Skip to main content

Nasilje u porodici (član 194. Krivičnog zakonika) čini svako ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice.

Nasilje u porodici je ponašanje kojim član porodice ugrožava

telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog ili drugih članova porodice.

Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

Šta se smatra nasiljem u porodici

Nasiljem u porodici se smatra:
• nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede,
• izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu,
• prisiljavanje na seksualni odnos,
• navođenje na seksualni odnos ili navođenje na seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godina života ili nemoćnim licem,
• ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima,
• vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobrazno i zlonamerno ponašanje.

Poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva obavlja Centar za socijalni rad. Postupak u sporu pokreće se tužbom, koju mogu podneti: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljstva.

Oblici ispoljavanja nasilja u porodici

Svaki oblik rodno zasnovanog nasilja, odnosno svaki postupak koji dovodi do nanošenja štete ili patnje fizičke, mentalne ili seksualne prirode, pretnje takvim postupcima, prinuda i drugi oblici ograničavanja slobode predstavljaju nasilje nad ženama, kao oblik diskriminacije u smislu Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, najvažnijeg međunarodnog ugovora u oblasti prava žena, koji je Republika Srbija ratifikovala 1981. godine.

Nasilje u porodici i u partnerskim odnosima ima različite oblike i manifestacije:
• fizičko nasilje je namerna upotreba fizičke sile koja može da izazove bol, povredu, invaliditet ili smrt,
• seksualno nasilje je seksualni akt bez saglasnosti ili mogućnosti izbora žrtve da da pristanak, nezavisno od toga da li se akt odigrao, zatim seksualni akt ili pokušaj tog akta kada osoba nije u stanju da se saglasi ili odbije učešće usled bolesti, invaliditeta, uticaja psihoaktivnih supstanci, uzrasta, odnosno zastrašivanja, ucene ili pritiska, bolan i ponižavajući seksualni čin,
• psihičko nasilje je narušavanje spokojstva žrtve usled ponašanja, pretnji i primene metoda zastrašivanja sa ili bez upotrebe oruđa i oružja kojima se mogu izazvati telesne povrede,
• ekonomsko nasilje je oblik psihičkog nasilja koje podrazumeva nejednaku dostupnost zajedničkim sredstvima, uskraćivanje ili kontrolisanje pristupa novcu, sprečavanje zapošljavanja ili obrazovanja i stručnog napredovanja, uskraćivanje prava na vlasništvo, prisiljavanje da se odrekne vlasništva, otuđenje stvari bez saglasnosti i druge manifestacije.

Specifičan oblik psihičkog nasilja je kontrolisanje žrtve praćenjem, odnosno uhođenjem, gde se ponavlja uznemiravanje i zastrašivanje.

Šta nasilje u porodici razlikuje od drugih oblika nasilja

Ova vrsta nasilja se razlikuje od ostalih zbog činjenice da su nasilnik i žrtva u emocionalno bliskom odnosu. Tu je i problem moći i kontrole koju nasilnik oseća i taj i takav odnos sa žrtvom ne želi da prekine. Nasilnici kontrolišu žrtvino kretanje, njene kontakte, novac, nastoje da je izoluju od ostatka porodice i prijatelja i to čini mehanizme nasilja. Neprestano stavljaju žrtvi do znanja da je sama, da je njeno ponašanje razlog za nasilje, preti na najrazličitije načine pri pokušaju žrtve da napusti nasilnika.

Reč je o perfidnim mehanizmima kontrole nasilnika nad žrtvom. Nasilnici često umanjuju nasilje koje su počinili, pokušavaju da se opravdaju i prebacuju krivicu na žrtvu, želi da dominira nad žrtvom i to je njegov modus delovanja. Nasilnik ne može da funkcioniše bez žrtve. Kad se žrtva suprotstavi, dolazi do nasilja.

Pomoć žrtvama nasilja u porodici

Ukoliko ste Vi žrtva nasilja u porodici ili poznajete nekoga ko trpi ovu vrstu nasilja, obratite se MUP-u, nadležnom Javnom tužilaštvu ili Centru za socijalni rad.

Pomoć žrtvama nasilja u porodici mogu pružiti i advokat za krivično pravo ili advokat za porodično pravo. Advokat za krivično pravo odnosno advokat za porodično pravo može da pruži svu pravnu pomoć u vezi porodičnog nasilja i da zastupa lica pred navedenim organima.