Skip to main content

Krivično pravo je grana pozitivnog prava, koje ima za cilj da svojim pravnim normama suzbije kriminalitet i time zaštiti i očuva najznačajnije vrednosti društva. Krivično pravo reguliše određena ponašanja kao krivična dela i ujedno propisuje krivične sankcije za ta dela, kao i uslove za njihovu primenu prema učiniocima krivičnih dela.

Krivično pravo se može posmatrati kao objektivno pravo (skup zakonskih normi, koje su i deo pozitivnog prava) i subjektivno pravo (pravo na kažnjavanje koje isključivo pripada državi).

Funkcija krivičnog (kaznenog) prava je zaštita u domenu države, kao entiteta, koji ima isključivo pravo kažnjavanja (ius puniendi).

Krivično pravo ima za cilj da propisanim pravnim normama reguliše određena ponašanja kao krivična dela i ujedno propisuje krivične sankcije za ta dela, kao i uslove za njihovu primenu prema učiniocima krivičnih dela.

Prema Krivičnom zakoniku krivično delo se definiše kao ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.

Krivično pravo, kao grana pozitivnog zakonodavstva, sistemom pravnih propisa uređuje krivični postupak. Krivično pravo reguliše pitanja koja se odnose na postupak u kojem se utvrđuje krivična odgovornost sa ciljem da se reši krivična stvar koja je predmet postupka (causa criminalis), odnosno krivičnog dela koje je predmet optužnice. Pored suda, u krivičnom postupku, su najznačajniji oni koji vrše funkciju optužbe, javni tužioci i funkciju odbrane, odnosno advokati za krivično pravo.

Za zastupanje u krivičnom postupku neophodno je angažovanje advokata/branioca za krivično pravo, kako bi strane u postupku imale pravnovaljano zastupanje i jednak položaj, jer je javni tužilac uvek profesionalac.

Advokat za krivično pravo pruža sve pravne usluge predviđene Krivičnim zakonikom za lica koja se smatraju oštećenima počinjenim krivičnim delom. Advokat za krivično pravo, kao punomoćnik oštećenog ili kao advokat odbrane/branilac, pruža pravne usluge:
– zastupanja klijenata u krivičnim postupcima,
– zastupanja fizičkih i/ili pravnih lica u prekršajnim postupcima,
– zastupanje i dobrana pravnih lica u postupcima privrednih prestupa,
– odbrane fizičkih i/ili pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
– zastupanje i odbrana oštećenih maloletnih lica u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka.