Skip to main content

Uostupak usaglašavanja volja između lica naziva se zaključivanje ili sklapanje ugovora. Lica koja sklapaju ugovor su ugovorne strane. Ugovorom se određuju prava i obaveze ugovornih strana.

Postojanje ugovora, kao načina da se regulišu odnosi između fizičkih i/ili pravnih lica,

je karakteristično i prisutno u gotovo svim pravnim oblastima.

Ugovor zahteva ispunjavanje određenih uslova i određenu zakonsku formu, te je najbolje da ga sastavi advokat za ugovore i ugovorno pravo.

Advokat za ugovore, koji su karakteristični za građansko pravo, je specijalizovan za ugovore iz oblasti stvarnog prava, obligacionog prava, naslednog prava, porodičnog prava, medijskog prava, kao i prava intelektualne svojine.

Advokat za ugovore pruža pravne usluge izrade ugovora iz svih oblasti građanskog prava, kao i pravne usluge vezane za sve pravne poslove tokom trajanja ugovornih obaveza i podnošenja tužbe zbog kršenja ugovornih klauzula. Advokat za ugovore predlaže pravno rešenje u najboljem interesu ugovornih strana.

Advokat za ugovore pruža ekspertske usluge, koje su od važnosti za ugovorne strane, a koje podrazumevaju davanje pravnih saveta i mišljenja od početka pravnog posla, preko njegove realizacije, pa do eventualnog raskida ugovora i posledica koje se u tom slučaju mogu javiti.

Kod sačinjavanja bilo koje vrste ugovora, advokat za ugovore će upoznati stranke sa svim pravima i obavezama koje proističu iz određene vrste ugovora shodno poslu povodom kog se ugovor zaključuje, pravnim karakteristikama ugovora, zakonskim regulativama kojima je ugovor regulisan, kao i posledicama nepoštovanja odredbi ugovora.

Advokat za ugovore pruža pravne usluge sačinjavanja:

 • ugovora o poklonu,
 • ugovora o kupoprodaji nepokretnosti,
 • ugovora o razmeni tj. ugovori o trampi,
 • ugovora o zakupu,
 • ugovora o posredovanju,
 • ugovora o zajedničkoj gradnji,
 • ugovora o suinvestiranju,
 • ugovora o građenju,
 • ugovora o delu,
 • ugovora o zajmu,
 • svih vrsta ugovora o kupoprodaji,
 • ugovora o doživotnom izdržavanju,
 • ugovora o deobi bračne imovine,
 • predbračnih i bračnih ugovora, kao i sačinjavanje ugovora o sporazumnoj deobi bračne imovine,
 • ugovora o radu (advokat za ugovore u privredi).

Advokat za ugovore iz oblasti obligacionog prava (advokat za ugovore u privredi), privrednim subjektima, kao nosiocima prava i obaveza iz obligacionih odnosa, pruža pravne usluge izrade osnovnih ugovora, ka o i svih pratećih ugovora iz obligacionih odnosa (špedicija, kupoprodaja robe, trgovinsko zastupanje, međunarodno zastupanje, lizing, osiguranje, komision, kredit, zajedničko ulaganje). Advokat za ugovore iz oblasti obligacionog prava (advokat za ugovore u privredi) pruža pravne usluge svim privrednim subjektima, kako bi im poslovanje bilo u skladu sa zakonskim propisima i kako bi se ispoštovale ugovorne obaveze i zaštitili interesi ugovorne strane.

U slučaju tužbi po osnovu nepoštovanja ugovornih odredbi, advokat za ugovore vodi sudske postupke i zastupa stranke pred nadležnim organima.