Skip to main content

Pravno ili fizičko lice ima pravo na potraživanje od dužnika u vidu plaćanja, činjenje usluge ili ispunjenjem neke druge obaveze. Pravno lice, kojem je dužnik obavezan da plati dug može biti banka, kompanija ili bilo koja druga organizacija koja ima zakonsko pravo da zahteva ispunjenje obaveze od dužnika. Potraživanje se može ostvariti dobrovoljno ili prinudno, putem izvršnog postupka ako dužnik ne ispunjava dobrovoljno svoje obaveze.

Izvršni postupak se određuje kao pravni postupak, koji omogućava prinudno ostvarivanje potraživanja poverioca prema dužniku, kada dužnik ne izvršava svoje obaveze dobrovoljno.

Izvršni postupak se sprovodi na osnovu izvršne isprave u vidu sudske presude, rešenja, ugovora, menice ili bilo kog drugog dokumenta koji ima snagu izvršne isprave.

Izvršni postupak se pokreće podnošenjem predloga za izvršenje nadležnom sudu ili javnom izvršitelju. Za izvršni postupak je karakteristično to da predlog za izvršenje mora imati formalni karakter, mora da sadržati sledeće elemente: izvršnu ispravu (dokument koji potvrđuje i dokazuje pravo potražioca na prinudno ostvarivanje potraživanja), podatke o dužniku, podatke o potražiocu, jasan i nedvosmislen opis potraživanja (iznos duga, obaveze koje sadrži, rokove Za naplatu, sredstva naplate).

Izvršni postupak se može sprovesti tek nakon podnošenja predloga za izvršenje i to kada sud ili javni izvršitelj donose rešenje o izvršenju. Po osnovu donetog rešenja o izvršenju, sprovode se dalje izvršne radnje, vezane za izvršni postupak:

  • plenidba i prodaja pokretnih stvari (podrazumeva radnje koje obuhvataju oduzimanje i prodaju imovine dužnika),
  • plenidba i prenos novčanih sredstava (izvršne radnje oduzimanja svih raspoloživih novčanih sredstava sa svih računa dužnika),
  • prinudna naplata na plati (plenidba i oduzimanje dela zarade dužnika),
  • prinudna naplata na nepokretnostima (izvršne radnje plenidbe i prodaje nepokretnosti u vlasništvu dužnika iz kojih sredstava se namiruje dug).

Zakonodavac je propisao da se izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji sprovodi u visini do 2/3 zarade, naknade zarade, plate, naknade plate ili penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak primanju od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

Prilikom prodaje nepokretnosti kod izvršnog postupka, prodaja nepokretnosti se vrši putem javnog nadmetanja (licitacija), gde su kupci obavezni da polože depozit. Nepokretnost se prodaje najboljem ponuđaču (kupcu).

Izvršni postupak je složen pravni postupak, te je važno potražiti pomoć stručnjaka (advokat za izvršni postupak) u naplati potraživanja. Advokat za izvršni postupak pruža odgovore na sva pitanja u vezi naplate potraživanja od pravnih i fizičkih lica i pruža svu pravnu pomoć tokom samog izvršnog postupka. Advokat za izvršni postupak preduzima one radnje koje su neophodne kako bi se realizovala naplata potraživanja (opomene pred utuženje, poziv da se isplati dug, pregovaranje sa dužnikom, pokretanje izvršnog postupka i svih ostalih pratećih postupaka, provera dužnikove imovine. Ukoliko je zainteresovano lice za pravnu pomoć izvršni dužnik, advokat za izvršno pravo zastupa dužnika tokom svih faza izvršnog postupka i pruža potrebnu pravnu pomoć, sa posebnim akcentom na poštovanju prava koje izvršni dužnik tokom izvršnog postupka ima. Advokat za izvršni postupak proverava valjanost izvršnih isprava, proverava da li je reč o zastarelom potraživanju i podnosi zahteve za otklanjanje nepravilnosti koje su moguće tokom sprovođenja izvršnog postupka. Advokat za izvršni postupak podnosi prigovore u skladu sa zakonom.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža pravnu pomoć klijentima preko 20 godina. Kancelarija omogućava rešavanje pravnih pitanja na najbolji način i u najboljem interesu svojih klijenata. Advokatski tim stručnjaka, specijalizovanih za izvršni postupak i izvršno pravo, zastupa klijente u izvršnim postupcima, u kojima se vrši prinudno namirenje potraživanja poverilaca zasnovano na izvršnim i verodostojnim ispravama.