Skip to main content

Na maloletna lica, učinioce krivičnih dela, primenjuje se, kao opšti zakon Krivični zakonik Republike Srbije, kao i poseban zakon, kojim se materija bliže uređuje – Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Ovaj zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, organe koji ga primenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica se primenjuju i na punoletna lica kad im se sudi za krivična dela koja su učinila kao maloletnici, a ispunjeni su uslovi koje predviđa zakon, kao i na lica koja su krivično delo učinila kao mlađi punoletnici.

Zakonima se kao maloletno lice smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, a nije navršilo osamnaest godina, pri čemu se razlikuje mlađe maloletno lice i stariji maloletnik.

Mlađi maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo šesnaest godina, dok je stariji maloletnik lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo šesnaest, a nije navršilo osamnaest godina.

Maloletnicima za krivična dela koja su počinili, mogu se izreći:

  • vaspitne mere (rad u zajednici, obavezno pohađanje škole ili savetovanje),
  • kazna maloletničkog zatvora (ne može biti kraći od šest meseci, niti duži od pet godina, sim u slučaju kada je počinjeno krivično delo za koje je propisana kazna zatvora dvadeset godina ili teža kazna ili u slučaju sticaja najmanje dva krivična dela za koja je propisana kazna zatvora teža od deset godina, maloletnički zatvor može se izreći u trajanju do deset godina),
  • mere bezbednosti predviđene Krivičnim zakonikom (izuzev zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti).

Prema Krivičnom zakoniku krivične sankcije se ne mogu izreći licu koje u vreme kada je delo učinjeno nije navršilo četrnaest godina, dok se vaspitne mere i druge krivične sankcije mogu izreći maloletniku pod uslovima propisanim posebnim zakonom (Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica). Zakonskim regulativama je propisano da se mlađim maloletnicima mogu izreći samo vaspitne mere, dok se starijim maloletnicima mogu izreći vaspitne mere, a izuzetno može se izreći kazna maloletničkog zatvora.

Cilj krivičnih sankcija za maloletna lica je rehabilitacija i resocijalizacija maloletnih prestupnika, pružanje prilike za popravak maloletnika i sprečavanje daljih prestupa, umesto kažnjavanja. Krivične sankcije, pored vaspitnih mera, mogu uključivati još i uslovno oslobađanje (uz određene uslove), popravni dom, novčane kazne, oduzimanje imovinske koristi, mere upućene roditeljima (roditelji ili staratelji maloletnika mogu biti podvrgnuti pravnim merama ili obavezama).

U slučajevima kada se maloletno lice tereti za krivično delo, smatra oštećenim ili je svedok krivičnog dela, neophodnu pravnu pomoć može pružiti advokat za krivično pravo, koji je specijalizovan za zastupanje maloletnika u postupku kao okrivljenih, oštećenih lica ili svedoka. Advokat za krivično pravo vrši savetovanje maloletnih lica i zastupa ih u svim sudskim postupcima. Advokat za krivično pravo prikuplja svu neophodnu dokumentaciju i informacije od nadležnih institucija. Advokat za krivično pravo zastupa maloletnika, ako je optužen za kazneno delo (istraživanje slučaja, priprema obrane, zastupanje na sudu i borba za interese maloletnog klijenta).Ukoliko je maloletnik žrtva kaznenog dela, advokat za krivično pravo ih zastupa kao oštećena lica (zastupa njihove interese u postupku, pružajući im pravnu podršku, savete o njihovim pravima i mogućnostima odštete, zastupaju ih pred sudom). Maloletno lice može biti svedok u kaznenom postupku, kada advokat za krivično pravo pruža usluge pripreme za svedočenja, pružajući im informacije o postupku, njihovim pravima kao svedoka i pomaže u obrani njihovih interesa tokom ispitivanja.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd ima dugogodišnje iskustvo u oblasti krivičnog prava i porodičnog prava, što je stručnom timu advokata kancelarije omogućilo pružanje visoko profesionalnih pravnih usluga u najboljem interesu maloletnog lica, bilo da je reč o odbrani maloletnika, maloletnika kao oštećenog lica ili svedoka.