Skip to main content

Ugovori su prisutni u građanskom pravu, ali široko rasprostranjeniji I u privrednom pravu. U građanskom pravu se zaključuju ugovori kao privatnopravni ugovori kod svih pravnih poslova vezanih za stvarno pravo, nasledno pravo, porodično pravo, dok se u privrednom pravu ugovori zaključuju u skladu sa obligacionim odnosima kao osnov svake privrednopravne transakcije. Privrednopravni ugovori, koji su uobičajeni u privrednoj praksi, su ugovori o prodaji usluga i robe (na veliko i na malo), ugovori o izgradnji, ugovori o prevozu, softverskim licencama, ugovori o radu, polise osiguranja, prodaji ili zakupu zemljišta, ugovori o franšizingu i lizingu kao drugi brojni imenovani i neimenovani ugovori. Sa pojavom interneta i e-trgovine, sve učestaliji su i elektronski ugovori.

Ugovor je postupak usaglašavanja volja između lica u vidu zaključivanja ili sklapanja ugovora. Lica koja sklapaju ugovor su ugovorne strane.

Ugovor zahteva ispunjavanje određenih zakonskih uslova, a neki i određenu zakonsku formu, te je najbolje da ga sastavi advokat za ugovore i ugovorno pravo.

Advokat za ugovore pruža pravne usluge, koje obuhvataju:

– tumačenje ugovora i ugovornih prava i obaveza,

– sastavljanje svih vrsta građanskopravnih i privrednopravnih ugovora,

– pregovaranje oko uslova koji će biti definisani ugovorom,

– uvažavanje svih bitnih elemenata ugovora kod njegovog sačinjavanja u skladu sa propisima zakonodavca,

– sastavljanje tužbi kod neispunjenja ugovorenih obaveza,

– sastavljanje tužbi kod nepoštovanja određenih ugovorenih odredaba radi njihovog poništaja,

– zastupanje i vođenje svih sudskih sporova nastalih povodom ugovora.

Advokat za ugovore i ugovorno pravo omogućava svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima stručno tumačenje ugovora, ugovornih prava i obaveza, kako bi se one ispoštovale u najboljem interesu stranaka. U slučaju da fizička ili pravna lica imaju potrebu sačinjavanja ugovora, kako bi pravni posao bio regulisan na ugovorni način i u skladu sa zakonom, advokat za ugovore sastavlja ugovore o poklonu, ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, ugovore o razmeni tj. ugovori o trampi, ugovore o zakupu, ugovore o posredovanju, ugovore o zajedničkoj gradnji, ugovore o suinvestiranju, ugovore o građenju, ugovore o delu, ugovore o zajmu, sve vrste ugovora o kupoprodaji, ugovore o doživotnom izdržavanju, ugovore o deobi bračne imovine, predbračne i bračne ugovore, kao i sačinjavanje ugovora o sporazumnoj deobi bračne imovine i ugovor o radu.

Advokat za ugovore pomaže kod pregovaranja u vezi ugovora u cilju postizanja najboljih uslova za lica koje zastupa. Kako bi ugovor bio u skladu sa zakonskim propisima, a time i pravno ispravan, advokat za ugovore vodi računa o svim bitnim elementima ugovora kod njihovog sastavljanja.

Ukoliko dođe do neispunjavanja ugovorenih odredaba i uslova ili se ugovor smatra nezakonitim, advokat za ugovore sačinjava tužbu i pokreće sudski spor za neispunjavanje ugovora bilo u celosti ili njegovih delova. Advokat za ugovore zastupa stranke pred sudom na najefikasniji način i vodi sudski postupak prikupljajući svu neophodnu dokaznu dokumentaciju.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža pravnu pomoć, kao ekspertski tim iz ugovornog prava, istupajući u ime stranaka kao advokat za ugovore, rešavajući sve potencijalne probleme iz oblasti ugovaranja fizičkih i pravnih lica.