Skip to main content

Zakon o radu daje mogućnost poslodavcu da zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada. Kod izmene ugovorenih uslova rada poslodavac je u obavezi da zaposlenom ponudi ono radno mesto koje je odgovarajuće i u skladu sa istom vrstom i stepenom stručne spreme koja je predviđena ugovorom o radu za prvobitni posao. U slučaju da poslodavac utvrdi da je neophodno da izvrši preraspodelu zaposlenih na nova radna mesta dužan je da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje mora obavezno da sadrži razloge za ponuđeni aneks ugovora i rok u kojem zaposleni treba da se izjasni. Razlozi za premeštaj moraju biti konkretizovani navođenjem činjenica od strane poslodavca iz kojih proizilazi potreba procesa i organizacija rada, pri čemu je nužno navesti činjenice koje opravdavaju premeštanje. Aneks ugovora o radu smatra se nezakonitim ukoliko on predviđa da zaposleni bude premešten na poslove koje nikada nije obavljao, a koji su određeni aneksom.

Advokat za radno pravo pruža zaposlenima kvalifikovana pravna objašnjenja u vezi svojih prava i obaveza iz radnog odnosa sa akcentom na njihova prava. Advokat za radno pravo pruža zaštitu zaposlenima u postupku ugovaranja svih elemenata ugovora o radu. Advokat za radno pravo pruža pravne usluge iz oblasti radnog prava, koje se odnose i na postojanje nezakonitog aneksa ugovora o radu. U slučaju nezakonitog aneksa ugovora o radu, advokat za radno pravo može zastupati stranku pred poslodavcem u cilju mirnog rešavanja nastalog problema ili u krajnjem slučaju podneti tužbu odnosno pokrenuti radni spor. U tom slučaju advokat za radno pravo zastupa zaposlenog pred nadležnim sudom.

Primer sudske prakse, gde se premeštaj zaposlenog ne vrši u skladu sa odgovarajućim poslom i stručnom spremom – presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1107/21 od 9. 6. 2021. godine.

Iz obrazloženja:

„Naime, prema odredbi člana 171. stav 1. tačka 1. Zakona o radu poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) i u slučaju premeštaja na drugi odgovarajući posao zbog potrebe procesa i organizacije rada.

Odgovarajućim poslom u smislu stava 1. tačka 1. ovog člana smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme.

U konkretnom slučaju tužilac je počev od 1. 11. 2016. godine obavljao poslove kod tuženog na radnom mestu bravar za bager Glodar, RJBTO sistem, pogon „Tamnava“ – Istočno polje, organizaciona celina, površinski kopovi Baroševac, Ogranak RB „Kolubara“ za koje se zahteva V, IV stepen stručne spreme i vrsta stručne spreme mašinska. Na osnovu Aneksa br.5 ugovora o radu od 27. 3. 2019. godine, tužilac je premešten na radno mesto tehničar za otpremu uzoraka uglja za koji je predviđen IV, III stepen stručne spreme i vrsta stručne spreme tehnička, koji posao tužilac faktički uopšte ne obavlja, već radi kao domar u direkciji u tri smene i to tako što pali i gasi svetla, zaključava i otključava ulaz u objekat direkcije i u još jednoj zgradi u kojoj se nalazi veliko kupatilo i garderobe za 1000 ljudi i izbacuje smeće iz kante u kontejner ispred zgrade direkcije. Polazeći od izloženog, po nalaženju ovog suda, pravilno je prvostepeni sud zaključio da je osporeni aneks nezakonit. Naime, premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto mora da bude rezultat stvarne potrebe procesa i organizacije rada kod tuženog. S tim u vezi, zaključenje aneksa ugovora o radu mora da sadrži razloge koji su uslovili premeštanje zaposlenog na drugo radno mesto. Ti razlozi moraju biti konkretizovani navođenjem činjenica iz kojih proizilazi potreba procesa i organizacija rada, pri čemu je nužno navesti činjenice koje opravdavaju premeštanje. U konkretnom slučaju, tuženi je ponudio tužiocu zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštanja na drugo radno mesto zbog primene Pravilnika o organizaciji i sistematizacije poslova kod poslodavca, odnosno popunjavanje upražnjenog radnog mesta izvršioca u cilju efikasnije koordinacije i organizacije poslova na pogonu „Tamnava“ istočno polje, što predstavlja opštu formulaciju, bez obrazloženja tih razloga, pri čemu sama potreba mora da bude u vezi sa ovim što je u konkretnom slučaju poslužilo kao razlog raspoređivanje na drugo radno mesto, a čega nema u konkretnom slučaju, pa je iz tog razloga aneks nezakonit. S tim u vezi, tužilac nakon premeštaja nikada nije obavljao poslove radnog mesta tehničara za otpremu uzorak uglja, već je radio kao domar, što takođe zaključeni aneks ugovora o radu čini nezakonitim, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud.“

Izvor: Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1107/21 od 9. 6. 2021. godine.