Skip to main content

Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti je pravni posao kojim se vrši kupoprodaja nepokretnosti. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti obavezuje prodavca nepokretnosti da prenese na kupca predmetne nepokretnosti pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupca da plati prodavcu cenu u novcu i preuzme stvar koja je predmet kupoprodaje.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je takva vrsta ugovora čija forma i sadržina su propisani Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o prometu nepokretnosti i Zakonom o javnom beležništvu. Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti potrebno je primeniti i pojedine odredbe Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Shodno Zakonu o obligacionim odnosima ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je strogo definisan po svojoj formi, sadržini, bitnim elementima ugovora, kao i obavezama ugovornih strana. Bitni elementi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti su stvar i cena. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti solemnizovan pod pretnjom ništavosti, te se na njega primenjuju i odredbe Zakona o javnim beležnicima.

Da bi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mogao biti sklopljen, neophodno je pribaviti dokaze o pravu vlasništva (list nepokretnosti, rešenje o nasleđivanju, prethodni ugovori).

Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pisanoj formi, a potpisi ugovarača potvrđuju se od strane javnog beležnika (solemnizacija). Izuzetak od ovog pravila je okolnost u kojoj sud priznaje pravno dejstvo ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koji je zaključen u pisanoj formi bez overenih potpisa ugovarača kod suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da takvim ugovorom nije povređeno pravo preče kupovine, niti prinudni propis. Odmah nakon solemnizacije javni beležnik ga elektronskim putem prosleđuje republičkom organu nadležnom za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, nakon čega dolazi do primene odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezima na imovinu ili Zakona o PDV-u i RGZ – Službi za katastar nepokretnosti.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sačinjava advokat za kupoprodaju nekretnina.

Advokat za kupoprodaju nekretnina će takođe, pre sklapanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, izvršiti i sledeće pravne radnje: proveriti da li je predmetna nepokretnost opterećena kakvim teretom ili zabranama, izvršiti uvid u ličnu kartu prodavca radi utvrđivanja da li je prodavac lice koje se za to deklariše ili je reč o njegovom punomoćniku ili nekom trećem licu, utvrditi da li se radi o posebnoj ili zajedničkoj svojini prodavca (npr. bračna tekovina, poklon, kupovina pre braka i dr.) Advokat za kupoprodaju nekretnina vrši utvrđivanje svih navedenih podataka, koje je naročito važno kada se radi o kupoprodaji nepokretnosti od strane naših državljana koji su nastanjeni u inostranstvu, bez obzira da li se nalaze na strani kupca ili prodavca. Na ovaj način, proverom svih bitnih elemenata, advokat za kupoprodaju nekretnina osigurava pravnu sigurnost u prometu nekretninama u Srbiji.

Advokat za kupoprodaju nekretnina proverava valjanost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i takođe pruža stručnu pomoć u procesu kupoprodaje nepokretnosti. Advokat za kupoprodaju nekretnina proverava dokumentaciju koja nije uknjižena, pribavlja izvode iz listova nepokretnosti, postupa pred nadležnim službama za Katastar nepokretnosti kod upisa prava svojine, postupa pred nadležnim službama u vezi uspostavljanja, upisa, realizacije i brisanja hipoteke. Advokat za kupoprodaju nekretnina zastupa u svim pravnim sporovima u vezi sa nekretninama. Advokat za kupoprodaju nekretnina vrši, za sva pravna i fizička lica i pravne poslove ozakonjenja (legalizacije bespravno izgrađenih objekata). Advokat za kupoprodaju nekretnina se bavi i svim pravnim poslovima kada se radi o kupoprodaji nekretnine koja je u izgradnji.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd je sklopila ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom i može da vrši sve vrste uknjižbi prava i podataka o ličnosti vlasnika.