Skip to main content

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd sa Republičkim geodetskim zavodom imaj zaključen Ugovor o pristupanju i korišćenju sistema eŠalter, te je omogućeno podnošenje zahteva u formi elektronskog dokumenta, za upis u katastar nepokretnosti i vodova i za izdavanje podataka katastra nepokretnosti i vodova.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd može pružiti sve potrebne usluge za nesmetan upis nepokretnosti u katastar,

poštujući izmene koje su stupile na snagu 04.11.2023. godine.

Zahtevi koji se podnose u katastar elektronskim putem preko Advokatske kancelarije Slavica Janjić, kao advokata za nepokretnosti obuhvataju:

  • promenu imaoca prava na nepokretnosti,
  • promenu vrste prava (kao što su konverzija, upis drugih stvarnih i obligacionih prava, predbeležba objekta u izgradnji),
  • upis hipoteke, brisanje hipoteke, upis zabeležbe, brisanje zabeležbi, brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava,
  • zahtev za promenu indikacija pravnog lica,
  • zahtev za promenu indikacija fizičkog lica,
  • zahtev za upis JMBG,
  • promenu namene zemljišta,
  • utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja,
  • promenu načina korišćenja i kategorije klase zemljišta,
  • ispravka vrste i/ili imaoca prava ili ispravku ličnih podataka, kao i ispravku podataka o hipoteci, zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima

Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd je specijalizovana za sve imovinsko-pravne poslove, pa time i poslove vezane za nepokretnosti, kao i druge oblike imovine. U slučaju kupoprodaje nepokretnosti, prenošenja prava vlasništva, sklapanja svih vrsta ugovora kod promene svojine, Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd pruža sve neophodne pravne usluge u najboljem interesu klijenta. Kako promene na imovini obuhvataju i prikupljanje, evidentiranje i podnošenje dokumentacije u javne registre (uključujući i katastar) i druge nadležne institucije, Kancelarija, prateći sve zakonske izmene i usklađujući svoj rada sa njima, omogućava klijentima nesmetano prenošenje prava vlasništva, ažuriranje svih promena na nepokretnosti i pribavljanje sve neophodne dokumentacije koja prati imovinsko-pravne poslove. Advokatska kancelarija Slavica Janjić Beograd pruža i savetodavne usluge, kako bi zainteresovanim stranama pružila sve neophodne informacije u vezi imovine.