Skip to main content

Razvod braka po tužbi je postupak okončanja bračne zajednice, gde jedan od supružnika (tužilac) pokreće sudski postupak za okončanje braka protiv drugog supružnika (tuženog). Razvod braka po tužbi je u domaćem zakonodavstvu regulisan i uređen Porodičnim zakonom.

Razvod braka po tužbi postoji u situacijama kada su prisutni ozbiljni i trajno narušeni bračni odnosi ili nemogućnost daljeg ostvarivanja zajednice života. Razvod braka po tužbi je pravni postupak gde se najčešće primenjuje porodično pravo.

Postupak za razvod braka po tužbi uključuje sledeće korake: priprema tužbe za razvod braka po tužbi, podnošenje tužbe, plaćanje taksi, pozivanje tuženog, mirenje, glavna rasprava, privremene mere, presuda, pravo na žalbu, pravosnažnost presude.

Kako je svaki korak vezan za brakorazvodnu parnicu složen, osetljiv i kompleksan, poželjno je da se za postupak za razvod braka angažuje advokat za razvod braka.

Priprema tužbe za razvod braka po tužbi podrazumeva da osoba koja želi da pokrene razvod braka (tužilac) pripremi tužbu za razvod braka. Tužba treba da sadrži osnovne podatke o oba supružnika, datum i mesto sklapanja braka, navode o deci iz braka i razloge za razvod. Pre nego što otpočne postupak za razvod braka po tužbi, neophodno je da supružnici pribave Izvod iz Matične knjige venčanih i Izvod iz Matične knjige rođenih za svako od dece (ako u braku imaju zajedničku decu). Nakon podnošenja potrebne dokumentacije na uvid sledi postupak pisanja tužbe za razvod braka. Tužbu za razvod braka po tužbi može da podnese supružnik-tužilac.

Tužba ta za razvod braka se podnosi osnovnom sudu u mestu gde tužilac ili tuženi ima prebivalište. Razvod braka po tužbi daje zakonsku mogućnost da se tužba podnese lično ili putem advokata za razvod braka.

Kod podnošenja tužbe je potrebno platiti sudske takse, koje se određuju zavisno od suda i složenosti brakorazvodne parnice odnosno samo slučaja razvoda braka.

Sud će, nakon prijema tužbe, pozvati tuženog da dostavi odgovor na tužbu u određenom roku. Tuženi ima pravo da se izjasni o navodima iz tužbe.

Za razvod braka po tužbi je karakteristično da postoji postupak mirenja, koji započinje pre sudskog postupka samog razvoda. Mirenje se naročito predlaže u slučaju braka gde postoje zajednička deca. Cilj mirenja je sporazumno rešavanje pitanja razvoda i buduće brige o zajedničkoj deci.

Kod neuspelog mirenja ili ukoliko jedan od supružnika odbije postupak mirenja, zakazuje se glavna rasprava. Na glavnoj raspravi se iznose dokazi pred sudom i saslušavaju svedoci, ako postoje. U pozivu za ročište (oba supružnika se pozivaju) sud obaveštava o datumu, času, adresi i broju sudnice u kojoj će se ročište održati. U postupku za razvod braka po tužbi se primenjuje istražno načelo – sud je ovlašćen da utvrđuje činjenice i kada one nisu sporne među strankama, kao i da samostalno istražuje činjenice. U pojedinim slučajevima sud donosi privremene mere, kojima se određuje starateljstvo nad decom, visina alimentacije i način održavanja kontakta sa decom do okončanja postupka razvoda.

Nakon što sud sasluša sve strane i analizira dokaze, donosi presudu o razvodu braka. Presuda o razvodu braka po tužbi obuhvata i odluke o starateljstvu, alimentaciji i podeli imovine supružnika.

Nezadovoljna strana u brakorazvodnoj parnici ima zakonsko pravo da uloži žalbu na prvostepenu presudu suda i to u roku od 15 dana od prijema presude. Žalba se podnosi višem sudu koji može potvrditi, preinačiti ili poništiti prvostepenu presudu. Poželjno je da se advokat za razvod braka angažuje za sastavljanja i podnošenje žalbe.

U slučaju da žalba nije uložena u zakonskom roku, presuda postaje pravosnažna i brak je zvanično razveden.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd pruža pravne usluge iz oblasti porodičnog prava, te time i razvoda braka. Kancelarija, kao tim stručnjaka iz oblasti porodično pravo, osigurava da se primeni pravilna procedura i time olakša donošenje presude kod razvoda braka.