Skip to main content

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države. Krivično pravo štiti integritet i bezbednost lica, države, imovine ili privrednih subjekata.

Krivično pravo ima za cilj da propisanim pravnim normama reguliše određena ponašanja kao krivična dela i ujedno propisuje krivične sankcije za ta dela, kao i uslove za njihovu primenu prema učiniocima krivičnih dela. Prema Krivičnom zakoniku krivično delo se definiše kao ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.

Sredstva krivičnopravne zaštite su krivične sankcije.

Krivične sankcije su mere koje društvo prinudno primenjuje prema učiniocu krivičnog dela. Fizičko lice može biti izvršilac svakog prekršaja, dok pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu mogu izvršiti samo prekršaje u oblasti privrednog i finansijskog poslovanja.

Pored suda, u krivičnom postupku, su najznačajniji oni koji vrše funkciju optužbe, javni tužioci i funkciju odbrane, odnosno advokat za krivično pravo.

Advokat za krivično pravo i prekršajno pravo pruža sve pravne usluge koje su vezane za kazneno delo, krivicu, kaznene sankcije i prekršaje.

Advokat za krivično pravo pruža pravne usluge vezane za:

  • zastupanje i odbranu klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima,
  • zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
  • zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela,
  • zastupanje pravnih lice u postupcima za počinjene privredne prestupe,
  • zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica kao i odbrana ovih lica u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  • odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka,
  • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  • savetovanje iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava za fizička i pravna lica,
  • pružanje pravnih usluga pri podnošenju krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta akata u krivičnom postupku,
  • pružanje pravnih usluga pri podnošenju predloga za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka, naknadu štete zbog neopravdanog lišenja slobode.

Advokat za krivično pravo pruža sve pravne usluge predviđene Krivičnim zakonikom za lica koja se smatraju oštećenima počinjenim krivičnim delom. Advokat za krivično pravo, kao punomoćnik oštećenog (advokat odbrane), pruža pravne usluge:

– zastupanja fizičkih i/ili pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,

– zastupanje i dobrana pravnih lica u postupcima privrednih prestupa,

– zastupanje i odbrana oštećenih maloletnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima.

Advokat za krivično pravo zastupa oštećenog i u njegovo ime preduzima sve pravne radnje u cilju ostvarivanja interesa oštećenog i njegovog imovinskopravnog zahteva. Advokat za krivično pravo daje izjave potrebne za vođenje krivičnog postupka i preduzima sve radnje na koje oštećeni, po zakonu, ima pravo. Advokat za krivično pravo, kao privatni tužilac po ovlašćenju oštećenog, dokazima potkrepljuje sve navode iz privatne tužbe i zastupa oštećenog po privatnoj tužbi do okončanja postupka

Advokat za krivično pravo, kao advokat odbrane pribavlja neophodnu dokumentaciju, dokaze i činjenice i omogućava svedočenja stručnih lica ili svedoka, a u cilju oslobađanja od krivice ili obezbeđivanja fer i zakonom predviđenog načina odbrane i suđenja.