Skip to main content

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se Zakonom o radu u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu – samo kada je to Zakonom o radu određeno. Zakonom o radu su definisani i uslovi za prestanak radnog odnosa, kao i prava koje zaposleni u tim okolnostima ima.

Pravo na otpremninu, uslovi isplate, kao i visina otpremnine su uređeni Zakonom o radu. U skladu sa zakonom, isplata otpremnine je dužnost poslodavca, odnosno pravo zaposlenog.

Otpremnina je obeštećenje zaposlenog u vidu novčanog davanja od strane poslodavca u situaciji kada zaposlenom prestaje radni odnos kod poslodavca.

Otpremnina se može definisati i kao nagrada radniku za vernost poslodavcu, čija namena je ublažavanje štetnih posledica koje otkaz ima. Otpremnina je i jedno od osnovnih prava radnika, koje mu je zagarantovano zakonom kada mu prestaje radni odnos.

Zakonodavac je predvideo dva slučaja kada je moguće isplatiti otpremninu:

  • otpremnina prilikom odlaska zaposlenog u penziju,
  • otpremnina za otkaz zaposlenom (odnosno otpremnina kada je zaposleni proglašen za tehnološki višak).

Otpremnina kod odlaska u penziju je pravo zaposlenog, bez obzira da li je u pitanju starosna, invalidska ili porodična ili prevremena starosna penzija. Zakon o radu propisuje da je visina otpremnine zbog odlaska u penziju jednaka dvema prosečnim zaradama u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Otpremnina kod otkaza je pravo zaposlenog bilo da mu je poslodavac dao otkaz ili je otkaz dao sam zaposleni, kao i kod sporazumnog prestanka radnog odnosa. Takođe, zaposleni ima pravo na otpremninu i kada ga poslodavac proglasi tehnološkim viškom i iz tog razloga mu prekine radni odnos. U praksi je često prisutno da poslodavci izbegavaju plaćanje otpremnine zaposlenom, koje je u suprotnost sa Zakonom o radu i odlukom Ustavnog suda Republike Srbije.

Zakonsko ograničenje kod otpremnine podrazumeva da zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.

Zaposleni može biti suočen sa problemom neisplaćene otpremnine od strane poslodavca. U tim situacijama je najbolje angažovati stručno lice, koje će pružiti svu neophodnu pomoć – advokat za radno pravo. Advokat za radno pravo će omogućiti zaposlenom da zaštiti svoja prava pred sudom i drugim nadležnim organima. Advokat za radno pravo može pomoći da se otkaz ugovora o radu proglasi nezakonitim, ukoliko nije u skladu sa Zakonom o radu. Advokat za radno pravo pokreće sudski postupak u vezi neisplaćene otpremnine od strane poslodavca. Advokat za radno pravo zastupa zaposlenog tokom sudskog procesa i prikuplja svu relevantnu dokumentaciju, kako bi zaposlenom bila isplaćena otpremnina u skladu sa odredbama zakonodavca.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd, koja okuplja tim stručnjaka, pruža svu pravnu pomoć i zaštitu zaposlenima, kada je narušeno njihovo pravo na otpremninu.