Skip to main content

Ovlašćenja i postupke za intervenciju odnosno mešanje koja treća lica imaju povodom tuđe parnice, kao i dejstva mešanja, regulisano je Zakonom o parničnom postupku.

Zakon o parničnom postupku predviđa dva specifična slučaja učešća trećih lica u parničnom postupku:

imenovanje prethodnika i obaveštenje trećeg lica o parnici.

1. Imenovanje prethodnika u parnici

Mogućnost mešanja trećeg lica u parnični postupak u svojstvu prethodnika je zakonski regulisano tako da je dužnost lica da, u odgovoru na tužbu pozove preko suda treće lice (prethodnika ili prethodnog vlasnika kuće, stana, zemljišta ili pokretne neke pokretne stvari) da umesto njega stupi kao stranka u parnicu, ukoliko je lice tuženo kao držalac neke stvari ili korisnik nekog prava, a tvrdi da stvar drži ili pravo vrši u ime trećeg lica.

Tuženi može najkasnije na pripremnom ročištu, a ako ono nije održano, na glavnoj raspravi pre nego što se upusti u raspravljanje o glavnoj stvari, da pozove preko suda prethodnika da umesto njega stupi u parnicu kao stranka. Pristanak tužioca da na mesto tuženog u parnicu stupi treće lice odnosno prethodnik potreban je samo ako tužilac protiv tuženog ističe i takve zahteve koji ne zavise od toga da li tuženi u ime prethodnika drži stvar ili vrši pravo.

Ukoliko se pozvani prethodnih ne odazove pozivu na prisustvo ročištu ili ga odbije, tuženi ne može da se protivi upuštanju u parnicu.

 

2. Obaveštenje trećeg lica o parnici

U pojedinim slučajevima je predviđena zakonska mogućnost pozivanja trećeg lica i to kada stranka u postupku smatra da je dati spor zajednički sa istim ili kada od istog (trećeg lica) može tražiti garanciju/jemstvo ili nagradu u vezi sa okončanjem datog predmeta. Zainteresovana stranka može pozvati treće lice kada se ispuni jedan od navedenih uslova.

Ako stranka treba da obavesti treće lice o otpočetoj parnici da bi se time zasnovalo izvesno građanskopravno dejstvo, stranka može, sve dok se parnica pravnosnažno ne dovrši, to da učini preko suda podneskom, u kome će da navede razlog obaveštenja i stanje u kome se nalazi parnica.

Stranka koja je treće lice obavestila o parnici ne može zbog toga da traži prekid postupka i produženje rokova. Stranka koja je posredstvom suda obavestila treće lice o parnici, ima pravo da se u naknadnoj parnici u kojoj je obavešteno lice stranka, poziva na intervencijsko dejstvo presude.