Skip to main content

Sektor za inspekcijske poslove, u okviru Ministarstva zdravlja, se bavi svim vrstama inspekcijskih poslova u njihovoj nadležnosti.

Sanitarna inspekcija je jedna od njih. Sanitarna inspekcija je regulisana i uređenja (uređuju se poslovi sanitarnog nadzora, način i postupak vršenja sanitarnog nadzora, određuju se oblasti i objekti koji podležu sanitarnom nadzoru i sanitarni uslovi koje ti objekti moraju ispunjavati, kao i ovlašćenja, prava i dužnosti sanitarnih inspektora u postupku sanitarnog nadzora) Zakonom o sanitarnom nadzoru.

Prema zakonu, sanitarni nadzor je inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa i opštih akata i nad sprovođenjem propisanih mera, u oblastima koje podležu sanitarnom nadzoru, uključujući i kontrolu ispunjenosti propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje moraju da ispune objekti, prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema i pribor, namenska prevozna sredstva i lica koja podležu sanitarnom nadzoru, sa ciljem zaštite zdravlja stanovništva.

Sanitarni nadzor je i zdravstveni nadzor nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe u proizvodnji i prometu. Sanitarni nadzor je i zdravstveni nadzor na granici i drugim mestima u kojima se vrši carinjenje nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe koji se uvoze, kao i sanitarni nadzor na granici nad putnicima, njihovim stvarima i saobraćajnim sredstvima u međunarodnom saobraćaju, u skladu sa posebnim zakonima, potvrđenim međunarodnim ugovorima i međunarodnim sanitarnim konvencijama.

U Odeljenju za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja obavljaju se inspekcijski i sa njima povezani stručni poslovi koji obuhvataju:
– sanitarni i zdravstveni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće;
– kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom;
– način organizovanja i sprovođenja programa za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni;
– utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima;
– rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima;
– vođenje centralnog registra objekata pod sanitarnim nadzorom;
– unutrašnji nadzor nad imaocima javnih ovlašćenja u vođenju poverenih poslova državne uprave;
– nadzor nad imaocima javnih ovlašćenja u vođenju poverenih poslova državne uprave u oblastima pod sanitarnim nadzorom, izrađuju se zapisnici sa predlogom mera;
– izrađuju se zapisnici o izvršenom nadzoru nad radom sanitarnih inspektora u Odeljenju iz oblasti pod sanitarnim nadzorom, periodično i godišnje i po utvrđenom stanju predlaže se ministru preduzimanje odgovarajućih mera, učestvuje se u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti pod sanitarnim nadzorom;
– nadzor nad radom sanitarnih inspektora unutar Odeljenja;
– poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima pod sanitarnim nadzorom na granici, odnosno na drugim mestima gde se vrši carinjenje, rešavanje u prvostepenom upravnom postupku;
– izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima;
– poslovi sačinjavanja uputstava za rad sanitarnih inspektora za primenu propisa;
– pripremanja stručnih osnova za izradu strategija, programa i planova u oblastima pod sanitarnim nadzorom;
– poslovi planiranja i sačinjavanja programa edukacija i obuka sanitarnih inspektora za granična područja;
– saradnje sa inspekcijskim, pravosudnim organima i institucijama, kao i druge poslove određene zakonom iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju se izrađuju i zapisnici o izvršenom nadzoru nad radom sanitarnih inspektora u Odeljenju iz oblasti pod sanitarnim nadzorom, periodično i godišnje i po utvrđenom stanju predlaže se ministru preduzimanje odgovarajućih mera, učestvuje se u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti pod sanitarnim nadzorom; sanitarni i zdravstveni nadzor u oblastima pod sanitarnim nadzorom – neposrednim uvidom u postupanja preduzeća, ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica u pogledu primene zakona i drugih propisa i akata, sa izricanjem upravnih mera i preduzimanjem drugih mera u skladu sa zakonom; davanje mišljenja na planska dokumenta, davanje mišljenja o sanitarnim uslovima u postupku izdavanja akta o urbanističko-tehničkim uslovima u postupcima izgradnje objekata pod sanitarnim nadzorom, rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Izvor: sajt Ministarstva zdravlja RS