Skip to main content

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd je preko 20 godina u svim segmentima prava i advokaturi, koja obuhvataju sve pravne radnje iz oblasti sudstva, privrede i građanstva.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd pruža sveobuhvatne advokatske usluge, zastupajući kako domaća tako i strana pravna i fizička lica pred sudovima i ostalim institucijama u Republici Srbiji. Pruža stručnu pravnu pomoć i savetovanje fizičkim i pravnim licima u vezi sa pitanjima koja su od suštinskog značaja za njihovo poslovanje.

Oblasti pravne prakse Advokatske kancelarije Slavica Janjić Beograd obuhvataju: radno pravo, poresko pravo, naknadu štete, građansko pravo, krivično i prekršajno pravo, ustavno pravo i pravo finansija, trgovinsko i privredno pravo, upravno pravo i pravo intelektualne svojine i njenu zaštitu.

Tim advokata Advokatske kancelarije Slavica Janjić Beograd su specijalizovani za pružanje pravne pomoći u oblasti privrednog prava, uključujući osnivanje različitih pravnih lica (d.o.o., a.d., o.d.), poresko savetovanje i zastupanje pred Poreskom upravom, upise u registar privrednih subjekata, zastupanje u svim sudskim postupcima (redovni sudovi, prekršajni i upravni sud) kao što je pisanje tužbi, žalbi i vanrednih pravnih lekova, ostavinske postupke, pružanje pravne podrške u vezi sastavljanja svih ugovora o prometu nepokretnosti, opomenama pred tužbu, raskide ugovora, pitanjima otpremnine, naknade štete, razvodima braka i poveravanjem dece, radnim pravom i mobingom, stvarnim pravima (svojina, službenost i realni tereti), nekretninama, upisom u katastar nepokretnosti, stečajnim i likvidacionim postupcima, legalizacijom objekata, ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu i penziju, upravnim postupcima, upravnim sporovima, prekršajnim postupcima, kao i u odbrani u krivičnim postupcima.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd nastoji da kontinuirano unapređuje i proširuje svoje znanje u svim pravnim oblastima kako bi uspešno odgovorili na sve poslovne izazove koji su od interesa za klijente kancelarije.

Sa posvećenošću pravdi i interesima klijenata, kancelarije se trudi se da pruži efikasna i pravno održiva rešenja.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd, kao advokat za radno pravo pruža sve pravne radnje iz oblasti radnog prava, gde se kao najznačajnije izdvajaju: zasnivanje i prestanak radnih odnosa, zastupanje u radnim sporovima, zaštita osoba u radnom odnosu, ostvarivanje prava iz radnih odnosa, kolektivni ugovori, nadzor države nad primenom propisa o radu.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd, kao advokat za poresko pravo, pruža pravne usluge iz oblasti poreskog prava, kao što su: poreska krivična dela, zastupanje domaćih fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima, poresko savetovanje fizičkih i pravnih lica iz različitih oblasti, pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama.

Advokatske usluge iz oblasti naknade štete koje Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd pruža se odnose na brojne usluge, među kojima se izdvajaju: naknada usled umanjenja imovine, naknada izmakle dobiti, naknada troškova lečenja, naknada za pretrpljeni i budući fizički bol, strah, naknada za pretrpljeni i budući duševni bol i brojne druge.

Građansko pravo je pravna oblast, u okviru koje Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd, rešava pravna pitanja vezana za građanskopravne odnose, kao advokat za građansko pravo: obligaciona prava, stvarno pravo, nasledno pravo, porodično pravo, medijsko pravo, pravo intelektualne svojine, pravo u oblasti stanovanja.

Usluge iz pravne oblasti krivičnog i prekršajnog prava, koje Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd pruža su, između ostalih i: odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima, odbrane maloletnika, zastupanja prilikom podnošenja privatne krivične tužbe, zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima, ostvarivanja naknada štete u krivičnim postupcima, podnošenje zahteva za pomilovanja, zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd pruža pravne usluge i iz oblasti upravnog prava: zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu, zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave, zastupanje u svim postupcima pred Katastrom nepokretnosti, zastupanje postupcima legalizacije, pomoć kod izrade urbanističkih projekata i planova i brojne druge.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd se bavi i pravnim poslovima iz oblasti ustavnog prava i prava finansija rešavajući brojna pravna pitanja: osnivanje i rad udruženja građana i političkih partija, podnošenje ustavnih žalbi i predstavki državnim organima, zaštita prava na razumno suđenje, podnošenje žalbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zaštita od diskriminacije, zaštita podataka o ličnosti.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd se bavi i pravnim poslovima iz oblasti finansijsko pravo kao što su izrada biznis planova i investicionih programa, uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP), izrada projektne dokumentacije, zaštita geografskog porekla, izrada sve potrebne pravne dokumentacije, koja prati finansijsko pravo i poslovne finansije.

Kao advokat za privredno pravo, Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd, usluge iz ove pravne oblasti obuhvataju: osnivanja svih vrsta preduzeća, zastupanje u sporovima vezanim za privredne odnose, izrada svih akata iz oblasti javnih nabavki, zastupanja u otvaranju stečaja, otvaranje stečaja, sprovođenja reorganizacije u stečajnim postupcima i ostvarivanje potraživanja u stečaju, naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima, izrada i zaključivanje svih vrsta ugovora u privredi, naplaćivanje potraživanja u privrednim poslovanjima, obezbeđivanja potraživanja u privrednom poslovanju.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd, pruža pravne usluge fizičkim i pravnim licima iz pravne oblasti autorsko pravo i srodna prava. Ove usluge se odnose na ovlašćenja kojim se štiti autor povodom svog dela, zaštita patenata, žigova, znaka geografskog porekla, kao i dizajna.