Skip to main content

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti reguliše pravo na ostvarivanje novčane naknade. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisuje ko su obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenost, što obuhvata i novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Zakonodavac predviđa da pravo na novčanu naknadu ima ono nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno (obuhvata i prekid osiguranja kraći od 30 dana) ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, koje može nastati po osnovu: prestanka radnog odnosa zbog otkaza od strane poslodavca (tehnološke, ekonomske ili organizacione promene koje dovode do toga da kod poslodavca prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla); prestanka radnog odnosa na određeno vreme, obavljanja privremenih i povremenih poslova, probnog rada; prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate; prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva; otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca; premeštaja bračnog druga; prestanka radnog odnosa u inostranstvu.

Na novčanu naknadu nezaposleni ima pravo od prvog dana prestanka radnog odnosa pod uslovom da podnese zahtev za isplatu novčane naknade Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka rada. Novčana naknada se isplaćuje od dana podnošenja zahteva NSZ-u. Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosečna zarada nezaposlenog u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos. Visina novčane naknade je 50% od osnovice utvrđene zakonom, pri čemu ne može biti viša od 160% odnosno niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Dužina isplate novčane naknade nezaposlenom je različita, zavisno od godina staža osiguranja (12 meseci za koje je lice bilo obavezno osigurano):

 • 3 meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina;
 • 6 meseci, ako ima staž osiguranja od pet do 15 godina;
 • 9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;
 • 12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina;
 • 24 meseca izuzetno ako do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.

Nastavak isplate novčane pomoći nezaposlen je u određenim okolnostima moguć i to:

 • za vreme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
 • kod privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
 • kod porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta.

Isplata novčane naknade može biti obustavljena za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, i to:

 • trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
 • odsluženja ili dosluženja vojnog roka;
 • izdržavanja kazne zatvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci i
 • boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje u diplomatska, konzularna i druga predstavništva.

Nezaposleno lice nema pravo na novčanu naknadu ako:

 • se briše sa evidencije;
 • prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom;
 • ne obavesti NSZ u roku od pet dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu;
 • se od strane nadležnog organa utvrdi da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
 • podnese zahtev za prestanak prava.

Advokat za radno pravo je stručnjak iz oblasti radnog prava, koje može pružiti pravnu pomoć licu kojem je prestao radni odnos. Advokat za radno pravo daje sve informacije u pogledu ostvarivanja novčane naknade, počev od uslova, načina obračuna, pa do dužine trajanja isplate. Pored pitanja vezanih za pravo na novčanu naknadu, advokat za radno pravo može da na profesionalan i savestan način zastupa nezaposleno lice u cilju ostvarivanja svih drugih prava iz ugovora o radu i u skladu sa zakonom kod prestanka radnog odnosa.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd istupa kao advokat za radno pravo za sve klijente koji imaju problem kod ostvarivanja prava iz radnog odnosa, pa i novčane naknade kod prestanka rada.