Skip to main content

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Radni odnos je pravni odnos između subjekata radnog prava. Radni odnosi mogu biti individualni i kolektivni.

Subjekti radnog prava su nosioci prava i obaveza

iz radnog odnosa – poslodavac i zaposleni.

Advokat za radno pravo pruža stručnu pravnu pomoć, kako pravnim, tako i fizičkim licima, u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava, rada i radnog odnosa. Advokat za radno pravo tumači zakone strankama, nudi najbolje pravno rešenje za stranku (poslodavca i zaposlenog), prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju, zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonom.

Advokat za radno pravo poslodavcima pruža sledeće pravne usluge:

 • konsalting iz oblasti radnog prava, kao i savetovanje iz oblasti poreskog prava,
 • izrada svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih,
 • učestvuje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora i uvođenja procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada,
 • sačinjava kolektivne ugovore u skladu sa zakonom (opšte, granske i kolektivne ugovore),
 • advokat za radno pravo izrađuje pravilnik o radu i ostale pravne akte u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa, kao i izradu pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja,
 • izrada pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije,
 • sačinjava ugovor o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada,
 • izrada otkaza ugovora o radu,
 • zastupa poslodavce pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa.

Advokat za radno pravo pruža sledeće pravne usluge zaposlenima:

 • davanje stručnog mišljenja povodom radnih odnosa i svih zakonskih odredbi koji ga određuju,
 • informisanje zaposlenih u vezi zaštite zlostavljanja na radu (mobinga), diskriminacije i zakonom zagarantovana prava radnika
 • ugovaranje svih elemenata ugovora o radu,
 • zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca,
 • pravne sluge kod naplate zaostalih potraživanja po osnovu zarada i drugih primanja iz radnog odnosa,
 • zastupanje stranaka pred nadležnim organima,
 • advokat za radno pravo pokreće tužbu povodom nezakonitih elemenata ugovora o radu i svih ostalih elemenata iz radnog odnosa koji nisu u skladu sa Zakonom o radu.

Ukoliko dođe do prestanka radnog odnosa, advokat za radno pravo, podnosi tužbu za povredu radnog prava, prikuplja svu potrebnu dokumentaciju i zastupa stranke pred sudom.

Advokat za radno pravo omogućava da se, angažovanjem kao posrednik, sporni odnosi iz oblasti rada reše putem pregovaranja i posredovanja, čime stranama u sporu (zaposleni i poslodavac) pomaže da postignu sporazum i dođu do rešenja izbegavajući tužbu i troškove parničnog postupka.