Skip to main content

Najčešća forma pravnih odnosa je ugovor, a pravna oblast u kojoj su ugovori najzastupljeniji je građansko pravo, zbog svoje sveobuhvatnosti.

Advokat za ugovore, koji su karakteristični za građansko pravo, je specijalizovan za ugovore iz oblasti

stvarnog prava, obligacionog prava, naslednog prava, porodičnog prava, medijskog prava, kao i prava intelektualne svojine.

Advokat za ugovore, proistekle iz pravnih poslova i pravnih odnosa građanskog prava (stvarnog i naslednog) pruža usluge izrade svih vrsta ugovora vezanih za imovinu i to:
– promet stvari, kao pokretne i nepokretne imovine (kupoprodaja pokretnih stvari i nepokretnosti),
– ugovor o poklonu, kao i ugovor o zakupu,
– svojine, državine, hipoteke i prava službenosti,
– raspodelu imovine nakon smrti,
– ugovor o doživotnom izdržavanju,
– ugovor o raspodeli imovine za života.

Advokat za ugovore iz oblasti obligacionog prava, privrednim subjektima, kao nosiocima prava i obaveza iz obligacionih odnosa, pruža pravne usluge izrade ugovora:
– osnovnih ugovora iz obligacija (privredni subjekti ih zaključuju u obavljanju delatnosti koje sačinjavaju predmete njihovog poslovanja),
– pomoćnih ugovora iz obligacionih odnosa (privredni subjekti ih zaključuju u vezi sa delatnostima koje sačinjavaju predmet njihovog poslovanja, radi lakšeg obavljanja tih delatnosti).
Advokat za ugovore iz oblasti obligacionog prava može svojim pravnim znanjem i iskustvom pomoći kod sačinjavanja svih vrsta ugovora koji proističu iz pravnih obligacionih poslova. Vrste ugovora u privredi, koje su najčešće prisutne:
– ugovor o špediciji,
– ugovor o kupoprodaji robe,
– ugovor o trgovinskom zastupanju
– ugovor o međunarodnom zastupanju,
– ugovor o lizingu,
– ugovor o osiguranju,
– ugovor o komisionu,
– ugovor o kreditu,
– ugovor o zajedničkom ulaganju i druge vrste ugovora.

Advokat za ugovore, sa pravnom ekspertizom iz oblasti porodičnog prava, predlaže pravno rešenje u najboljem interesu ugovornih strana. Advokat za ugovore pruža pravne usluge, koje su od važnosti za ugovorne strane, a koje podrazumevaju davanje pravnih saveta i mišljenja od početka pravnog posla, preko njegove realizacije, pa do eventualnog raskida ugovora i posledica koje se u tom slučaju mogu javiti. Advokat za ugovore, koji proizilaze iz pravnih odnosa u porodičnom pravu, najčešće pruža pravne usluge vezane za:
– izradu ugovora o deobi bračne imovine (deoba zajedničke i posebne imovine supružnika kod razvoda braka ili sklapanjem bračnog ugovora),
– predbračne i bračne ugovore i sve ostale vrste ugovora koji se mogu javiti kod razvoda braka (sačinjavanje ugovora o sporazumnoj deobi bračne imovine).

Medijsko pravo i pravo intelektualne svojine su vrlo specifične pravne oblasti građanskog prava. Za sve stranke, koje imaju potrebu za formalizovanjem pravnih odnosa iz ovih oblasti, advokat za ugovore će pružiti sve aktuelne pravne informacije iz oblast javnog informisanja, kao i određene kreacije ljudskog uma u cilju zaštite autorskog prava i prava srodnih autorskom pravu, kao i pravu industrijske svojine. Advokat za ugovore može izraditi sledeće ugovore iz ovih oblasti:
– ugovori vezani za poslovi produkcije, bavljenje talentima i finansijama, zaštita žigova, autorskih prava i drugo,
– sastavljanje i revizija svih vrsta ugovora iz oblasti medija,
– ugovori o licenci, autorski ugovori,
– ugovori o sponzorstvu i svi drugi ugovori iz oblasti zaštite intelektualne svojine.