Skip to main content

Jedan od načina prestanka bračne zajednice, prema Porodičnom zakon je i rušljivost braka.

Brak je rušljiv ako u trenutku sklapanja braka ima neki nedostatak

koji primarno vređa pojedinačni interes jednog od supružnika.

Shodno zakonu, razlozi za rušljivost braka mogu biti:

  1. maloletstvo,
  2. prinuda,
  3. zabluda.

Brak je rušljiv ako ga je sklopilo maloletno lice bez dozvole suda. Sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku.

Brak je rušljiv i kada na njegovo sklapanje supružnik pristao pod prinudom. Prinuda postoji kada je drugi supružnik ili neko treći silom ili pretnjom izazvao opravdan strah kod supružnika i kada je on zbog toga pristao na sklapanje braka. Strah se smatra opravdanim kada se iz okolnosti vidi da je ugrožen život, telo ili drugo značajno dobro jednog ili drugog supružnika odnosno trećeg lica.

Ukoliko je lice sklopilo brak u zabludi o ličnosti drugog supružnika ili o nekoj njegovoj bitnoj osobini, takav brak je rušljiv. Zabluda o nekoj bitnoj osobini postoji kada se radi o takvoj osobini zbog koje supružnik koji je u zabludi ne bi sklopio brak da je za nju znao. Zabluda može da bude zabluda o fizičkoj ličnosti ili zabluda o građanskoj ličnosti. Zabluda o fizičkoj ličnosti postoji kada je supružnik mislio da sklapa brak sa jednim licem, a sklopio je brak sa drugim licem. Zabluda o građanskoj ličnosti postoji kada je lice sklopio brak sa licem sa kojim je želeo, ali to lice nije ono za koje se izdavalo, a supružnik koji je u zabludi ne bi sklopio brak da je za to znao.

Rušljiv brak može opstati i postati punovažan, ukoliko se otklone uzroci njegove ništavosti. Poništenje rušljivog braka može tražiti ono lice u čiju je korist rušljivost ustanovljena: maloletni supružnik (njegovi roditelji, staratelji), potom supružnik koji je bio u zabludi ili prinudi.

Tužba za poništenje rušljivog braka se podnosi sudu u roku od godinu dana od nastupanja relevantne činjenice. Po isteku zakonskog roka za tužbu rušljivog braka, ukoliko tužba nije podneta, rušljiv brak postaje punovažan.

Tužbu za poništenje rušljivog braka se može podneti:
a) u slučaju maloletstva jednog od supružnika, tužbu za poništenje braka sklopljenog bez dozvole suda u roku od godinu dana od dana sticanja punoletstva može podneti supružnik koji je u vreme sklapanja braka bio maloletan, dok roditelji maloletnog supružnika, odnosno njegov staratelj, mogu podneti tužbu za poništenje braka sklopljenog bez dozvole suda do punoletstva maloletnog supružnika, pri čemu staratelj maloletnog ili poslovno nesposobnog supružnika može podneti tužbu za poništenje braka samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva,
b) u slučaju prinude i zablude, tužbu za poništenje rušljivog braka može podneti supružnik koji je brak sklopio pod prinudom ili u zabludi u roku od godinu dana od dana kada je prinuda prestala ili je zabluda uočena,
c) u slučaju nesposobnost za rasuđivanje jednog od supružnika, tužbu može da podnese supružnik koji nije bio sposoban za rasuđivanje u trenutku sklapanja braka, a naknadno postane sposoban za rasuđivanje i to u roku od godinu dana od dana prestanka nesposobnosti za rasuđivanje, odnosno od dana pravnosnažnosti sudske odluke o vraćanju poslovne sposobnosti.

Naslednici supružnika, koji su podneli tužbu za poništenje rušljivog braka, mogu samo nastaviti već započeti postupak radi utvrđivanja da je postojao osnov za poništenje braka.

Advokat za porodično pravo i advokat za razvod braka pruža sve pravne usluge vezane za podnošenje tužbe za poništenje rušljivog braka. Advokat za porodično pravo tj. advokat za razvod baraka zastupa stranke tokom tužbenog postupka, prikuplja svu neophodnu dokumentaciju i preduzima sve pravne korake u najboljem interesu stranke koja želi poništaj rušljivog braka.