Skip to main content

Krivično pravo je zakonsko pravo, što znači da pravo na kažnjavanje isključivo pripada državi.

Krivično pravo ima za cilj da propisanim pravnim normama reguliše određena ponašanja kao krivična dela i ujedno propisuje krivične sankcije za ta dela, kao i uslove za njihovu primenu prema učiniocima krivičnih dela.

Krivično pravo je kod nas regulisano Krivičnim zakonikom, kao skupom zakonskih normi, koje detaljno određuju krivično materijalno pravo odnosno pitanja vezana za samo krivično delo, kao i krivično procesno pravo kojim se reguliše postupak u kojem se utvrđuje krivična odgovornost, a koje propisuje Zakonik o krivičnom postupku.

Prema Krivičnom zakoniku krivično delo se definiše kao ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Krivičnim pravom se štiti integritet i bezbednost lica, države, imovine ili privrednih subjekata.

Krivica za učinjeno krivično delo postoji ako je učinilac u vreme kada je učinio krivično delo bio uračunljiv i postupao sa umišljajem, pri čemu počinilac tog dela mora biti svestan da je njegovo delo zabranjeno. Krivično delo je učinjeno sa krivicom i ako je učinilac postupao iz nehata, ukoliko zakon to izričito predviđa.

Krivične sankcije, koje su Krivičnim zakonikom propisane, obuhvataju: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti i vaspitne mere.

Krivično pravo odnosno zakonske norme Krivičnog zakonika propisuju da nema kazne bez krivice tj. da se kazna i mere upozorenja mogu izreći samo učiniocu koji je kriv za učinjeno krivično delo.

Za zastupanje u krivičnom postupku neophodno je angažovanje advokata za krivično pravo,

kako bi strane u postupku imale pravnovaljano zastupanje i jednak položaj, jer je javni tužilac uvek profesionalac.

Advokat za krivično pravo pruža sve pravne usluge predviđene Krivičnim zakonikom za lica koja se smatraju oštećenima počinjenim krivičnim delom. Advokat za krivično pravo, kao punomoćnik oštećenog ili kao advokat odbrane, pruža pravne usluge:
– zastupanja klijenata u krivičnim postupcima,
– zastupanja fizičkih i/ili pravnih lica u prekršajnim postupcima,
– zastupanje i dobrana pravnih lica u postupcima privrednih prestupa,
– odbrane fizičkih i/ili pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
– zastupanje i odbrana oštećenih maloletnih lica u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka.

Zastupanje u krivičnom postupku, od strane advokata za krivično pravo, kao advokata odbrane, podrazumeva:
– pribavljanje neophodne dokumentacije, dokaza i činjenica,
– omogućavanje svedočenja stručnih lica ili svedoka, a u cilju oslobađanja od krivice ili obezbeđivanja fer i zakonom predviđenog načina odbrane i suđenja.

Krivično zakonodavstvo podrazumeva da postoje krivična dela za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi. Ukoliko se krivično gonjenje vrši po privatnoj tužbi, postupak pokreće privatni tužilac odnosno advokat za krivično pravo. Advokat za krivično pravo će zastupati i oštećenog i u njegovo ime preduzeti sve pravne radnje u cilju ostvarivanja interesa oštećenog i njegovog imovinskopravnog zahteva. Advokat za krivično pravo daje izjave potrebne za vođenje krivičnog postupka i preduzima sve radnje na koje je po ovom zakoniku ovlašćen oštećeni. Advokat za krivično pravo će kao privatni tužilac po ovlašćenju oštećenog potkrepiti sve navode iz privatne tužbe verodostojnim dokazima i zastupati oštećenog po privatnoj tužbi do okončanja postupka.