Skip to main content

Promet nepokretnosti je pravni posao koji se obavlja sklapanjem ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kojim se prodavac predmetne nekretnine (završene ili u izgradnji) obavezuje da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupca da plati prodavcu cenu u novcu i preuzme nekretninu, koja je predmet kupoprodaje.

Kupoprodaja nepokretnosti zauzima posebno mesto kada se radi o obligacionim odnosima, zbog složenosti pravnog posla. Neophodno je dobro poznavanje materije vezane za Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o porezu na imovinu, te je iz tog razloga potrebno angažovati advokata za promet (kupoprodaju) nekretnina.

Advokat za kupoprodaju nekretnina će izvršiti sve neophodne radnje

kako bi kupoprodaja nekretnine bila sigurna za kupca,

ali i prodavca (u smislu naplate).

Advokat za kupoprodaju nekretnina je posebno potreban kada stranke kupuju nekretnine koje nisu uknjižene u katastru nepokretnosti, kako bi kupac bio pravno valjano informisan da li predmetna nepokretnost uopšte može biti uknjižena, koji su uslovi za to, odnosno da li uopšte takva, konkretna, nekretnina može biti u pravnom prometu.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sačinjen u zakonom propisanoj formi. Njegova sadržina zavisi od okolnosti kupoprodaje. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti solemnizovan pod pretnjom ništavosti, te se na njega primenjuju i odredbe Zakona o javnim beležnicima.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti u pisanoj formi i sačinjava ga advokat za kupoprodaju nekretnina.

Pored usluge sačinjavanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, advokat za kupoprodaju nekretnina pruža i sledeće usluge:
• posredovanje u kupovini i prodaji nepokretnosti,
• provera ugovora o kupoprodaji nepokretnosti,
• pružanje stručne pomoći u procesu kupoprodaje nepokretnosti,
• provera dokumentacije kod kupovine nekretnine koja nije uknjižena,
• pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti
• postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti kod upisa prava svojine,
• postupci pred nadležnim službama u vezi uspostavljanja, upisa, realizacije i brisanja hipoteke,
• zastupanje u svim pravnim sporovima u vezi sa nekretninama,
• ozakonjenje tj. legalizacija bespravno izgrađenih objekata.

Advokat za kupoprodaju nekretnina se bavi i svim pravnim poslovima kada se radi o kupoprodaji nekretnine koja je u izgradnji. U tom slučaju, advokat za kupoprodaju nekretnina pruža sledeće pravne usluge:
• rešavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji na kojoj će se graditi nekretnina, priprema lokacija za gradnju,
• zastupanje u procesu kupoprodaje nekretnina od investitora u procesu izgradnje,
• sastavljanje ugovora o izgradnji objekta i ugovora o zajedničkoj izgradnji,
• sastavljanje ugovora o izgradnji nepokretnosti,
• pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola,
• angažovanje stručnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku procesa izgradnje objekta,
• upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti,
• zastupanje stranaka u postupku za otklanjanje nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti,
• pružanje pravne pomoći u procedurama za dobijanje građevinskih dozvola,
• pružanje pravne pomoći kod izvršavanja obaveza u skladu sa relevantnim propisima u toku izgradnje objekata, koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i svim drugim zakonskim procedurama pred nadležnim organima,
• zastupanje stranaka u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti.

Advokat za kupoprodaju nekretnina se takođe bavi i sledećim pravnim poslovima:
• posredovanje u zakupu nepokretnosti,
• sačinjavanje ugovora o zakupu nepokretnosti,
• vođenje računa o nekretnini u zakupu,
• sačinjavanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,
• sačinjavanje ugovora o upravljanju i održavanju objekata,
• posredovanje u kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta i sastavljanje ugovora o kupoprodaji zemljišta,
• zastupanje u svim sporovima koji se tiču imovinskopravnih odnosa.