Skip to main content

Ponuda se definiše u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima kao jednostrana izjava volje učinjena određenom licu, a koja sadrži sve bitne elemente za zaključenje ugovora. Prihvatanjem ponude se stiču uslovi za zaključenje ugovora. Ponuda se naziva i predlogom za zaključenje ugovora.

Uobičajena podela ponuda je prema broju subjekata kojima se šalje. Prema tom kriterijumu podele, razlikuju se sledeće vrste ponuda:

  • pojedinačna ponuda, koja se upućuje samo jednom licu,
  • opšta ponuda, koja se šalje većem broju lica,
  • posebna ponuda, koja podrazumeva izlaganje robe sa isticanjem cene na proizvodu.

U određenim okolnostima, prema zakonu, se ponudom mogu smatrati i pozivi da se ponuda učini pod objavljenim uslovima, kao što su slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja ili postavljeni objavljeni oglasi sredstvima reklamiranja.

Ponuda ima određena pravno dejstvo.

Ponuda obavezuje lice koje ju je uputilo da održi ono stanje koje je upućivanjem ponude stvorilo,

što znači da održi sve elemente ponude u stanju u kom je navedeno.

Izuzetak je situacija u kojoj ponudilac menja stanje ako su okolnosti posla takve da to nalažu ili ako je ponudu isključio.

Ponuda se može opozvati. Opoziv ponude je moguć ukoliko je ponuđeni primio opoziv pre prijema same ponude ili istovremeno sa njom. Tada izostaje i zaključenje ugovora kojem ponuda prethodi, jer je pravno dejstvo ponude prestalo.

Shodno zakonu, ponuda ima svoje vremensko trajanje. Dejstvo ponude otpočinje trenutkom kada je ponuđeni mogao da se upozna sa ponudom. Njeno dejstvo prestaje nakon određenog roka za koji je neophodno da bude određen odnosno odrediv.

Ponuda može biti odbijena ili prihvaćena. Odbijena je ukoliko izostane odgovor primaoca ili je on odbije. Ako se ponuda prihvati sa predlogom da se ona izmeni takođe će se smatrati odbijenom. Ponuda je odbijena i kada nastane nova ponuda upućena istom licu kao i prethodna. Ponuda se smatra prihvaćenom kada ponudilac primi povratnu izjavu ponuđenog da prihvata ponudu i kada ponuđeni pošalje određenu stvar ili plati cenu iz ponude odnosno kada učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, može smatrati kao izjavom o prihvatanju ponude. Svaka ponuda može biti upućena i prisutnom licu (pismeno ili telefonom ili drugim dozvoljenim načinom). U tom slučaju se ona smatra prihvaćenom ukoliko je to lice prihvati bez odlaganja ili u roku za razmišljanje ako je to predviđeno samom ponudom. U suprotnom će se ponuda smatrati odbijenom. Prihvatanje ponude se može opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju ponude pre izjave o prihvatanju ili istovremeno sa njom.

Pravno dejstvo ponude ne prestaje usled smrti ili nesposobnosti lica kojem je upućena pre njenog prihvatanja osim ako suprotno proizlazi iz namere strana, običaja ili same prirode posla.

U pravnim poslovima postoji mogućnost i ukrštanja ponude. Ono se javlja kada obe strane pristanu na zaključenje ugovora. Ukrštanje ponuda može biti ukrštanje ponuda istog sadržaja ili ukrštanje ponuda različitog sadržaja. Advokat za ugovore može pružiti sve usluge u vezi slanja i prihvatanja ponude odnosno u vezi zaključenja ugovora.