Skip to main content

Zakon o zaštiti potrošača se primenjuje na odnose potrošača i trgovaca, koji su predmet samog zakona, osim u slučaju postojanja posebnih odredbi kojima se uređuju predmetni odnosi koji obezbeđuju viši nivo zaštite u skladu sa posebnim propisima.

Zakon o zaštiti potrošača se primenjuje u sledećim situacijama:
„1) pružanja usluga iz ugovora o organizovanju putovanja, povezanom putnom aranžmanu, vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti i prava potrošača iz ugovora o boravku učenika ili studenata u porodici u inostranstvu ili drugom odgovarajućem smeštaju;
2) periodične dostave hrane, pića ili drugih proizvoda namenjenih svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvu koje trgovac isporučuje u pravilnim vremenskim razmacima potrošaču;
3) ugovore koji su zaključeni upotrebom automata za prodaju robe ili usluga ili u poslovnim prostorijama koje su automatizovane;
4) za prodaju hrane i pića u privremenim objektima.“

Prema zakonu, potrošač je svako fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Trgovca je zakon definisao kao pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun. Prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge.

Trgovac, shodno zakonu, ima obavezu da pruži sva neophodna obaveštenja na jasan i razumljiv način

na srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine potrošaču pre zaključenja ugovora.

Trgovac je obavezan da informiše potrošača o sledećem:
„1) osnovnim obeležjima robe ili usluge;
2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;
6) načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti;
7) prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa ili održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe;
8) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski;
9) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.“

Određene okolnosti nalažu trgovcu da potrošaču pruži i dodatne informacije pre zaključenja kupoprodajnog ugovora, kao što su informacije o trajanju ugovora, minimalnom trajanju ugovornih obaveza, funkcionalnosti, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja, kao i postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.

Ako prilikom zaključenja ugovora trgovac ne postupi u skladu sa obavezom obaveštavanja, potrošač ima zakonsko pravo da traži poništaj ugovora, nezavisno od toga da li je trgovac imao nameru da ga propuštanjem obaveštavanja navede na zaključenje ugovora. Pravo na zahtev o poništaju ugovora prestaje istekom godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko trgovac nije dobio izričitu saglasnost od potrošača za dodatne troškove pored ugovorene naknade za glavnu ugovornu, u tom slučaju sve dodatne troškove snosi trgovac (poštanske troškove i troškove transporta i isporuke).