Skip to main content

Nasledno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje način i postupak nasleđivanja imovine. Nasledno pravo se bavi imovinskopravnim posledicama smrti. Najvažniji delovi naslednog prava obuhvataju ostavinski postupak, testament, doživotno izdržavanje, raspodela imovine za života.

U momentu smrti nekog fizičkog lica prestaju sva njegova prava i obaveze koja su vezana za njegovu ličnost. Većina tih prava su prenosiva na druga lica. Lice koje je umrlo odnosno lice čija imovina prelazi na druga lica je ostavilac, a lica na koja prelazi ostaviočeva imovina u trenutku njegove smrti se nazivaju naslednici. Zakonski naslednici raspoređeni su u nasledne redove po pravilima parentelarnog sistema. Nasleđuje se po naslednim redovima i to tako da naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda. Imovina koja prelazi sa ostavioca (umrlog lica) na njegove naslednike se naziva zaostavština.

Sva pravna pitanja, kao i zaključivanje ugovora iz oblasti nasledno pravo

su predmet rada advokata za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo).

Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) pruža svu neophodnu pravnu pomoć kako pojedincima, tako i porodicama odnosno svim naslednicima u vezi sa procesom nasleđivanja i pitanjima koja proizilaze iz naslednog prava.

Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) se bavi stručnim savetovanjem klijenata. Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) osigurava klijentima sveobuhvatne i aktuelne savete u vezi sa zakonskim aspektima nasleđivanja, kao što su sva objašnjenja i tumačenja zakona o nasleđivanju, prava i obaveza koja iz njega proističu za naslednike, pratećeg poreza na nasledstvo i drugih pitanja u vezi sa imovinom.

Poslovi sastavljanja testamenta su takođe u delokrugu rada advokata za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo). Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) sastavlja testament, kao pravno važećeg dokumenta koji određuje na koji način i kome će se raspodeliti imovina nakon smrti ostavioca. Testamentom se određuju naslednici i davanje imovine ostavioca.

Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) vodi postupak ostavinske rasprave pružajući pravnu podršku i pribavljajući svu neophodnu dokumentaciju. Ostavinskom raspravom se i zvanično utvrđuje valjanost testamenta i sprovodi raspodela imovine prema odredbama testamenta.

Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) vodi pravne sporove stranaka odnosno naslednika pred sudom ukoliko se javi potreba za pokretanjem sudskog procesa. Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) u tom slučaju zastupa stranu pred sudom i svim drugim nadležnim institucijama.

Porezi na nasledstvo prate proces nasleđivanja imovine. Advokat za nasleđivanje (advokat za nasledno pravo) pruža pravnu pomoć i u ovoj oblasti naslednog prava, pružajući savete u vezi poreza, oporezivanja i podnošenja neophodne dokumentacije nadležnim institucijama.

Pravna lica koja se bave naslednim pravom su specijalizovana i za pitanja kao što su upravljanje imovinom. Upravljanje imovinom obuhvata poslove samo upravljanje imovinom, zaštita nasleđenog u vidu planiranja kako bi se eliminisali mogući dugovi i svi ostali potencijalni rizici.