Skip to main content

Imovinsko pravo je oblast prava koja uređuje različite oblike vlasništva nad nekretninama odnosno materijalnim dobrima. Imovina se odnosi na zakonski zaštićena potraživanja u koja se ubrajaju različiti oblici vlasništva, prava korišćenja i raspolaganja pokretnim i nepokretnim stvarima, prava intelektualne svojine, nasledna prava, kao i drugi pravni odnosi koji regulišu vlasničke i druge pravne interese nad materijalnim dobrima. Imovina se može razmeniti putem ugovornog zakona, dok se narušavanje imovine i prava vlasnika štite podnošenjem tužbe u vezi zaštite imovinskog prava. U domaćem zakonodavstvu su imovinsko pravni odnosi regulisani brojnim zakonima i podzakonskim aktima, koji su najvažniji za nesmetano funkcionisanje imovinsko pravnog sistema.

Ključni pojavni oblici i forme imovinsko pravnih odnosa su: pravo vlasništva, prava nad tuđim stvarima, nasledno pravo, prava intelektualne svojine, ugovorni odnosi.

Osnovni imovinsko pravni odnos predstavlja pravo vlasništva nad pokretnim i nepokretnim stvarima. Pravom vlasništva se osigurava posedovanje, upotreba i raspolaganje imovinom vlasnika. U pravo vlasništva se ubrajaju pravo na zgrade, stanove kao posebne delove zgrade, prostorije kao posebni delovi zgrade, građevinska, poljoprivredna i šumska zemljišta, šume, kao i pravo na svim pokretnim stvarima (stvari koje se mogu premeštati, male su po volumenu, mogu se umnožavati, koriste se za ličnu upotrebu).

Oblik imovinsko pravnog odnosa koji se naziva pravo nad tuđim stvarima obuhvata prava službenosti (pravo nad tuđim stvarima), založno pravo (stvarno pravo na određenoj stvari, koje ovlašćuje nosioca založnog prava da određeni dug, ukoliko ne bude o dospeću ispunjen, namiri iz vrednosti te stvari od založnog dužnika) i zakup (pravo korišćenja tuđe nepokretne ili pokretne stvari na određeni vremenski period pod određenim uslovima).

Nasledno pravo je grana imovinskog pravna, koja se bavi imovinskopravnim posledicama smrti fizičkog lica (čija imovina prelazi nakon njegove smrt na druga lica). Nasledno pravo se može ostvariti putem testamenta ili zakonskim putem.

Pravo intelektualne svojine označava posebna, specifična, prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine. Pravo intelektualne svojine se ne određuje kao materijalno vlasništvo nad nekim predmetom, već kao skup ovlašćenja koje pravni poredak zemlje priznaje nosiocu prava intelektualne svojine. Prava intelektualne svojine obuhvataju autorska prava, patente, žig, industrijski dizajn i ona služe kako bi se zaštitile kreacije ljudskog uma (ideja, književnih i umetničkih dela, izuma).

Ugovorni odnosi su imovinsko pravni odnosi koji se temelje na opštim ili posebnim ugovorima između dva ili više fizička ili pravna lica, a nastaju putem razmene saglasnih izjava volja lica na koja se ugovor (pravni odnos) odnosi. Ugovori, iz kojih proizilaze ugovorni odnosi, mogu biti kupoprodajni, razmeni, poklonu, zakupu, posredovanju, građenju, ugovori o delu, doživotnom izdržavanju i zajmu.

Kako su imovinsko pravni odnosi kompleksni i regulisani brojnim zakonima, za ostvarivanje imovinskog potrebno je angažovati pravnog stručnjaka iz oblasti imovinskog prava – advokat za imovinsko pravne odnose. Advokat za imovinsko pravne odnose sačinjava sve vrste ugovora u skladu sa zakonskim regulativama i kontroliše pravnu valjanost postojećih ugovora na kojima se baziraju imovinsko pravni odnosi stranaka. Advokat za imovinsko pravne odnose pruža stručnu pravnu pomoć u procesu kupoprodaje nepokretnosti, izgradnje objekta i upravljanje njima. U okviru pravnih poslova, koji su vezani za kupoprodaju nepokretnosti su i poslovi pred poreskim organima, te advokat za imovinsko pravne odnose sa užom specijalizacijom iz oblasti poreskog prava, može pružiti sve informacije iz ove oblasti i realizovati sve neophodne radnje pred nadležnim institucijama. Pravni poslovi za slučaj smrti, kao što su testament, zaveštanje, ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o raspodeli imovine za života su takođe deo pravnih usluga koje pruža advokat za imovinsko pravne odnose. Advokat za imovinsko pravne odnose zastupa stranke u svim vrstama imovinsko pravnih sporova, kao što su sporovi rešavanja vlasništva, tužbe, utvrđivanje prava vlasništva, smetanje poseda, zaštita poseda, utvrđivanje prava službenosti i drugi sporovi. Advokat za imovinsko pravne odnose pomaže strankama u razumevanju zakonskih regulativa, njihovih prava i obaveza, prikupljanju dokumentacije i dokaza, kao i iznošenje činjeničnog stanja u toku parničnih i vanparničnih postupaka.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd se bavi pravnim poslovima iz oblasti imovinsko pravo, pružajući sve pravne usluge iz ove oblasti, počev od konsultacija pa preko sklapanja svih vrsta ugovora, posredovanja i zastupanja stranaka u postupcima zaštite imovinskog prava.