Skip to main content

Po osnovu zakona, preduzetnik i nakon brisanja iz registra kao fizičko lice odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Po tužbi za neizmirene obaveze i rešenja o izvršenju nastala je tužba.

Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Dragane Marinković, članova veća, u parnici tužioca JKP Kučevo, Kučevo, koga zastupa Dragan Miloradović, advokat iz …, protiv tužene AA iz …, koju zastupa punomoćnik Dušan Cvejić, advokat iz …, radi duga, odlučujući o sukobu nadležnosti Osnovnog suda u Požarevcu, Sudska jedinica u Kučevu i Privrednog suda u Požarevcu, u sednici održanoj 15.10.2020. godine, doneo je rešenju po kom je za postupanje u ovom predmetu stvarno i mesno je nadležan Osnovni sud u Požarevcu Sudska jedinica Kučevo.

Obrazloženje:

„Tužilac JKP Kučevo podneo je 23.09.2019. godine predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja nastalog vršenjem komunalnih usluga protiv tužene AA, preduzetnika Zanatska … radnja „BB“ …, javnom izvršitelju koji je doneo rešenje o izvršenju I.ivk 1878/2019 od 07.10.2019. godine.

Rešenjem Privrednog suda u Požarevcu Ipv (Ivk) 46/2020 od 08.07.2020. godine usvojen je prigovor izvršnog dužnika i stavljeno van snage navedeno rešenje o izvršenju u delu kojim su određeni sredstvo i predmet izvršenja i ukinute sprovedene radnje, s tim da se po pravnosnažnosti rešenja postupak nastavi kao povodom prigovora protiv platnog naloga.

Rešenjem P 212/2020 od 22.07.2020. godine Privredni sud u Požarevcu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj parnici, s tim da se po pravnosnažnosti rešenja predmet dostavi na dalje postupanje Osnovnom sudu u Požarevcu, Sudska jedinica Kučevo, kao stvarno i mesno nadležnom sudu, jer je preduzetnik AA, brisana iz registra 26.02.2018. godine.

Osnovni sud u Požarevcu, Sudska jedinica Kučevo nije prihvatio stvarnu nadležnost i predmet je uz dopis P 919/2020 od 01.10.2020. godine dostavio Vrhovnom kasacionom sudu radi rešavanja sukoba nadležnosti, nalazeći da iako je predlog za izvršenje podnet, posle brisanja preduzetničke radnje AA preduzetnika iz registra, za postupanje je stvarno nadležan Privredni sud u Požarevcu, jer je kao izvršni dužnik, odnosno tuženi označen preduzetnik i preduzetnička radnja.

Rešavajući nastali sukob stvarne nadležnosti na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o uređenju sudova i člana 22. stav 2. Zakona o parničnom postupku, Vrhovni kasacioni sud je našao da je za postupanje u ovom predmetu stvarno nadležan Osnovni sud u Požarevcu, Sudska jedinica Kučevo.

Po članu 22. stav 2. Zakona o uređenju sudova Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građansko-pravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud.

Prema članu 25. stav 1. tačka 1. Zakona o uređenju sudova, Privredni sud u prvom stepenu sudi u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, kao i kada je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva.

Dakle, privredni sudovi su nadležni da sude u sporovima između privrednih subjekata, u koje spadaju i preduzetnici, a pojam preduzetnika definisan je odredbom člana 83. stav 1. Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o registraciji. Po odredbi člana 85. Zakona o privrednim društvima preduzetnik odgovara za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra. Po članu 91. istog zakona, preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz registra privrednih subjekata zbog prestanka obavljanja delatnosti odjavom ili po sili zakona.

Po članu 15. stav 1. ZPP, sud po službenoj dužnosti odmah po prijemu tužbe ocenjuje da li je nadležan i u kojem sastavu je nadležan, na osnovu navoda u tužbi i na osnovu činjenica koje su sudu poznate, a u članu 17. stav 1. tog zakona propisano je da sud u toku celog postupka po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost.

Imajući u vidu navedeno, svojstvo preduzetnika na dan podnošenja tužbe je relevantno za određivanje stvarne nadležnosti suda, pa u situaciji kada je preduzetnik brisan iz registra privrednih subjekata pre podnošenja tužbe, odnosno predloga za izvršenje u konkretnom slučaju, to za postupanje u ovoj parnici nije stvarno nadležan privredni sud u smislu člana 25. stav 1. tačka 1. Zakona o uređenju sudova, već osnovni sud po članu 22. stav 2. tog zakona. Bez uticaja je činjenica da je kao izvršni dužnik, odnosno tužena označena AA preduzetnik i preduzetnička radnja, budući da u konkretnom slučaju stranačku sposobnost ima fizičko lice u smislu člana 74. stav 1. ZPP.

Imajući u vidu navedeno, za postupanje u ovom predmetu stvarno i mesno je nadležan Osnovni sud u Požarevcu Sudska jedinica Kučevo, pa je na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o parničnom postupku odlučeno kao u izreci.

Kako se Privredni sud u Požarevcu rešenjem P 212/2020 od 22.07.2020. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj parnici, a propustio da u smislu člana 463. stav 1. ZPP ukine platni nalog, Osnovni sud u Požarevcu Sudska jedinica Kučevo će pre nego što nastavi postupanje predmet dostaviti Privrednom sudu u Požarevcu kako bi dopunskim rešenjem odlučio u smislu navedene odredbe.“

Izvor: Vrhovni kasacioni sud, Beograd R1 429/2020 od 15.10.2020. godine