovornih strana, definisan predmet ugovora, jasno određen osnov ugovora, poštovanje zakonom propisane forme ugovora (posebno važno kod formalnih ugovora), ostali elementi zavisno od vrste ugovora i zakona koji bliže određuju pravni posao na koji se ugovor odnosi.

Kako bi ugovor bio pravnovaljan i obezbedio sigurnost izvršenja ugovorenih obaveza za obe ugovorne strane,

poželjno je da ugovor sačini advokat za izradu ugovora.

Advokat za izradu ugovora pruža pravnu sigurnost ugovornim stranama na osnovu svog ekspertskog znanja iz ugovornog prava.

Advokat za izradu ugovora može pružiti pravnu uslugu izrade ugovora iz sledećih oblasti:
– stvarno pravo,
– porodično pravo,
– privredno (korporativno) i trgovinsko pravo,
– nasledno pravo,
– radno pravo,
– medijsko pravo,
– obligaciono pravo (kao i svi akti koji proizilaze iz Zakona o privrednim društvima),
– pravo u oblasti stanovanja.

Advokat za izradu ugovora pruža pravne usluge sačinjavanja sledećih vrsta ugovora: ugovora o poklonu, ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, ugovora o razmeni tj. ugovora o trampi, ugovora o zakupu, ugovora o posredovanju, ugovora o građenju, ugovora o delu, ugovora o zajmu, sve vrste ugovora o kupoprodaji, svih vrsta ugovora iz oblasti korporativnog prava (ugovor o špediciji, ugovor o kupoprodaji robe, ugovor o međunarodnom zastupanju, ugovor o lizingu, ugovor o osiguranju, ugovor o komisionu, ugovor o kreditu, ugovor o zajedničkom ulaganju i druge vrste ugovora), ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o deobi bračne imovine, predbračnih i bračnih ugovora i svih ostalih vrsta ugovora koji se mogu javiti kod razvoda braka.

Advokat za izradu ugovora, pre njegove izrade upoznaje stranke sa bitnim odredbama zakona koji reguliše predmet ugovora. Advokat za izradu ugovora takođe pruža sve neophodne informacije o pravnim karakteristikama ugovora, zakonskim regulativama kojima je ugovor regulisan, kao i posledicama nepoštovanja odredbi ugovora. Advokat za izradu ugovora predlaže pravno rešenje u najboljem interesu ugovornih strana.

Advokat za izradu ugovora, nakon sklopljenog pravnog posla po ugovoru, pruža sve celovite i kompleksne pravne usluge, koje su od važnosti za ugovorne strane, a koje obuhvataju ekspertske pravne savete i mišljenja o svim bitnim zakonskim aspektima tokom realizacije predmeta ugovora, izmene i dopune ugovora (izrada aneksa ugovora). Ukoliko je po ugovoru predviđeno obezbeđenje u vidu hipoteke, advokat za izradu ugovora vrši sve neophodne pravne radnje koje se odnose na stavljanje (upisi i brisanja) hipoteka na pokretnim i/ili nepokretnim stvarima.

Advokat za izradu ugovora pruža pravne usluge koje omogućavaju strankama (ugovornim stranama) utvrđivanje ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplatu po ugovorima, izvršavanje svih imovinskih obaveza iz ugovora i ostvarivanje svih ugovornih prava, kao i sastavljanje poravnanja.

Ukoliko ugovorene strane žele da pokrenu tužbu zbog nepoštovanja ugovornih odredbi, advokat za izradu ugovora vodi sudske postupke i zastupa stranke pred nadležnim organima. Advokat za izradu ugovora vrši i zastupanja stranaka u izvršnim postupcima, kao i zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima.