Skip to main content

Shodno Porodičnom zakonu, svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika. Razvod braka može biti u vidu pismenog sporazuma o razvodu ili razvod po tužbi.

Bilo da se radi o sporazumnom prekidu braka ili razvodu po tužbi, advokat za razvod braka može pružiti pravnu pomoć, koja uključuje sledeće pravne radnje:
1. sastavljanje pismenog sporazuma o razvodu,
2. pokretanje brakorazvodne parnice,
3. zastupanje supružnika koji je podneo zahtev za razvod braka pred sudom,
4. pravne radnje u vezi vršenja roditeljskog prava razvedenih supružnika,
5. pravne radnje koje se odnose na deobu bračne tekovine (imovine) nakon prekida bračne zajednice,
6. pravne radnje oko utvrđivanja i naplate alimentacije,
7. pravne radnje vezane za zakonska izdržavanja i poveravanje dece na staranje,
8. ostale pravne poslove u skladu sa Porodičnim zakonom u delu koji se odnosi na pitanja prekida bračne ili vanbračne zajednice.

Kada je reč o sastavljanju sporazuma o razvodu braka, propisane su zakonske odredbe u pogledu njegovog sadržaja. Advokat za razvod braka sastavlja sporazum o razvodu poštujući njegove obavezne elemente: pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. U okviru sporazuma o razvodu braka, koji sastavi advokat za razvod braka, se vršenje roditeljskog prava može sporazumno rešiti kao zajedničko vršenje roditeljskog prava ili samostalno vršenje roditeljskog prava.

U slučaju da nije moguće sporazumno prekinuti brak,

advokat za razvod braka po ovlašćenju supružnika koji želi da ga prekine,

će pokrenuti brakorazvodnu parnicu.

Tokom postupka brakorazvodne parnice, advokat za razvod će pribaviti sva potrebna dokumenta od nadležnih organa. Po dobijanju sudske presude po okončanju brakorazvodne parnice, koju je vodio advokat za razvod braka, jasno su definisane sledeće stvari: prestanak braka, zajedničko vršenje roditeljskog prava ili samostalno vršenje roditeljskog prava, adresa prebivališta na kojoj će dete živeti, visina obaveze izdržavanja koje je dužan da plaća roditelj kome dete nije povereno, model i način viđanja i održavanja ličnog kontakta deteta i roditelja sa kojim dete ne živi i izdržavanje bračnog druga. Ako se nakon okončanja braka po tužbi jave sporna pitanja za koje je doneta sudska presuda, advokat za razvod braka može u svakom trenutku preduzeti sve pravne radnje kako bi zaštitio prava deteta definisana presudom o razvodu braka.

Pravne radnje koje se odnose na deobu bračne tekovine (imovine) nakon prekida bračne zajednice, advokat za razvod braka preduzima (u skladu sa zakonom) u posebnom parničnom postupku, koji se može voditi tek po zvaničnom okončanju bračne zajednice odnosno nakon brakorazvodnog postupka. Dokumentacija, koja se pribavlja kao dokaz o sticanju zajedničke imovine supružniku ili uvećanje imovine od strane jednog supružnika, kao i dokumentacija koja dokazuje posebnu bračnu imovinu supružniku, je deo poslova koje opunomoćeni advokat za razvod braka dostavlja u parničnom postupku u cilju pravednog utvrđivanja i deobe bračne tekovine. Okolnost u kojoj postoji mogućnost da se bivši supružnici dogovore oko deobe zajedničke imovine se smatra najboljim rešenjem, te se u tom slučaju pravni poslovi advokata za razvod svode na sastavljanje sporazuma o deobi bračne imovine bivših supružnika.

Posebno osetljivo pravno pitanje je pitanje alimentacije i izdržavanje dece i izdržavanje bračnog druga. Alimentacija je novčani iznos koji dužnik izdržavanja plaća u korist poverioca izdržavanja radi zadovoljenja njegovih osnovnih egzistencijalnih potreba. Alimentacija je obezbeđivanje materijalne potpore licu, koje nema dovoljno sredstava za izdržavanje, u vidu pokrivanja troškova za ishranu, odeću, obuću, higijenu, obrazovanje i društveni život. U našem zakonodavstvu, pitanje alimentacije spada u pitanja regulisana odredbama porodičnog prava i sama alimentacija (kao pravo izdržavanja) je definisana Porodičnim zakonom. Pravo na alimentaciju imaju: supružnici i vanbračni partneri, majka deteta, maloletna i punoletna deca, roditelji, adoptivni srodnici (usvojitelji i usvojenici), brat i sestra, očuh, maćeha i pastorak.

Advokati za razvod braka mogu, za svoje klijente, pokrenuti pravna pitanja vezana za pravo izdržavanja (odnosno utvrđivanje i isplatu) alimentacije u situacijama kada to zakon dozvoljava. Izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu, a kada ima više poverilaca izdržavanja, pravo deteta na izdržavanje ima prvenstvo, te se u tom kontekstu preduzimaju i sve pravne radnje advokata za razvod braka. Neplaćanje alimentacije, kao oblika izdržavanja deteta određenog po sudskoj presudi (ili sporazumno), se smatra krivičnim delom.