Skip to main content

Ugovorom o radu su definisana prava i obaveze zaposlenog i poslodavca, među kojima su i radne obaveze zaposlenog, uslovi rada i radno mesto. Pored Zakona o radu, prava i obaveze zaposlenih poslodavca su bliže određena i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zakonom o radu je propisano da svaki zaposleni ima pravo na bezbednost i zdravlje na radu. Kako bi to pravo bilo ispunjeno, postoje obaveze na strani i poslodavca i zaposlenog. Poslodavac je u obavezi da zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu. Zaposleni je dužan da poštuje propise o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu kako ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje zaposlenih i drugih lica. Zaposleni je takođe dužan da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiče na bezbednost i zdravlje na radu.

Tokom ispunjavanja radnih zadataka i obaveza zaposlenog,

može nastupiti povreda na radu ili povreda u vezi rada.

Svaki zaposleni ima zakonom definisana prava u slučaju da mu se dogodi povreda na radu ili u vezi sa radom.

Povreda na radu je definisana Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju kao:
– povreda koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla zaposlenog,
– prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela zaposlenog, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma,
– povreda koju zaposleni pretrpi pri obavljanju posla na koji nije raspoređen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen,
– povreda prouzrokovana na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto, na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad,
– oboljenje zaposlenog koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla ili u vezi sa njim,
– povreda zaposlenog nastala u vezi s korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti,
– povreda prava zaposlenog koje zaposleni ima po zakonu, a ta prava mu poslodavac uskraćuje.
Povredom na radu se u smislu zakona, smatraju i povrede koji zaposleni pretrpi u slučajevima učestvovanja u spašavanju ili odbrani od elementarnih nepogoda ili nesreća, vojnim vežbama, takmičenjima koje organizuje poslodavac, kao i povrede koje nastanu prilikom vršenja poslova na drugim i zadacima za koje je zakonom utvrđeno da su od opšteg interesa.

Ukoliko je zaposleni na takvom radnom mestu na kom je izložen dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnom mestu, odnosno samim poslovima koje je obavljao i kao posledica takvih uslova se jave određene bolesti, one se smatraju profesionalnim bolestima.

Tokom procesa rada kod zaposlenog može doći i do telesnog oštećenja. U skladu sa zakonom, telesno oštećenje se određuje kao ono oštećenje koje postoji ukoliko dođe do gubitka, bitnijeg oštećenja ili znatnije onesposobljenosti pojedinih organa ili delova tela zaposlenog, a što dovodi do njegove otežane normalne aktivnosti organizma, te zahteva veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li dovodi do invalidnosti ili ne.

Za povrede na radu zbog neuobičajenih i nepredvidivih okolnosti koje su izvan kontrole poslodavca ili povrede nastale zbog izuzetnih događaja čije se posledice, i pored nastojanja poslodavca, nisu mogle izbeći, poslodavac nije odgovoran.

U slučaju da zaposleni pretrpi povredu na radu i u vezi rada, poslodavac je dužan da sačini izveštaj o povredi na radu, prijavi u roku od 24 sata nadležnoj inspekciji rada nastalu povredu na radu ili u vezi rada, kao i da dostavi izveštaj o povredi nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je konstatovana povreda na radu i u vezi rada kod zaposlenog.

U slučaju nastanka povrede na radu ili pokretanja postupka naknade štete u postupku mirnog rešavanja radnog spora ili pokretanja spora pred sudom najbolje je angažovati advokata za radno pravo.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić, Beograd pruža odgovore na sva pravna pitanja u vezi povrede na radu.