Skip to main content

Uslovi za obavljanje komplementarne medicine propisani su čl. 217. i 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine („Službeni glasnik RS”, broj 1/20).

Komplementarna medicina, obuhvata one tradicionalne i komplementarne metode i postupke prevencije, dijagnostičke procene, lečenja, zdravstvene nege i rehabilitacije, koji blagotvorno utiču na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji, u skladu sa važećom medicinskom doktrinom, nisu obuhvaćeni metodama i postupcima konvencionalne medicine, u skladu sa zakonom.

Metodi komplementarne medicine mogu se obavljati u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine, doktora stomatologije – doktora dentalne medicine, poliklinika kao i ambulanta za zdravstvenu negu i ambulanta za rehabilitaciju, u skladu sa zakonom.

Metodi komplementarne medicine su sledeći:
I. Metodi prevencije, dijagnostičke procene, lečenja i rehabilitacije:
1. Akupunktura;
2. Metode stimulacije akupunkturinih mikrosistema;
3. Kvantna medicina;
4. Homeopatija;
5. Tradicionalna kineska medicina;
6. Ajurveda – tradicionalna indijska medicina;
7. Hiropraksa;
8. Osteopatija;
9. Aromaterapija;
10. Reiki;
11. Antropozofska medicina;
12. Ći gong (dao jin), joga, taj či čuan vežbe u medicinske svrhe.

Dozvola se izdaje zdravstvenom radniku koji pored zakonom propisanih uslova mora da ima potvrdu o završenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (KME), za određenu oblast komplementarne medicine (u daljem tekstu: sertifikat), odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje za metod tradicionalne kineske medicine, ajurvede – tradicionalne indijske medicine, homeopatije i hiroprakse.

Prethodni postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika iz oblasti komplementarne medicine vrši Republička stručna komisija za komplementarnu medicinu, u skladu sa zakonom.

Programi stručnog osposobljavanja za određene oblasti komplementarne medicine za metode (član 4. Pravilnika o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine) su:
1) Akupunktura – KME u ukupnom trajanju od 300 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture i 150 časova teorijske i praktične nastave iz kliničke primene akupunkture. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od devet meseci. Akupunkturu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
2) Stimulacija akupunkturnih mikrosistema – KME u trajanju od ukupno 225 časova, koja sa sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture i 75 časova teorijske i praktične nastave iz kliničke primene metoda stimulacije akupunkturnih mikrosistema. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od devet meseci. Stimulaciju akupunkturnih mikrosistema mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
3) Kvantna medicina – KME u ukupnom trajanju od 600 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture, 250 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene kvantne medicine i 200 časova iz osnova homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Kvantnu medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
4) Homeopatija – KME u ukupnom trajanju od 1.200 časova koja se sastoji iz 600 časova teoretske i praktične nastave iz osnova homeopatije i 600 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 36 meseci. Takođe dozvolu mogu dobiti odgovarajući zdravstveni radnici sa fakultetskim obrazovanjem iz oblasti homeopatije u trajanju ne kraćem od četiri godine. Homeopatiju mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
5) Tradicionalna kineska medicina – fakultetsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Tradicionalnu kinesku medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
6) Ajurveda – tradicionalna indijska medicina – KME u ukupnom trajanju od 720 časova koja se sastoji iz 360 časova teoretske i praktične nastave iz osnova ajurvedske medicine i 360 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene ajurvedske medicine. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 12 meseci. Takođe dozvolu mogu dobiti odgovarajući zdravstveni radnici sa fakultetskim obrazovanjem iz oblasti ajurvede – tradicionalne indijske medicine u trajanju ne kraćem od četiri godine. Ajurvedu – tradicionalnu indijsku medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
7) Hiropraksa – fakultetsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Hiropraksu mogu da obavljaju doktori medicine.
8) Osteopatija – KME u ukupnom trajanju od 400 časova sa najmanje 200 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 24 meseca. Osteopatiju mogu da obavljaju doktori medicine, doktori stomatologije – doktori dentalne medicine i fizioterapeuti sa visokim obrazovanjem.
9) Aromaterapija – KME u ukupnom trajanju od 300 časova, koja se sastoji iz 150 časova teorijske nastave i 150 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od šest meseci. Aromaterapiju mogu obavljati svi zdravstveni radnici iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, osim oralne primene aromaterapije koju mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
10) Reiki – KME u ukupnom trajanju od 422 časa, koja se sastoji od 92 časa teorijske nastave iz osnova kliničke primene Reiki metode i 330 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Reiki metodu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine.
11) Antropozofska medicina – KME u ukupnom trajanju od 768 časova, koja se sastoji od 384 časa teorijske nastave iz osnova antropozofske medicine i 384 časa praktične nastave iz kliničke primene antropozofske medicine. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 24 meseca. Antropozofsku medicinu mogu da obavljaju doktori medicine.
12) Ći gong – Dao jin, joga i taj či čuan vežbe u medicinske svrhe – KME u ukupnom trajanju od 90 časova, koja se sastoji od 30 časova teorijske nastave iz osnova akupunkture i ajurvede – tradicionalne indijske medicine i 60 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od šest meseci. Ći gong – Dao jin, joga i taj či čuan vežbe u medicinske svrhe mogu da obavljaju doktori medicine i fizioterapeuti sa visokim, odnosno srednjim obrazovanjem zdravstvene struke.

Praktična nastava za metode komplementarne medicine iz stava 3. tač. 1)-12) ovog člana, obavlja se u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi, u skladu sa zakonom.