Skip to main content

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Subjekti privrednog prava su zaposleni i poslodavac.

Radno pravo odnosno prava i obaveze iz radnog odnosa nalazi svoju primenu kod poslovanja svih privrednih subjekata, bez obzira na formu osnivanja.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, bliže se uređuju Zakonom o radu i posebnim zakonima.

Advokat za radno pravo, pravo pruža pravnu pomoć (pravnim i fizičkim licima) i daje stručne savete u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava, radnih odnosa i rada.

Advokat za radno pravo celovito i kompleksno tumači zakone, iznalazi najbolje pravno rešenje za stranku (poslodavca i zaposlenog), prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju, zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonskom.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge klijentima poslodavcima u vidu konsaltinga iz oblasti radnog prava, kao i savetovanje iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada. Advokat za radno pravo poslodavcima pruža pravnu pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih. Advokat za radno pravo takođe može da učestvuje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora i uvođenje adekvatnih procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada. Advokat za radno pravo je specijalizovan za izradu kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje), potom izradu pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa, kao i izradu pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge klijentima poslodavcima i u vidu izrade pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije, ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada, otkaza ugovora o radu, ali i zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa.

Advokat za radno pravo pruža pravne usluge zaposlenima, koje obuhvataju davanje stručnog mišljenja povodom radnih odnosa i svih zakonskih odredbi koji ga određuju, kao detaljno informisanje u vezi zaštite zlostavljanja na radu (mobing), diskriminacije i zakonom zagarantovana prava radnika. Advokat za radno pravo pruža pravnu zaštitu zaposlenima u postupku ugovaranja svih elemenata ugovora o radu, i vrši zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge zaposlenima u slučaju naplate zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (tužba ili prinudna naplata). Advokat za radno pravo zastupa zaposlene prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza, prilikom zlostavljanja na radu (mobing), prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zastupanje stranaka pred nadležnim organima. Advokat za radno pravo angažovan od strane zaposlenog pokreće tužbu povodom nezakonitih elemenata ugovora o radu i svih ostalih elemenata iz radnog odnosa koji nisu u skladu sa Zakonom o radu.

Kod prestanka radnog odnosa, advokat za radno pravo, prilikom podnošenja tužbe za povredu radnog prava, prikuplja potrebnu dokumentaciju i zastupa stranke pred nadležnim organima u cilju zaštite njihovih prava iz radnog odnosa.

Advokat za radno pravo, sa užom specijalizacijom iz oblasti posredovanja, omogućava da se, angažovanjem kao posrednik, sporni odnosi iz oblasti rada reše putem pregovaranja i posredovanja, čime stranama u sporu (zaposleni i poslodavac) pomaže da postignu sporazum i dođu do željenog rešenja izbegavajući tužbu, kao krajnju meru.