Skip to main content

Radno pravo je za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Radni odnos je pravni odnos između subjekata radnog prava. Subjekti radnog prava su nosioci prava i obaveza iz radnog odnosa – poslodavac i zaposleni. Pravi položaj zaposlenih i poslodavaca je regulisan Zakonom o radu, te su na taj način definisana njihova prava i obaveze.

Advokat za radno pravo pruža stručnu pravnu pomoć, kako pravnim, tako i fizičkim licima, u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava i rada.

Oblast rada advokata za radno pravo se može posmatrati sa sledećih aspekata:
1. konsultacije i pravne informacije u vezi radnog odnosa,
2. sastavljanje potrebne dokumentacije iz oblasti radnog prava,
3. zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonom,
4. pokretanje tužbe povodom kršenja prava iz radnog odnosa i prikupljanje svih dokumenata pre i tokom tužbenog postupka,
5. posredovanje između zaposlenih i poslodavaca povodom kršenja radnog prava.

Advokat za radno pravo pruža zaposlenima kvalifikovana pravna objašnjenja u vezi svojih prava i obaveza iz radnog odnosa sa akcentom na njihova prava. Advokat za radno pravo pruža sve neophodne pravne informacije o pravima i obavezama iz radnog odnosa koji se tiču zaposlenih i poslodavaca. Advokat za radno pravo daje stručna mišljenja povodom radnih odnosa i svih zakonskih odredbi koji ga određuju. Advokat za radno pravo detaljno informiše u vezi zaštite zlostavljanja na radu (mobing), diskriminacije i zakonom zagarantovana prava radnika. Advokat za radno pravo pruža usluge savetovanje i iz oblasti poreskog prava, kao bitnog elementa kod izbora poreski optimalne politike zarada za poslodavca. Advokat za radno pravo osigurava, svojim angažovanjem, poslodavcima, pomoć pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih.

Advokat za radno pravo sastavlja i izrađuje svu potrebne dokumentacije iz oblasti radnog prava. Advokat za radno pravo vrši izradu pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa, izradu pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, izradu pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije, izradu ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada, izradu aneksa ugovora o radu, izradu otkaza ugovora o radu, izradu kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje). Advokat za radno pravo savetuje poslodavce iz oblasti poreskog prava, posebno kod izbora poreski optimalne politike zarada. Advokat za radno pravo zastupa poslodavce u postupcima rešavanja viška zaposlenih. Advokat za radno pravo, u skladu sa izmenama uslova rada i obimom poslovanja poslodavca, omogućava da se na zakonski način izvrše izmene ugovora o radu i ostalih pravnih akata poslodavca, čime se štiti pravni položaj i zaposlenih i poslodavaca.

Advokat za radno pravo zastupa stranke pred nadležnim organima i institucijama. Advokat za radno pravo zastupa poslodavce u postupcima rešavanja viška zaposlenih. zastupanje zaposlenih u cilju zaštite od nezakonitih povreda njihovih prava od strane poslodavaca. Advokat za radno pravo zastupa stranke prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza, zastupanja prilikom zlostavljanja na radu (mobing), zastupanje prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zastupanje stranaka pred svim nadležnim organima vezanim za oblast rada.

U slučaju tužbi, advokat za radno pravo sastavlja tužbeni zahtev, zastupa stranku pred sudom i drugim nadležnim organima, prikuplja i dostavlja svu neophodnu dokumentaciju i vodi tužbeni spor. advokat za radno se bavi sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih i zastupanje u radnim sporovima.

Advokat za radno pravo, sa užom specijalizacijom iz oblasti posredovanja, omogućava da se, angažovanjem kao posrednik, sporni odnosi iz oblasti rada reše putem pregovaranja i posredovanja, čime stranama u sporu (zaposleni i poslodavac) pomaže da postignu sporazum i dođu do željenog rešenja izbegavajući tužbu, kao krajnju meru.